Сәлематсыздар ма? Құрметті жас достар! Қадірлі қонақтар!Дата17.05.2020
өлшемі149 Kb.
Сәлематсыздар ма?

Құрметті жас достар!

Қадірлі қонақтар!

Қай қоғамда болмасын, жастар қауымы ерекше орын алады.

Себебі, жастар – қоғамның болашағы. Ертең елге тұтқа болатын да жастар.

Сондықтан жас ұрпақты өзі өмір сүріп отырған қоғамның жұмысына белсене араласып, оларды өз Отанына шынайы беріліп, еңбек етуге тәрбиелеу – ең басты мәселе.

Қоғамнан өз орнын таба білетін, білім мен мәдениетті жастардың күні ертең тұлғалы азамат болып шығуы да өте маңызды.

Бүгінде қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің жастарға жасап жатқан қамқорлығын өздеріңіз жақсы білесіздер деп ойлаймын.

Мақсат – біреу. Жоғары оқу орындары халықаралық стандартқа сәйкес озық білім беру керек.

Ал, біздің жастарымыз болса, бәсекелестікке қабілетті, кәсіби маман болып шығуы керек.

Сонда біз өркениет жолында өсіп, өркендейміз.

Абай атамыз айтқандай, «Адам баласы адам баласынан ақыл, ар, мінез деген нәрселермен озады».

Басқалай болуы мүмкін емес.

Қазір біздің облыс халқының үштен бірін жастар құрайды. Облыста 1 миллионнан астам адам тұратынын айтсақ, жастар жағы аз емес.

Солардың арасында студент – жастардың алатын орны ерекше.

Жамбылда 5 жоғары оқу орны бар.

Онда 30 мыңнан астам студент оқиды. Күндізгі бөлімде – 13500 мыңға жуық, ал, сырттай бөлімде – 17 мыңнан астам жастар білім алуда.

Студенттерге сабақ беретін оқытушы – профессорларды қоссақ, білім ордасы – ғылым, білім және мәдениеттің қарашаңырағы десек те болады.

Студенттер аудиториясынан басталған өмір жолы – Сіздер үшін үлкен өмірге қадам басқан баспалдақ.

Студенттік өмірдің қызығы мен қиындығы, міне, осында.

Әуелі сіздерге ата-анаңыз, сосын оқытқан ұстаздарыңыз сенім артады. Азамат болған шағыңызда мемлекет пен қоғам жауапкершілік жүктейді.

Бәріміз де солай ойлаймыз.

Егемен еліміздің жетістігі мен табысы бізді мақтаныш сезімге бөлейді. Қазақстан тәуелсіздіктің жиырма үш жылында әлемдегі ең дамыған 50 елдің қатарына енді.

Енді, Елбасы 2050 жылға дейін стратегиялық мақсат қойып отыр.

Мақсат – осы кезеңде дүниежүзіндегі ең қуатты 30 мемлекеттің қатарынан көріну.

Ал, осы тарихи жетістіктер қоғамның саяси тұрақтылығы мен халықтың ауызбірлігінің арқасында келді.

Қоғамдық ой-сананың қалыптасу көрсеткіштері әрбір азаматтың белсенді қызметімен, білімімен, адал еңбегімен өлшенеді.

Тәуелсіздік жылдары мемлекетті басқарудың және дамудың Қазақстандық моделі қалыптасты.

Жаңа Астана орнады. Барлық аймақтар да өсуде, жаңаруда.

Мұны біздің Жамбыл облысының өмірінен де көруге болады.

Алдағы сөзімде осы жайында айтатын боламын.
Уважаемые друзья!

Я искренне рад встрече с вами – студентами города Тараз!

Наша встреча состоялась в рамках подписанного мною областного графика лекций руководителей областного звена перед студенческой молодежью. Такие же встречи были организованы в других вузах и средних специальных учебных заведениях области.

Эти встречи позволяют наладить «живой» диалог между исполнительной ветвью государственных органов и молодежью, обеспечат обмен мнениями по различным вопросам.

Промежуток времени, в котором мы живем, является интересным и волнующим. Мы выполняем большую миссию, которая выпадает на долю не каждого поколения – создаем новое государство – демократическое, экономически сильное, с передовыми социальными стандартами.

В большинстве своем Вы дети, рожденные в независимой стране, а ныне юноши и девушки, живущие в признанном всем мировым сообществом государстве – Казахстан!

На момент провозглашения своей независимости, мы были мало кому известной Республикой в составе союзного государства СССР.

Но уже сегодня, по истечении чуть более 20 лет Казахстан динамично развивающееся, экономически и социально стабильное государство, занявшее свое достойное место на карте мира.

Этот путь был не легок. И мне хотелось бы немного остановиться на этом.

За годы независимости экономика Казахстана прошла ряд сложных этапов. За этот короткий период страна испытала на себе последствия трех кризисов.

Первый системный кризис распада СССР, второй азиатский кризис 1998 г. и последний, глобальный финансово-экономический кризис из которого мировая экономика пытается выйти шестой год.

Все эти явления - испытания на прочность, которые наша страна успешно выдержала.

Самым сложным экзаменом оказался первый системный кризис, истоки которого находились в союзной экономике.

Как-то моя дочь спросила у меня «Папа разве Москва была нашей столицей»…

Да. Действительно была. Было государство СССР. Казахстан был в ее составе, вся экономика, которой была зависима от Союза. Казахстанские промышленные предприятия поставляли сырьевую продукцию или полуфабрикаты в союзные республики. Сельскохозяйственные предприятия снабжали зерном, мясом, молоком, шерстью, хлопком и другой продукцией весь Союз, обеспечивали своей продукцией продовольственную безопасность всей страны. Готовая продукция производилась уже в других республиках.

Развал единого государства нанес значительный экономический, социальный урон для всех, в том числе для Казахстана. Огромный потенциал Казахстана в одночасье оказался невостребованным. Потребители из других республик отказывались, приобретать казахстанскую продукцию или не могли платить за нее. Экономика единой страны затрещала по всем швам. Никто ничего не хотел понимать, вместо производства пошли лозунги и призывы. Наступил коллапс. Республику захлестнула гиперинфляция, угрожающе нарастала безработица, забурлили протестные настроения.

Общее падение союзной экономики тогда превысило 50%, для сравнения, Великая депрессия в США нанесла урон в 29%.
Казахстан ранее всех в силу своего экономического положения осознал и под руководством своего лидера настойчиво боролся за сохранение единой экономики. Тем не менее, в 1991 году, по независящим от нас причинам развал все таки произошел.

Сразу же надо было самостоятельно решать целый комплекс экономических, социальных и политических задач.

Наиболее трудной задачей стало формирование рыночных отношений. Практически необходимо было осуществить переход к новой социально-экономической формации. Нужно было не только объявить экономическую свободу, но и создать практические условия для ее реализации, становления свободного предпринимателя, бизнесмена, частного собственника. Важным шагом перехода на качественно новые отношения в экономике стали приватизация государственной собственности.

За 1991-2000 гг. новым частным собственникам через коммерческие, инвестиционные, открытые конкурсы за купоны, рубли и тенге продано 34,5 тыс. объектов государственной собственности на общую сумму 215 млрд. тенге. Сам процесс приватизации, вызвавшей много яростных споров и острых дискуссий, привел к появлению в стране невиданного ранее класса частных собственников и свободных предпринимателей.

Так, число наиболее массовой сферы предпринимательства – малого бизнеса выросло с 19,0 тыс. малых предприятий в 1993 г. до 675 тыс. действующих субъектов в 2012 г. В этой сфере занятость выросла со 132 тыс. чел. в 1997 г. до 2,5 млн.

Частная собственность в стране стала доминирующим субъектом экономических отношений.

Существенно изменилась экономическая роль государства.

Его задачами стали создание нормальных условий для предпринимательства, регулирование экономических и финансовых отношений между государством и бизнесом, забота о финансовой устойчивости и обеспечение социального развития страны.

Для построения правильных взаимоотношений предпринимательства и государства была сформирована фискальная система, создана законодательная, нормативно-правовая основа экономических отношений. Гарантировалось право собственности, предоставлены экономические права и свободы, в особенности право на свободное предпринимательство.

Расширились масштабы государственной поддержки бизнеса. Неоднократно снижались ставки налогообложения.

В свою очередь предпринимательство страны обеспечило работой более 6 млн. человек.

Выросли доходы населения. Среднемесячная зарплата увеличилась с 6 тыс. тенге в 1998 г. до 101,3 тыс. в 2012 г. В результате более чем в 10 раз сократилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Налоговые и иные поступления в бюджет выросли за 18 лет с 3,6 млрд. тенге в 1995 году до 50,7 млрд. тенге в 2012 году.

В целях обеспечения стабильного социального экономического развития страны, снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов и конъюнктуры мировых цен, накопления финансовых средств для будущих поколений, в 2000 году был создан национальный фонд Республики Казахстан.

Использовать Национальный фонд Республики Казахстан было решено по норвежской модели, которая является одним из крупнейших в мире производителей нефти и которая создала Государственный нефтяной фонд в 1990 году.

Формирование фонда было предусмотрено следующим образом.

В процессе исполнения республиканского и местных бюджетов возможны превышения поступлений от организаций сырьевого сектора над утвержденными в республиканском и местных бюджетах суммами поступлений. Вот эти средства и решено было зачислять в Национальный фонд.

В обратном случае, если бюджет будет испытывать недобор запланированных средств, то необходимые средства могут быть взяты из Национального фонда.

Это позволило уменьшить налоговую нагрузку на предприятия не сырьевого сектора.

На сегодня в Фонде аккумулировано более 66 млрд. долл. США.

Таким образом, создана и успешно функционирует надежная финансовая система страны. Эта система находится в развитии, модернизируется. Курс на ослабление налогового бремени дает свои плоды.

Развитие предпринимательства и бизнеса способствует укреплению и расширению финансовой базы страны, позволяющей решать все более масштабные задачи социального развития, строить все больше школ, детсадов и больниц, реализовывать крупные инфраструктурные задачи, строить магистральные железные и автомобильные дороги, помогать бизнесу в виде льгот и преференций. Взаимодействие бизнеса и власти, предпринимательства и государства гармонизируется, в ходе постоянного диалога между ними снимаются острые проблемы, находятся адекватные точки соприкосновения.

Значительным рычагом подъема ведущих сфер экономики стало привлечение масштабных иностранных инвестиций, как прямых, так и портфельных.

Эти инвестиции в условиях острого дефицита финансовых ресурсов, особенно в начальный период независимости, позволили не только восстановить базовые отрасли, но и модернизировать производство, обеспечить выход продукции на мировой рынок, превратить эти сферы в основной источник национального богатства страны, решать ключевые проблемы социального и экономического развития страны.

Главная причина привлечения иностранных инвестиций заключалась в том, что как такового крупного национального капитала в стране не было в начальный период. Приватизация не привела к появлению капитала соответствующего уровня.

И чтобы запустить крупные производства, вдохнуть в них жизнь, нужен был адекватный крупный капитал. В условиях крайнего дефицита финансовых ресурсов нужно было, во что бы то ни стало привлечь соответствующие инвестиции.

Следует особо подчеркнуть, что на мировом рынке инвестиций конкуренция не ослабевает. За привлечение инвестиций ведут интенсивную и упорную борьбу практически все страны, включая США, ЕС, Китай, Индию и другие страны (Майкл Портер – «Танцы»).

В 2012 г. приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире достиг 1,3 трлн. долларов. Крупнейшими получателями ПИИ стали США, Китай, Гонконг, Бельгия, Бразилия, Германия, Великобритания. Половину из 20 ведущих стран по поступлению ПИИ составили развивающиеся государства.

Казахстану удалось выработать и реализовать результативную инвестиционную политику. Был определен стратегический инвестиционный курс, проводилась ясная инвестиционная политика, создан благоприятный климат, законодательно гарантированы долгосрочные инвестиции, обеспечена стабильность сохранения и исполнения заключенных соглашений.

В результате за годы независимости достигнуты рекордные значения, объем иностранных инвестиций в экономику страны превысил 131,9 млрд. долл. Более 71% приходится на последние 5 лет.

По этому показателю Казахстан вошел в число лидеров новых развивающихся стран и в 2012 г. занял 19-е место в мире, пятое - в Азии, второе - в СНГ после России и длительное время лидирует в Центральной Азии.

Один из основных интегральных показателей развития страны – рост внутреннего валового продукта (ВВП).

Подсчет ВВП, его динамика показывают, чего достигла та или иная страна, где она находится в системе мировых координат, как этого она добилась и многое другое. И действительно, ВВП есть суммарный вклад достижений непосредственно трудового населения страны за год или другой измеряемый период. Что было добавлено в экономический потенциал страны в результате трудовой деятельности, каким вновь созданным богатством располагает страна – на эти вопросы отвечает показатель ВВП.

Какова динамика ВВП Казахстана за годы независимости?

Экономика Казахстана на протяжении 20 лет показывала очень высокую динамику роста по сравнению со странами СНГ. Так, объем ВВП Казахстана в 2011 году составил 186 млрд. долларов и по сравнению с 1990 годом вырос в номинальном выражении в 6,2 раза. Для сравнения за этот период темп роста ВВП России составил 3,2 раза, Киргизии - 2,2 раза, Узбекистана - 3 раза.

ВВП на душу населения за этот период вырос в 6,3 раза, составив 12,1 тыс.долларов США. И в настоящее время Казахстан входит (по данным ООН) в группу стран с уровнем доходов выше среднего.


Эти результаты были достигнуты вследствие высоких темпов развития страны, благоприятной мировой конъюнктуры, динамичного развития малого и среднего бизнеса, подъема сферы услуг, ряда несырьевых отраслей.

Казахстан добился одних из самых высоких темпов развития национальной экономики. Средние темпы развития экономики за последнее 10-летие составили 6,7%, а максимальное значение - 10,7% – достигнуто в 2006 г. Эти достижения выводят страну в разряд динамичных экономик мира.


Жамбылская область, как составная часть экономики страны, прошла через все пути становления независимого молодого государства, последовательно и целенаправленно осуществляя экономические преобразования.

Экономические реформы в сфере промышленности, энергетики, телекоммуникаций, аграрного сектора, транспорта и других отраслей экономики были направлены не только на укрепление рыночной экономики, но и на мобилизацию ресурсов для повышения уровня жизни населения и построения инновационной экономики.

Именно в этих целях были разработаны и реализованы многие государственные, отраслевые и региональные программы.

Каждая программа была нацелена на решение острых проблемных вопросов соответствующей отрасли и в целом была направлена на обеспечение устойчивого экономического роста.

Позитивная динамика этого развития подтверждается достигнутыми объемами и темпами роста.

За 15 лет валовой региональный продукт области вырос с 44 млрд. тенге в 1997 году до 764 млрд. тенге в 2012 году или в 17,3 раза.ВРП на душу населения вырос 16,2 раз - с 44,4 тыс. тенге в 1997 году до 719 тыс.тенге в 2012 году.

За 1997-2012 годы объем производства промышленной продукции в номинальном выражении возрос почти в 13 раз, валовая продукция сельского хозяйства - в 7 раз.В 2012 году объем инвестиции в основной капитал составил 152,4 млрд. тенге и вырос в сравнении с 2000 годом более чем в 36 раз. В том числе объем бюджетных средств на развитие социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры увеличился в 258 раза.

Теперь более подробно мне хотелось бы остановиться на том, что сделано нами за четыре последних года и о наших планах на будущее.

В первую очередь, для выстраивания работы и реализации необходимых мер, с привлечением международной компании, была разработана Программа развития Жамбылской области на 2011-2015 годы, где были выявлены ключевые проблемные зоны в экономическом развитии, социальной сфере, бюджетной политике, привлечении инвестиции, а также отражены все действия государственных органов по преодолению этих проблемных зон.

В программе приоритетными направлениями развития региона определены: химическая промышленность, аграрно-пищевой сектор, стройиндустрия, легкая промышленность.

Уже сейчас можно сказать, что реализация намеченных мероприятий дала положительные результаты.

По результатам рейтинга динамики социально - экономического развития за 2012 год, наша область заняла 1 место среди регионов республики.

За три года валовой региональный продукт вырос на 33%, в том числе в 2012 году – на 9,8% составив рекордную для нашей области сумму 764 млрд. тенге.

В пересчете на душу населения ВРП в 2012 году по сравнению 2009 годом вырос в 2 раза (2009 г. – 339,5 тыс. тенге, 2012 г. – 718,7 тыс. тенге).

Высокий темп роста валового регионального продукта области обеспечен за счет развития основных отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и связи.

За три года рост объема промышленного производства составил почти 44%, в том числе в обрабатывающей промышленности - 46%.

Это стало возможным благодаря вводу новых производственных мощностей и модернизации действующих предприятий в рамках реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию экономики и вне её.

В рамках программы в области реализуется 38 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 546 млрд. тенге, с созданием порядка 7 тыс. рабочих мест на период строительства и 7 тыс. рабочих мест на период эксплуатации.

Уже введены в эксплуатацию 29 проектов, где создано более 4 тыс. рабочих мест.

Среди них такие современные высокотехнологичные производственные объекты, как Мынаралский цементный завод, Акбакайская золотоперерабатывающая фабрика, Таразский трубный завод, завод по производству медицинских изделий «SUPER PHARM» и другие.

На одном из проектов хотелось бы остановиться подробнее…, может, кто-то из вас знает, в Жамбыле в советское время работала фабрика по обработке шерсти, которая занималась исключительно мытьем шерсти.
В 2010 году по проекту модернизации ПОШ, совместно с итальянцами, установлена линия по производству ТОПСа – сырья для производства высококачественной шерстяной пряжи.

С прошлого года установлена линия по производству самой шерстяной пряжи. В ближайщее время начнется производство шерстяных тканей.

То есть, 3 передела – сегодня и 4 – завтра.

В результате такого подхода производство продукции легкой промышленности в 2012 году выросло в номинальном выражении в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом.

Кроме того, в регионе активно ведется работа по развитию химического кластера, о котором не раз говорил Глава государства и при его непосредственном участии эта отрасль набирает обороты в Жамбылской области.

Основным производителем химической продукции – компанией Казфосфат, являющейся локомотивом в этой отрасли, реализовано 2 инвестпроекта, из которых значимым для нашего региона является открытие завода по производству серной кислоты. Несомненно, этот высокотехнологичный проект стоимостью 14 млрд. тенге положительно скажется на укреплении конкурентоспособности на мировом рынке продукции компании.

В плане ТОО «Казфосфат» реализация еще 7 проектов по модернизации, что позволит компании до 2020 года увеличить объемы производства в 8 раз! и освоить новые виды продукции.

Значимым проектом также является строительство завода по производству минеральных удобрений ТОО «ЕвроХим-Удобрения». Проект в реальной стадии реализации. В целом объем инвестиции в экономику области составит порядка 356 млрд. тенге.

Также, Указом Президента, в Шуском районе, создана специальная экономическая зона «Химический парк Тараз».

Сегодня ведутся подготовительные работы. Предполагаемая общая производственная мощность предприятий СЭЗ более 2 млн. тонн химической продукции в год, включающей 25 наименований.

Реализация этих химических проектов станет для региона второй пятилеткой индустриализации.

Кроме того, в области имеются все предпосылки для создания и развития кластера по производству строительных материалов. Область располагает мощной сырьевой базой. Запасы гипса составляют 25,4% от всех запасов по Казахстану, имеются уникальные месторождения мрамора и гранита, а также крупное месторождение базальта (6,6 млн. м3).

Ввод новых производств в 2012 году обеспечил увеличение к уровню 2009 года производства: портландцемента в 501,1 раз, ферросиликомарганца - в 5,3 раза, золота - в 2 раза, серебра - в 3,2 раза, минеральных удобрений - в 1,3 раза, желтого фосфора - в 2,5 раза.

В регионе успешно выполняется поручение Главы государства по развитию «зеленой экономики».

Многим уже известно, что Жамбылская область является пионером возобновляемых источников энергии. В последние годы введены в строй 3 малых ГЭС, первые в Казахстане солнечная и ветровая электростанции.

За три года в области реализовано 5 проектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 15 МВт и суммой привлеченных инвестиций около 20 млн. долларов США.

Планируется реализация еще 4 проектов гидро-ветро и солнечной электростанции суммарной мощностью 165 МВт, где намечено привлечение инвестиции в сумме 370 млн. долларов США.

Реализация вышеназванных проектов позволит увеличить до 40% долю ВИЭ в общей потребляемой мощности нашей области.


Құрметті жастар!

Өңір экономикасының негізгі салаларының бірі - ауылшаруашылығы саласы. Бұл салада да біршама жетістіктер бар.

Өңірде 2012 жылы 2009 жылмен салыстырғанда ауылшаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 38,2 пайызға өсіп, 94 млрд. теңгені құрады.

Ағымдағы жылдың 8 айында 56 млрд. теңгенің өнімі өндірілді.

Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6,4 пайызға өскен.

Ауылшаруашылық айналымындағы жерлерді тиімді пайдалану мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізілуде.

Оның ішінде, пайдаланылмай жатқан жерлерді тарту, егіс алқаптарын әртараптандыру, су және ылғал үнемдегіш технологияларды енгізу шаралары қолға алынған.

Нәтижесінде, бүгінгі таңда су үнемдегіш технология 3000 гектарға жуық, нөлдік және минималдық технологиялар 23,5 мың гектар алқапта енгізілген.

Біз суүнемдегіш технологияларды қолдана отырып, облыстың ирригациялық жүйелерін қайта жаңғырту және суармалы жерлерді қалпына келтіру жөнінде құны 270 млрд. теңгеден астам қаржыны құрайтын 2014-2020 жылдарға арналған өңірлік бағдарлама әзірледік.

Жалпы бағдарламаны іске асыру суармалы жер алқаптарының көлемін 244 мың гектарға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Ал, су ресурстарын үнемдеу 20-30 пайызды құрап, суармалы дақылдардың өнімділігі 2,5 есеге дейін өсетін болады.

Облыста жыл сайын 600 мың тоннадан астам көкөніс және бақша өнімдері өндіріледі. Біз өзімізді толық көкөніспен толық қамтамасыз етеміз. Дегенмен, маусымаралық кезеңде олардың жеткіліксіздігі байқалады. Бұл мәселені шешу мақсатында облыста 405 жылыжай мен 62 көкөніс сақтау қоймалары жұмыс атқарады.

Сондай-ақ, ауылшаруашылығы өнімдерінің тез бұзылатынын білесіздер. Осыдан келіп логистика, қайта өңдеу және сақтау мәселесі туындайды. Сондықтан, осы саладағы маңызды перспективалық жобалардың бірі - «Тараз» агроөңдеу логистикалық орталығы» жобасын іске асыру жоспарлануда.

Бұл 20 агроөңдеу кәсіпорынды қамтитын ауқымды логистикалық орталық болады. Жобаны іске асыру 1200 астам адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндіктер береді. Ең бастысы - орталық тек Қазақстан нарығымен шектелмей, кеден одағына мүше мемлекеттерді де қамтамасыз етуге жол ашады.

Жалпы, облыста мұндай сипаттағы жобаларды іске асыруға толық мүмкіндіктер бар - жер ресурстары, адами капитал, көлік және минералды тығайтқыштар, заманауи технологиялар мен құрылыс материалдары жеткілікті.

«Мүйізді ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін арттыру» бағдарламасы шеңберінде облысқа 816 бас асыл тұқымды ірі қара мал басы жеткізілді.

Өңірде мал басын және оның сапалық құрамын жақсарту бағытында жоспарлы жұмыстар жүзеге асырылуда.

Нәтижесінде, асыл тұқымды ірі қара малдың үлесі 1,7 есеге өсіп, 11 пайызды құрады.

Бұл республикалық көрсеткіштен 2,8 пайызға артық (8,2).

У нас более 20% экономически активного населения занято в сфере малого и среднего бизнеса. Благодаря мерам государственной поддержки, оказываемым в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» показатели сферы ежегодно улучшаются.

Так, количество активных субъектов МСБ в 2012 году к уровню 2010 года увеличилось на 14,1% составив более 38 тысяч субъектов, ими произведено продукции на сумму 186 млрд. тенге

С начала реализации программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» государственная поддержка оказана 219 предпринимателям, из них - 93 сельские предприниматели.

Также необходимо отметить что, открытие в 2012 году новых, более просторных рынков в городе Тараз увеличило количество индивидуальных предпринимателей более чем в 2 раза. (Если до переноса у нас было 16 рынков на 6238 мест, то на сегодня в Таразе 12 рынков на 21562 торговых мест).

Перенос рынков простимулировал наших предпринимателей к переходу на более цивилизованные формы ведения бизнеса. С прошлого года в городе открыто 89 новых магазинов, из них в текущем году - 59.

Полным ходом реализуется программа «Доступное жилье – 2020». В 2013 году планируется ввести более 260 тыс.кв. метров жилья, а значит свой «угол» обретут более 2 000 семей.

С начала реализаций Программы введено в эксплуатацию 1,8 млн. кв. метров жилья, в том числе в 2012 году 226 тыс.кв. метров или 277% к уровню 2004 года.

В областном центре появились новые микрорайоны «Астана» и «Байтерек», где обеспечено жильем около 2500 семей. В планах строительство еще одного микрорайона.

Одно из направлении данной программы – это обеспечение жильем молодых семьей, потенциальными претендентами которых являетесь вы.

Целенаправленная, системная работа позволила обеспечить благоприятный инвестиционный климат в регионе.За 2010-2013 годы в экономику вложено более чем пол триллиона тенге инвестиций (524,4 млрд. тенге). Отрадно отметить, что более половины из них приходится на частные инвестиции, объем которых к уровню 2009 года вырос в 3 раза.

Для привлечения инвестиции в несырьевой сектор в области создан Центр обслуживания инвесторов, регулярно проводится международный форум «Taraz Invest».

Только один пример. В рамках подписанного меморандума на форуме 2012 года (в текущем году) начата реконструкция аэропорта в городе Тараз. До конца ноября текущего года завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы, ее длина составит 3500 метров, что позволит принимать все типы современных больших самолетов.

Кроме того, владельцами аэропорта реконструируется пассажирский терминал, который планируется завершить к весне следующего года.

Новый пассажирский терминал площадью 5,5 тыс. кв. метров будет отвечать всем современным требованиям, что позволит гармонично сочетать значительный рост пассажиропотока с высоким уровнем сервиса.

Одной из актуальных проблем области остается состояние автомобильных дорог. Сеть дорог местного значения составляет более 4 тыс. км.

За 2010-2013 годы капитально отремонтировано 74 км дорог, средним ремонтом охвачено свыше 1800 км, текущим - 3000 км.

С 2010 года ведется строительство автобана «Западная Европа - Западный Китай», из которых 495 км. проходят по территории нашей области.

На сегодня сданы в эксплуатацию около 300 км. участка дороги. Наверняка, вы уже ездили по этой автотрассе и по достоинству оценили её комфорт.
Большое внимание уделяется и обеспечению занятости как важнейшей составной части повышения благосостояния населения.

Реализация Дорожной карты занятости оказала положительное влияние на рынок труда в регионе.

С 2011 по 2013 годы обеспечено занятостью более 85 тыс. человек, в том числе создано почти 14 тысяч новых постоянных рабочих мест.

На особом счету, обеспечение занятости среди молодежи. За эти годы трудоустроено около 20 тысяч молодых людей, из них свыше 15 тысяч человек – на постоянные рабочие места. Активно работает механизм «молодежной практики», это когда молодые специалисты, окончившие ВУЗы и ССУЗы, принимаются на оплачиваемую практику на шесть месяцев с возможностью дальнейшего трудоустройства. С начала реализации программы «молодежной практикой» охвачено 3364 человека, из них в дальнейшем трудоустроено 1717 человек или 51%.

В результате численность безработных по сравнению с 2009 годом сократилась на 5,6 тыс. человек, уровень безработицы снизился с 6,5% до 5,2%, доля населения, проживающая ниже черты бедности, снизилась с 2,4% в 2009 году до 1,2% в 2012 году.

Одним из приоритетных направлений нашей работы является модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных услуг.

В Жамбылской области 373 сельских населенных пункта, из которых на начало 2009 года были газифицированы 58 сел (16%).

За четыре года «голубое топливо» было подведено до жителей еще 30 аулов. На сегодня газифицировано 88 сел (23%) с численностью населения более 600 тыс. человек (60% населения).

В текущем году строятся распределительные сети в 18 аулах, завершение которых намечено на 2014 год.

Ведутся работы по включению в проект бюджета на 2014 год газификацию еще 59 населенных пунктов.

Совместно с компанией «ЕврохимУдобрение», в рамках социального партнерства, планируется газифицировать моногород Жанатас и аулы Сарысусского района.

Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизованных водопроводных сетей является одной из значимых статей расходов бюджетных средств.

Всего за 4 года на развитие систем водоснабжения и водоотведения направлено более 21 млрд. тенге, введено в эксплуатацию 47 новых и реконструированных систем водоснабжения населенных пунктов. Протяженность водопроводных сетей области увеличилась более, чем на 200 км.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой выросла до 82% в 2013 году (71,9% в 2009 году).Енді, денсаулық саласы туралы.

Облыс тұрғындарын тегін және жеңілдетілген дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік қаржы көлемі 2,6 есеге ұлғайды.

Денсаулық сақтау мекемелерін медициналық жабдықтармен және техникамен жарақтандыруға жергілікті бюджеттен 3,7 еседен астам қаржы бағытталды.

Соңғы төрт жылда облыста 44 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді.

Ағымдағы жылы Жамбыл ауданында емхана және ауылдарда 20 дәрігерлік амбулаториялар мен медициналық пункттер құрылысы жүруде.

Облыста денсаулық сақтау саласындағы маман-кадрлардың тапшылығы біртіндеп шешілуде.

2011 жылдан бастап дәрігерлердің шетелде тәжірибеден өту дағдысы қалыптасты.

Он сегіз адам Ресейде, Латвияда және Израильде дайындықтан өтті.

Облыс әкімінің гранты есебінен медициналық жоғары оқу орындарында 87 ауыл түлектері білім алуда.

Олар университетті аяқтаған соң өз ауылдарына келіп, жаңа ауруханалар мен амбулаторияларда жұмыс істейтін болады.


Облыстың білім саласындағы проблемалардың бірі – апатты жағдайдағы мектептерді жою.

Өкінішке орай, бүгінгі таңда өңірде 19 апатты жағдайдағы мектеп бар және олардың саны өсуде.

Өйткені, облыстағы 458 мектептің 94 саманнан салынған.

Сондықтан, бұл өзекті мәселені шешу бағытында бірқатар ауқымды шараларды қолға алдық.

2009-2012 жылдар аралығында облыста құрылыс және қайта жаңғырту есебінен 18 мектеп пайдалануға берілді.

Оның 12 апатты жағдайдағы және 5 мектеп үш ауысымды мектептердің орнына пайдалануға берілді.

Тек биылдың өзінде, 12 мектептің құрылысы жүргізілуде.

Нәтижесінде 8 апатты және 2 үш ауысымды мектептердің мәселесі шешілетін болады.

Жалпы облыстағы, барлық мектеп компьютерлік жүйеге енген және телефон байланысымен қамтамасыз етілген.

Мектептердің 95 пайызы Интернет желісіне қосылған.

138 мектепте 690 интерактивтік тақта орнатылған.
Облыста балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту проблемасы да жүйелі түрде шешілуде.

Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 46,9 пайызды құрап отыр.

Бұл 2009 жылдың деңгейімен салыстырғанда 11,8 пайыздық пунктке жоғары.

Бұл ретте «Балапан» бағдарламасының іске асырылуы үлкен рөл атқаруда.

Бағдарлама шеңберінде өңірде соңғы 4 жылда 55 балабақша және 130 шағын орталық пайдалануға берілді.

Ағымдағы жылы 11 балабақшаның құрылысы жүруде.

Облыста қылмыстың, оның ішінде жастар арасындағы қылмыстың алдын алуға ерекше көңіл бөлінуде.

Соңғы 4 жылда ішкі істер органдарын материалдық техникалық қамтамасыз етуге 1,7 млрд. теңге бөлінді.

Бұл қаржыға 151 автокөлік, қажетті техникалар мен бейнекамералар сатып алынды.

Барлық мектептерде мектеп инспекторларының штаттары енгізілді.

Құқық қорғау және мемлекеттік органдармен бірлесіп бөтен мүлікті ұрлауға қарсы күрес бағдарламасы әзірленуде.

Бағдарлама шеңберінде Тараз қаласында орталықтан басқаратын бақылау жүйесін орнату жоспарлануда.

Сондай-ақ, үй подъездерінде бейнебақылау камераларын, дабылқаққыштар орнату, пәтерлерді дабыл жүйелерімен жарақтандыру көзделуде.

Келешекте олардың тәулік бойы тұрақты жұмыс істеуін жекеменшік күзет мекемелері қамтамасыз ететін болады.


Қымбатты достар!

Алдағы жылдары біздің жұмысымыз «Стратегия 2050 » бағдарламасының негізгі басымдықтарын іске асыруға бағытталатын болады.

Олар: ауыл шаруашылығын модернизациялау мақсатында су үнемдегіш технологияларды ендіру, пайдаланылмай жатқан жерлерді айналымға енгізу, жылыжайлар салу, мал шаруашылығын дамытуды іске асыру.

Сондай-ақ, экономиканы индустрияландыру мақсатында индустриалды инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде және одан тыс жобаларды іске асыру жұмыстары жалғасын табатын болады.

Отандық бизнесті, оның ішінде «Бизнестің жол картасы -2020» бағдарламасын іске асыру шеңберінде кәсіпкерлерді қолдау негізгі басымдықтардың бірі болып қалады.

Нәтижесінде, 2015 жылы жалпы өңірлік өнім құрылымындағы шағын және орта бизнес өнімінің үлесі 2012 жылғы 24 пайыздан 29,5 пайызға дейін ұлғаяды.

Жұмыссыздық деңгейін төмендету және халықтың табысын арттыру шаралары Жұмыспен қамту жол картасы - 2020 бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын болады.

Жұмыссыздық деңгейі 5,5 пайыздан аспайды.

Әлеуметтік теңсіздікті төмендетуге, әлеуметтік жәрдемақылар мен басқа көмек түрлерінің тиімділігін арттыруға бағытталған халықты әлеуметтік қолдау жалғасады.
Денсаулық сақтау саласында алдағы жылдары атқарылатын жұмыс халықтың денсаулығын нығайтуға және медициналық қызметтерге қол жетімділік үшін теңдей жағдайлар жасауға бейімделетін болады.

Бұл үшін 2013-2015 жылдары 39 жаңа ауылдық амбулаторлық-емханалар, 3 аурухана, 4 емхана салу жоспарлануда.

Нәтижесінде, 2012 жылмен салыстырғанда жалпы өлім деңгейін кем дегенде 5,7 пайызға төмендету және орташа өмір сүру ұзақтығын 70,3 жасқа дейін арттыру жұмыстың басты көрсеткіштері болмақ. Ана өлімі 3,1 пайызға және нәресте өлімі 4,8 пайызға қысқарады.

Сапалы білім беруді дамыту және оның барлық деңгейде қол жетімділігі өңірлік дамудың негізгі бағыттарының бірі болып қалады.

Жалпы 2013-2015 жылдары облыста кем дегенде 11 балабақша және 20 мектеп салу жоспарлануда.
Мектеп жасына дейінгі балалар санының жыл сайынғы өсімін ескере отырып 1 және 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 2015 жылға қарай 48 пайызға, 3 жастан 6 жасқа дейін - 73,5 пайызға жетеді.

Спортпен жүйелі түрде айналысатын халықтың үлесі 30 пайызды құрайтын болады.

Жылу, кәріз желілерін, сумен, газбен жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту және модернизациялау бойынша жұмыс жалғасады.

2013-2015 жылдары «Ақ бұлақ» бағдарламасы шеңберінде облыстың 45 елді мекенінде сумен жабдықтау нысандарының салу және қайта жаңғырту көзделуде.

Біздің жастарымыз өңірдің индустриалдық-инновациялық әлеуетін іске асыруға белсене атсалысуы тиіс.

Қазіргі сәтте мектеп бітірушілеріміздің мамандық таңдауы аса маңызды болып табылады.

Мен бұрын атап өткендей, облыста жақын жылдары жаңа инвесторлардың келуіне байланысты көптеген өндірістердің ашылуы жоспарлануда.

Бұл болашақ студенттердің мамандық таңдауына өзінің белгілі бір әсерін тигізуі тиіс.

Осының барлығы сіздерге оқу барысында алған білімдеріңіз бен тәжірибелеріңізді пайдалана отырып, жұмыс табуға және өмірден лайықты орын алуға жаңа мүмкіндік ашады.

Менің сіздерге, жастарға кеңесім - қазіргі еңбек нарығындағы сұраныстарды зерделеп, тұрақты сұранысқа ие болатын мамандықтарға бейімделу қажет.

Бүгінгі кездесуді пайдалана отырып, барлық жоғары оқу орындарын бітірушілерді «Дипломмен ауылға» республикалық жобасына қатысуға шақырамын.

Облыстағы 5 мың мемлекеттік қызметшілердің 18 пайызының жастар екендігіне Сіздердің назарларыңызды аударғым келеді.

Сіздердің араларыңызда мемлекеттік қызметке барғысы келетіндердің аз емес екендігіне сенімім мол.
Дорогие студенты!

Вы, несмотря на свою юность, имеете свой собственный опыт свободы, хорошо чувствуете ритм меняющейся цивилизации.

Вы должны осознавать, что у вас есть обязанности перед родителями и перед Родиной. Обязанности, которые предопределяют ваш жизненный путь и в то же время составляют долг и право настоящего гражданина.

Быть личностью - это значит быть ответственным. Не плыть по течению, а быть активным.

Быть профессионалом - это значит выбрать дело жизни, которым вы действительно хотите заниматься. И делать его хорошо.

Новое поколение не должно бояться перемен, а наоборот, предлагать амбициозные идеи, проекты.

Я верю в нашу молодежь. Уверен, ваши знания, энергия и труд будут работать на построение сильного и процветающего Казахстана.
Құрметті жастар!

Сіздермен кездесуге келер алдында, шынымды айтайын, біршама ойландым. Не айту керек? Қандай пікір айтамыз! Бәріміз де студент болғанбыз. Ұстаздың алдында отырдық.

Қазір терең білім алу қажеттігін сезіну, соны түсіну - өз тағдырыңа өзің жауаптысың дегенді ұғыну деп білеміз.

Бір ойшылдың былай деп айтқаны бар: «Оқу – адамды білімді болуға, әңгімелесу – тапқырлыққа, естігенді жазып отыру – дәлдікке тәрбиелейді».

Естеріңізде болса деймін: Адамдар бір-бірінен үйреніп өседі. Жақсы қасиеттер де солай қалыптасады.
Назарларыңызға рахмет!

Енді, сұрақтарыңыз болса мен жауап беруге дайынмын.
Каталог: userfiles -> file
file -> Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет