Списък на научните публикации на доц д-р Борислав Димитров ПоповДата03.04.2016
өлшемі57.33 Kb.

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Борислав Димитров Попов

1. Езиково табу, табуистични названия и евфемизми. – In: Foreign Languages for Specific Purposes. Conference Proceedings. Vol. II, Издателство на Медицинския университет, Varna, 1998, стр. 121 – 127.


2. Табуистични названия на хора и животни в югозападните български говори. – Македонски преглед, 1998, № 3, стр. 41 – 56.
3. International Terms Related to Linguistic Taboo. – Neoterm. World Specialized Terminology, Warszawa, 1998, N 33/34, стр. 75 – 80.
4. Общ етнолингвистичен модел за табуистичност при названията на божества. – Български фолклор, 1998, кн. 4, стр. 3 – 16.
5. Значението и формата на термини, свързани с табу (етнолингвистичен подход). – Във: Въпроси на българската терминология. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, С., 1999, стр. 239 – 265.
6. Табуистични названия на болести в югозападните български говори. – Македонски преглед, 2000, кн. 1, стр. 65 – 80.

7. Табуистични названия на божества (общ етнолингвистичен критерий). – В: За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения ’98. Материали от Първата национална конференция по лексикология и лексикография. Изд. “ДИОС”, С., 2000, стр. 208 – 222.

8. Евфемизмите в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Книга пета. Пета научна сесия с международно участие (4 – 5 юни 1998 г.). Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2001, стр. 199 – 207.


9. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователната степен “доктор” – “Табуистични названия в българския език (в етнолингвистичен аспект и в съпоставка с други езици)”. Благоевград, 2001, 57 стр.
10. Езиково табу при християнските теоними (по отношение и на българската етнокултурна традиция). – В: Българският език между традицията и модерността. Университетско издателство “Н. Рилски”, Благоевград, 2001, стр. 199 – 207.

11. Правописен речник на българската научно-техническа лексика. Изд. “Проф. М. Дринов”, С., 2001, 626 стр. – в съавторство; лично участие – съставителство на буква “щ” и библиография.


12. Критерии за табуистичност на названията и структура на категорията табуистично название. – Български език, 2001/ 2002, кн.1, стр. 47 – 57.
13. Митологично-семантични паралели на релацията небе ~ бог, отразена в Речника на Найден Геров. – В: Найден Геров в историята на българската наука и култура. Материали от Националната научна конференция с международно участие, 13 – 15 ноември 2000. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2002, стр. 118 – 125.
14. Рецензия: Jezikoslovni zapiski. Zbornik inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC ZASU, Ljubljana. T. 1 – 1991, 200 p.; T. 2 – 1995, 286 p. – Съпоставително езикознание, 2002, кн. 1, стр. 152 – 155.

15. Рецензия: Ст. Димитрова. Езикова демагогия. – Съпоставително езикознание, 2002, кн. 3, стр. 138 – 141.

16. Реконструкция на езиковата забрана при християнските теоними в българската традиционна култура (типологичен анализ). – Български език, 2003, кн. 1, стр. 44 – 59.


17. Рецензия: Е. Куков. Обучението по живопис в университета. –
Балканистичен форум, 2003, кн. 1 – 2 – 3, стр. 235 – 237.
18. Амбивалентност на понятието и на термина табу. – В: Германците и българите в диалог / Deutsche und Bulgaren im Gespräch. Изд. “Българска асоциация по четене”, С., 2003, № 2, стр. 46 – 55.
19. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. – Съпоставително езикознание, 2004, № 1, стр. 5 – 23.
20. Рецензия: Нов синонимен речник на българския език. – Език и литература, 2004, № 1 – 2, стр. 265 – 267.

21. Образът и имената на Младия бог в българския коледен песенен и обреден цикъл (реконструкция и анализ на мита). – Български фолклор, 2004, кн. 4, стр. 7 – 33.


22. Символика, форма и значение на Божието име в традициите на юдаизма, гностицизма, кабалата и християнството. – Съпоставително езикознание, 2005, №2, стр. 83 – 103.
23. Общи универсални модели при номинацията с теоними (виртуален модел и конкретни варианти). – Съпоставително езикознание, 2005, № 3, стр. 57 – 83.
24. Общ модел за табуистичност на индоевропейските названия на диви животни. – В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов (1921 – 1987). Академично издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2005, стр. 273 – 280.

25. Международната организация за унификация на новите термини и българското участие в нея. – Български език, 2005, кн. 1, стр. 127 – 128.


26. Българските и общославянските термини за ‘бог’ в светлината на индоевропейските паралели. – Български език, 2005, кн. 4, стр. 100 – 104.
27. Номинационни модели при индоевропейските названия на някои видове гризачи. – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, стр. 545 – 554.
28. Пресечните точки между пластовете на мита и на езика. – В: Проглас. Издателство “ПИК”. В. Търново, 2005, стр. 207 – 223.
29. Етнокултурни и семантични аспекти при традиционната номинация на Божието име в развоя на българския език. – В: Годишник на Филологическия факултет. Югозападен университет “Неофит Рилски”. Том 3. Университетско издателство “Н. Рилски”, Благоевград, 2005, стр. 92 – 105.
30. Ролята на етнокултурните модели при номинацията с християнски теоними в българския език (в сравнително-исторически план). – Български език, 2006, кн. 1, стр. 98 – 110.
31. Пресечните точки на семантиката, етимологията и митологията в сравнително-историческото изследване (в контекста на някои приноси на акад. Стефан Младенов). – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Посвещава се на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов. Изд. на Съюза на учените в България. С., 2006, стр. 33 – 39.
32. Мотивационни модели при древните индоевропейски термини за хтонични животни (Ролята на извънлингвистичните фактори). – В: Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С., 2007, стр. 334 – 349.
33. Формални промени при названията на християнския Бог. – В: За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С., 2007, стр. 467 – 477.
34. Терминологичен речник по хуманитарни науки. В съавторство с М. Попова, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова. Издателство “Наука и изкуство”. С., 2007, 497 стр. Лично участие – статиите по общо и сравнително езикознание, старобългарски език, историческа граматика, фонетика.
35. Рецензия: Чудният свят на природата. – Оборище, 2007, бр. 39, год. CIV, стр. 5.
36. Отражение на религиозно-митологичния мироглед в имената на Исус Христос. – В: Годишник на Филологическия факултет. Югозападен университет “Н. Рилски”. Том 5. Университетско издателство “Н. Рилски”. Благоевград, 2007, стр. 218 – 226.
37. Имената на Светия Дух в българската книжовна традиция. – В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. ИК “Знак ’94”. В. Търново, 2007, стр. 239 – 249.
38. Митолингвистичната структура в съвременните интердисциплинарни изследвания (реализации при названията на невестулката). – Български език, 2008, кн. 1, стр. 76 – 88.
39. Митолингвистичната структура – общо поле между митологичния и лингвистичния код. – В: Жарчысы вестник Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына. Сер. 1 (6), вып. 2 (1 – 5 внеп.): “Культура в языке и литературе – язык и литература в культуре”. Бишкек, 2008, стр. 179 –183.
40. Годишнина: 100 години от рождението на забележителния българист проф. Роже Бернар. – Езиков свят. Том 6, 2008, стр. 120 – 121.
41. Реконструкция на архаичната номинация при индоевропейските названия за диви животни и ролята на ономатопеята. – Съпоставително езикознание, 2009, № 2, стр. 65 – 85.
42. Номинационни модели, отразяващи някои традиционни представи за същността на Исус Христос. – В: Юбилеен сборник на Филологическия факултет. По повод 20-годишнината на специалност “Българска филология”. Югозападен университет “Неофит Рилски”. Университетско издателство “Н. Рилски”. Благоевград, 2009, стр. 69 – 81.
43. Съществува ли етимологична връзка между бълг. сур и санскр. sūrya- ‘слънце’? – В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански, посветен на неговата 65-годишнина. ИК “Знак ’94”. В. Търново, 2009, стр. 299 – 304.
44. Свещената тетраграма (הוהי) в юдейския мистицизъм. – В: Сборник, посветен на доц. д-р Георги Герджиков (под печат).
45. Взаимопораждащите се структури и триелементния структурен модел в езиковите системи и в човешкото познание (Модел на огледалото). – В: Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д-р Иван Кочев. Благоевград, 2010 (под печат).
Каталог: users -> files
users -> Ұлттың ұлы ұстазы: А. Байтұрсынұлының 130 жылдығына арналған әдістемелік құрал / Қмрбк құраст. А. Байжұманова. Алматы, 2003. 46 б
users -> Это вы – неповторимый и единственный Ген, определяющий группу крови
users -> Тәуекел хан (1582-1598 ж ж. билік құрған)
users -> Святые ислама
users -> Өнер және бейнелеу
users -> Лекція 2 Тема лекції. Фонетичні закономірності в давньогерманських мовах. План
files -> Не вы одна подверглись высылке?
files -> Хараламбус, А., Нов метод за подбор на иглите при чорапни автомати, сп.”Лека промишленост и услуги”, София, 1987, бр Хараламбус, А
files -> Новостная лента в iPhone: новое мультимедийное приложение риа новости


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет