Сюймекликге харс экитомлукъ лирика назмула


САБЫРЛЫКЪ БЕРГЕН НЕДИ БИЗГЕ?бет6/11
Дата25.04.2016
өлшемі2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

САБЫРЛЫКЪ БЕРГЕН НЕДИ БИЗГЕ?
1

Нафыс намысдан баш болгъан дунияда,

Гуду, мурдар, къахме – къайда джийиргеншли –

баш болгъан дунияда,

Зулму-зорлукъ джашнагъан дунияда,

терслик Тюзлюкню, ётюрюк Кертини ашагъан дунияда,

Къайгъы джюрекден бошагъан дунияда,

Хар не да ёлюм бла бошалгъан дунияда,

Сабырлыкъ берген неди бизге?
Сабырлыкъ берген а неди бизге:

ётюрюк-терслик Кертини-Тюзлюкню унутдуралмайды,

Чексиз къарангы да Кюнню, джулдузланы джутуб къоялмайды.

Ёлюм болгъанлыкъгъа джашау тауусулмайды.

адамла арасында бардыла Адамла.

китабла арасында бардыла Китабла.

Тюз-терс, Керти-ётюрюк, Иги-аман

Не болгъанларын биледи адам.


Алай эсе, чачылмаз дуния,

Алай эсе, къурумаз джашау.

Адам кесин хорлатмаз шайтаннга.

Олду кюч берген бизге джашаргъа.


2

Джаннетге, джаханимге да ушагъан дунияда,

Файгъамбарла, фыргъауунла да джашагъан дунияда

Джашайса сен да.

Сюйсенг – джан да джулдузлагъа къошул,

Сюйсен – джукълан да къарангыгъа къошул.

Сайлау кесингдеди.
БЁРЮ ДЖУЛДУЗ
Ата джуртдан болсам да эрек –

Андадыла Джан бла Джюрек,

Андадыла Таш бла Терек.
Анда къалгъанла Терек бла Таш.

Орнундан чыкъгъан ит – бёрюлеге аш.

Къазакъ бёрю да – ит джыйыннга аш.
Тыш джерни сайлагъанма джуртда тузакъдан.

Бёрю улуу чыгъады энди узакъдан.

Аны эшителле джууукъла, узакъла –

Бёрю кеси уа кёрюнмейди энди.


Саумуду, шаумуду – джокъду билген;

Джангыз, улууу келеди ётюб тенгизден-теркден.

Ёлген джулдузну джарыгъы келгенча кёкден,

Бёрю улуу келеди алай.


Бёрю джулдузну улууу-джарыгъы

Энтда кёб заманны келгенлей турур –

Кёб амантишни тынчлыгъын бузгъанлай турур;

«Хакъ, Халкъ» дегеннге уа – ол къанат болур.


Бёрю джулдузну улууу-джарыгъы

Халкъны сагъайтхан бир ышанды, белгиди.

Дунияда джашагъан, ёлген да игиди,

Джангыз, джарыкъ тёге бошалса ёмюрюнг –

Джерде чыракъча не джулдузча Кёкде

(къоркъуу да, умут да джашайла кёлде).


Мен – Къазакъ Бёрю – Джер джуртдан да болсам эрек,

Джети къат Кёк боллукъду ахыр джурт манга – (ийнанама анга).

Игиликге-Тюзлюкге-Кертиге къанат бола,

Джашарыкъма «Бёрю джулдуз» ат бла – (анга да ийнанама).


Алай а джокъду тынчлыкъ Джерде не Кёкде.

Кёк да, Джер да джашнайла кёлде.

Къоркъуу да, Умут да джашайла кёлде.

Улуу да, джарыкъ да чыгъалла кёлден (джерден);

Улуу да, джарыкъ да энелле кёлден (кёкден).
Джерде итле, Кёкде джелимаузла

Бёрю джулдузгъа бермейдиле тынгы-тынчлыкъ.

Алай а, къара кючле хорлаяллыкъ тюлле аны,

Къарангы джуталлыкъ тюлдю аны –

Анга джокъду, башхалагъача, къартлыкъ-ёлюм:

Улугъан джарыкъ – Бёрю джулдузну БЕТИ-АУАЗЫ

(воющий свет – Волчьей звезды лицо-голос; лик-глас; облик-суть; форма-содержание; образ-подобие; совесть-проповедь;).

Анга джокъду ёлюм.


ОЗГЪАН ДЖАНГУРГЪА БАРМЫДЫ ДЖАМЧЫ ?
Джюрекни ашайды къайгъы.

Озгъан джангургъа джокъду джамчы.

Юсден кетсе да, эсден кетмей,

Ёлтюреди бизни къыйынлыкъ.


Зулмудан-зорлукъдан къутулгъанла да,

Башдан аякъ сакъатдыла бары:

Ким саулугъун, ким джаулугъун, ким да бёркюн

Тас этиб, къалгъандыла сау.


Ёлмез ючюн, къыйынлыкъ кёрмез ючюн,

Юйдегилерин сакълар ючюн,

Халкълыкъларын, джуртларын, динлерин да

ауушдургъанла болгъанла;

Тукъумларын, атларын, ата-баба атларын да тюрлендириб,

Ала гяуур болуб, алай сау къалгъанла.


Джанлары сау ёлгенле ала.

Харам тынгылауну ийиб турсала да,

Ёле-тириле, ёле-тириле, джанауалда джашайла ала.

Адамча джашаялмай-ёлалмай къыйынлашалла ала.


Ана тилде сёлешалмай сабийлери бла,

Байламлы болалмай ахлулары бла,

Иманларын, бетлерин, халкъларын, джуртларын да ташлаб,

«Джаныбызны къутхардыкъ» деб, туралла ала.

Джанларын тюл, тёнгеклерин къутхаргъанла ала.

Ёлгенлеге сукъланырча болгъанла ала.

Джазыкъсынама аланы сабийлерин.
Алай а, кишиге болмайма Тёре.

Къутулуу джолну хар ким кесича ангылагъанды.

Бютеу халкъгъа, хар бир адамгъа да,

Ол кёзюу – бек уллу сынау болгъанды.


Алай а, дуния, джашау – ёресине сынауду:

Халкъбызмы, Адамбызмы – хар кюнде сыналабыз.

Бир-бирле хайуаннга, джаныуаргъа бурулалла;

Бир-бирле уа –

ёлюмню аллында да сакълайла бетлерин-намысларын:

Къутхаралла халкълыкъларын, адамлыкъларын,

Къоруулайла динлерин-тиллерин-халкъларын-джуртларын.
Алай а, кишиге болмайма тёре.

Къыйынлыкъдан сакъласын Аллах.

Тутуула, къазауатла, сюргюнле –

Азмыды халкъ кёрген палах?!


Джюрекде уа джашайды къоркъуу.

Озгъан джангургъа джокъду джамчы.

Юсден кетсе да, эсден кетмейин,

Къыйынлыкъ ёлтюреди бизни.


Сорууум кесиме эмда халкъыма:

Озгъан джангургъа бармыды джамчы?

Джангур артха къайытыргъа да болур –

Келлик джангургъа уа хазырмыд джамчы?

Бармыды джамчы?
ДЖАЗГЪЫ ДЖАБАЛАКЪ бла КЪАЧХЫ ШЫЛПЫ
Тюбедиле

Джазгъы джабалакъ бла къачхы шылпы.


Турна таууш тюшдю джанкъозну джюрегине.

Боз булут чырмалды джанкъылычны белине.

Къара булутну агъартды джазгъы элия.

Къачхы кёкню кёкрегин кюйдюре ойнады джазгъы элия.


Джазгъы элия от салды къачхы къауданнга.

Къачхы шылпы, сакъ, сууукъ болса да, джукълаталмады аны.

Алай а къачхы ёртен джазгъы гяхиникни джандыралмады.
Джылай, айырылдыла

Джазгъы джабалакъ бла къачхы шылпы.


БИЗНИ ХОРЛАР КЮЧ ДЖОКЪДУ
Кесими алай джуудум,

Ёлюкню джуугъан кибик.

Сора болдум дуниягъа

Джангыдан туугъан кибик.


Огъесе, ёлюб бошаб,

Джангыданмы тирилдим?

Хей, бу кёзбау дунияны,

Айт, несине терилдим?


Огъесе, бу мен кёрген

Башха дуния болурму?

Ким къатышдырды мени –

Къара джинми, обурму?


Джерде къалгъан санмамы,

Кёкге учхан джанмамы?

Экиленнген, бёлюннген

Мен саумамы, шаумамы?


Кимме мен?

Джаннетинден-джуртундан

Сюрюлген адаммы, халкъмы?

Джаннетине-джуртуна

Къайытхан адаммы, халкъмы?
Бу джангы Ай бла джулдуз

Сын ташдамыд, кёкдемид?

Бу кёрюнюу не затды –

Тышындамыд, кёлдемид?


Бу кёз аллымда тургъан

Тенгизмиди, таумуду?

Чегетни кесгендиле –

Джангыз Терек саумуду?


Бычагъымы билерге

Къадау Ташны кёрмейме.

Джарылгъанлыкъгъа джюрек,

Дерт кёбдю да – ёлмейме.


Топрагъым къаты тартса,

Мени тыяр чек джокъду.

Бирбиз Къалам-Таш-Терек,

Бизни хорлар кюч джокъду.


МИНГ ДЖЫЛДАН ТЮБЕШИРБИЗ
Кёб тюрлю халгъа киреме мен,

Не хеким, не кесим англамазча.

Гебен къалатырча болама бирде,

Бирде уа – чёбден атламазча.


Кёкге термиле джашайма джерде –

Къанатсыз англамаз кёлюмю.

Кёкде джулдузгъа бир джетгинчи,

Сюймейме келирин ёлюмню.


Имандан чыкъгъан тёреси болса да,

Адам тюлдю хайуан, джаныуар.

Аллах аны Адам этиб джаратханды,

Ол кесин этиб кюрешсе да хайуан, джаныуар.


Кёкге термиле джашайма джерде –

Мёлеклеге ёлгюнчю тюберге излейме.

Аланы акъ къанатларын сыларгъа излейме,

Джерде къызланы ийнакълагъан кибик.


Былай ётерикди джашауум,

Тохтамагъанлай чамым, джаншауум.

Бир Кёкча, бир джерча джашнай,

Билеме, ёллюкме джашлай.


Сау къал, турна тауушлу къачым,

Бёрю улуулу къышым да сау къал.


Мен джаз туугъан, джаз ала ёллюкме,

Алай а, минг джылдан къайытыб келликме

Джер дунияны бир кёрюр ючюн,

Халкъымы, джуртуму бир кёрюр ючюн.


Аллах айтса, ол кюн да бу тилде сёлеширбиз,

Аллах айтса, ол кюн да бу джуртда кёрюшюрбюз.

Минг джарсыудан, къайгъыдан да ётюб,

Минг джылдан сау-эсен тюбеширбиз.


КЯЗИМ БЛА СЫМАЙЫЛ
Беш тау элде Кязим хаджи,

Къарачайда – Сымайыл.

Эки шыйых айтхан Сёз –

Халкъыбызгъа хамайыл.


Ала къойгъан джыр, назму –

Тин, тил хазнасы халкъны.

«Берилген эсе фахму,

Айырт къарадан акъны.


Ётюрюк бла Кертини

Эки айырсын сёзюнг».

Аны аманат этгенле

Сымайыл бла Кязим.


«Адам эсенг, шайыр эсенг –

Иги сёз болсун сёзюнг».

Аны аманат этгенле

Сымайыл бла Кязим.


«Айырылма халкъынгдан –

Халкъ бла бир болсун ёзюнг.

Тюзлюкге къуллукъ этсин

Иннетинг-ишинг-сёзюнг».


Ала кеслери алай

Джашадыла дунияда.

Сёзлери, ишлери да

Бизге юлгю болдула.


Эки тёппеси Минги Тауну –

Кязим бла Сымайыл.

Эки шыйых айтхан сёз –

Джаныбызда хамайыл.


КЁКГЕ, ДЖЕРГЕ ДА БОЛГЪАНМА ДЖУУУКЪ
БИРДИ ДЖУУАБ
1

Джангылычынг – джангкъылычым.

Боллукъмуду аны тюзетирге,

Тюзетирге да керекмиди аны?


Джангкъылычха ушайды джангылычынг...
Джылайды кёк, джылайды джюрек –

Къатышханла кёк да, джер да, кюн да, булут да;

Умут да...
Джангкъылычны

Бир къыйыры Кёкде,

Бир къыйыры Джерде.

Бир къыйыры Сенде,

Бир къыйыры Менде.

Арасы уа кёрюнмейди булутдан –

Белинден эки юзюлгенча джангкъылыч,

Эки джарылгъан джюрекча джангкъылыч.


Кюн аманда тас боллукъду ол,

Кюн аязыса да тас боллукъду ол.


Кёк джерге къараб, джауумсурай, джашнай,

Джер Кёкге къараб, кырдыклана, джашнай,

Джангкъылыч а экисинде да умутча джашай...
Кёкден джергеми, джерден Кёкгеми –

Къайдан къайры, къайсыдан къайсыгъа тартылгъанды ол?

Кёкдеми, джердеми, джюрекледеми джаратылгъанды ол?
Кюнден, джангурдан, сезимден, сёзден

Джаратылгъан болур ол, эшда.

...джангкъылыч кямарынгы, джулдуз тюйменги да теш да,

Мёлек къыз, гюнахлы Джерге эн да бир кел.

Келиучюнгча, энтда бир кел.

Бир ышар, бир кюл, кюлюучюнгча,

Насыб, къууанч бер, бериучюнгча.
Джангылычынг – джангкъылычым...
2

Джангылмагъан кюнлерибиз – мутхуз.

Бизге не дей болур кёкде Ай бла джулдуз?

Джандетден къысталгъан Адам бла Хауаны

Туудукълары – унутдурдукъ аланы.
Аллах-Адам не дейле бизге?

Ат-бет атаб сюймеклигибизге

Джерден къыстасала – барлыкъбыз къайры?
Джангылычынг – джангкъылычым.

Гюнахынг – сууаб.

Аллахха, адамгъа да, къуру да, къайда да

Бирди джууаб: Сюймеклик.

Сюймекликди джууаб.
ДЖЕТИ
Джети къызны сюе эдим мен –

Барындан да къалдым къуру.

Кюндюз да джулдузланы кёрейим деб,

Кеси кесиме къаздым уру.


Джулдузланы кёрдюм, алай а,

Ол терен урудан чыгъалмай къалдым,

Бирине да джеталмай къалдым.

Андан бери ненча толду Ай да.


Джюрегими джети къатында – джети къатын

Къызлача кёрюнелле энтда.

Къызарча кёрюнеме энтда –

Дууа орнуна джюрютеме хар бирини атын.


Хар бирери бирер тюрлю ариу,

Биргелей а – джети тюрлю джанкъылыч.

Кюйюб-бишиб, джюрегимден тутама,

Джылымы да, халымы да унутама.


Джети къат джюрегимде джети къатын.

Дууача айтама хар бирини атын.

Джети джулдуз, чакъыра, ышаралла Кёкден.

Бири да базмайды ётерге уа чекден.

Кёз къысханлыкъгъа «сюебиз» деб,

Къоркъалла «кюербиз» деб.


Джети кесек бола джюрегим,

Джети сюйгениме джети джыр этеме.

Аны бла кетеме.

Сизге къалалла Таш бла Терегим.

Сизге КЪАЛАлла Таш бла Терегим.

Сизге халалла бютеу шийирлерим.

Джашауум, сюймеклигим да къалалла сизге, халалла сизге.
КЯМАР бла ТЮЙМЕ
...Назмуму дууа этиб, тагъайым бойнунга

(аны сылтауу бла узалайым къойнунга)...


Базмадым – дууа назму джазмадым,

Джазыууму, джазыуубузну джазмадым,

Кёлюнгю, кёлюмю джазмадым.
Умутлу къараенг меннге:

«Сеннге ёмюрде да къаш-баш тюймем».

Нечик тартаелле кеслерине

Алтын кямарынг бла тюйменг.


Ай бла Джулдуз, Халкъ бла Джурт,

Кямар бла Тюйме –

Сизни ючюн урушха хазырла

Къылыч бла Кюбе.


Алай а, джокъ эди къанлы.

Къылыч къынында къалды.

Эсимде къалдыла кямарынг бла тюйменг...

Сени сюйгенча башханы сюймем.


Кёб суу саркъды андан бери.

Энди мен – Къазакъ Бёрю,

Энди мен – Джангыз Терек...

Тот болду уруш керек.


Ёзге, джюрек, джарылса да,

Къалад джашлай, къалад джашлай.

Турад джашнай, турад джашнай,

Арада джол джабылса да.


Сау бир ёмюр кетгенден сора,

Ёлюм таууш этгенден сора,

Сюймеклигими айтыргъа баздым,

«Къылыч бла Кямар» деб, китаб да джаздым.


Дууа назмула да джаздым

Дууадакъ бойнунга тагъарыкъча,

Толгъан Айлагъа узаллыкъча.
Намыс – нафысха тюрме.

Ёзге къачалмайма кеси кесимден,

Бирда кетмейле мени эсимден

Ол кямар бла тюйме.


КЕЧЕ АРАДА ДЖАЗЫЛГЪАН НАЗМУ
Кече арада гитарадан чыкъгъан макъам, учхан макъам –

Къанатлары кёк чартлата, кёк джашната,

Къарангыны, ангыны да джыра баргъан

Акъ къанатлы, Ай къанатлы...


...Къурч къылладан чыкъгъан джаны гитараны

(Къыл тамагъындан чыкъгъан джаны гитараны)

Кюкюретеди, джашнатады, джарытады, джылатады кече араны.

Юзюлелле бирем-бирем къурч къылла.

Къайдадыла ол берч къолла, къурч санла?!

Кёк чартлайды, Кёк джашнайды джюрекде,

Чапыракъла учадыла Терекден.
Юзюлелле джюрек къылла, юзюлелле,

Къыл къобузну къылларыча, къылларыча.

Къайдады ол Ёлюмсюзлюк, Ёмюрлюк,

Бизле Анга табынырча, къулланырча?!


Чапыракълача учадыла сёзле,

Къурч къыллача юзюлелле джюрек къылла.

Джурт таба буруладыла кёзле –

Джабыкъдыла ары элтир насыб джолла.


Санлагъа ары барыргъа джокъ эсе мадар,

Джаным чыкъсын да учсун ары, учсун ары...

Къыл къобузну къылларыча юзюлелле джюрек къылла –

Ачылалла, ачылалла джабыкъ джолла.


ХАР НЕ БАШЛАНАДЫ ДЖАНГЫДАН
Китабла тюшедиле табхадан,

Сёзле, къанатланыб, учадыла аладан,

Харифле айырыладыла сёзледен,

Сора, хар не башланады джангыдан.


Китабла бурулалла тереклеге,

Сёзле бурулалла бутакълагъа,

Харифле бурулалла чапракълагъа,

Хар не башланады джангыдан.


Сёз кетеди Иесине Кёкге,

Алай а дагъыда энеди Джерге.

Бир Сёзню кючю бла къуралады минг сёз.

Джаннга джан болалады Сёз.

Хар не башланады аллындан.
Терекден юзюлелле чапракъла.

Къуу болуб къаталла бутакъла.

Ёре турукъ болуб сюеледи Терек.

Бушуудан толады тёгерек.

Хар не башланады джангыдан.
АДЖАЛ ДЖЕТИБ ТЮЛ
Гюл сезимли джюрекле болалла кюл –

Бир от, бир буз кюйдюре аланы.

Адамла ёлелле аджал джетиб тюл,

Сюймеклик джетмегенден ёлелле ала.


ДЖЕРДЕН КЁКГЕ, КЁКДЕН ДА ДЖЕРГЕ КЪАРАЙ
Саныма, джаныма да келгенди къач.

Сезимлеге, сёзлеге да келгенди къач.

Энди барды къууанч

Джангыз кёзлеге.


Ала

Джашаудан, ариулукъдан тоймайла,

Къызлагъа, джулдузлагъа къарагъанларын къоймайла;

Алагъа сыйынады эл, джурт, дуния,

Кёк, Джер, джанкъылыч, элия...
Ала джашайдыла алкъын.

Алада джашнайды кёк.

Аладан къарайды джюрек.
Ич-тыш дунияла кёрюннген

Эки кюзгю – эки кёз.

Алада – дуния эмда ахырат.

Алада – рахатлыкъ эмда къазауат.


Эки кёз – эки Кюн,

Джана да, кюе да тургъан.

Эки кёз – эки кюзгю,

Эки дуния да кёрюнюб тургъан.


Алада

Ахыр кёрюнюу да – биринчи кёрюнюу:

Джулдузу бла Ай.

Ахыр сёзюм да – биринчи Сёзюм:

Аллах, Къарачай.
ТУРАСА КЁЛДЕ
«Ол сейир джюрегинге, шийир джюрегинге

Мени бир къыс –

Къыркъ джаным да джанынга къурман»,-

Деди бир къыз.


Алай а меннге белги бермеди Кёк –

Къыз умут этгенча болмаз эди менде джюрек.

Ол таза джаннга тыйыншлыгъа санамадым кесими...
Энди неге талатама да эсими,

Къыйналама, сокъуранама неге?

Гюнахны да нек кюрейме башхалагъа,

Мени джазыууму джазгъан кибик ала?!


Къызны къачырыргъа ол кюн джетмеди таукеллигим.

Тюзюн айтыргъа бюгюн да джетмейди таукеллигим.

Кертиси бла да, ол къызгъа тыйыншлы болмазем мен.

Алай а, кесине тыйыншлыгъа тюбедими ол?

Огъесе, менден да къолайсызгъамы джолукъгъанды ол?
Да алайды джашау.

Биреу кесин, башханы да этеди насыбсыз.

Къыркъ джанын да манга къурман этерик къыз,

Къайдаса? Къалайса? Не эте джашайса?


Сен тюшген сайын эсиме,

Кёлюм чыгъады кеси кесимден.

Джулдуз а алгъынча джанады Кёкде.

Сен да аныча тураса кёлде.


АДЖАЛ
Турна тауушу джюрекни,

Титиретеди Джерни эм Кёкню.


Къарылгъачха да келеди къач.

Къушха да къатылады къыш.

Бу дунияда къайры да къач –

Джокъду къутулуу.


Не джашлай къоратады сени,

Не къартлыкъгъа дери къояды джашаргъа.

Бир кюн, бир джыл, бир ёмюр берсе да –

Тынчлыкъ а бермейди.


Эртде-кеч болса да, джетеди –

Джокъду къутулуу андан...

Барды къутулуу андан –

Орнунгу джашаугъа къой.


Акъылынгы-эсинги, билиминги-кючюнгю

Ёлюмге тюл, джашаугъа бер.

Джашауну сакъла, джакъла, айныт –

Олду къутулуу ёлюмден.


ТАШАДАГЪЫ КЕРТИ
Эркишини да Тиширыуду джаны.
ДЖЕРНИ КЪУЧАКЪЛАЙ, КЪАРАЙМА КЁКГЕ
Кёк тенгизни Ай къайыгъы

Чыммакъ тауну тюз башында

Мени сакълай тохтагъанды.

Къыз – тылпыуун, суу – тауушун

Тыйгъандыла.

Санларымы къыйгъандыла.


Айырылыугъа чыдар къарыу,

Тау башына чыгъар къарыу,

Ай къайыкъгъа минер онг да

Аллах берсин.

Андан къараб Джерни кёрюб,

Андан къараб элни кёрюб,

Къууаныргъа насыб болсун.
Джерде къаллыкъ къалсын Джерде,

Кетерик да кетсин Кёкге.


Кёк тенгизни Ай къайыгъы

Минги Тауну тюз башында

Мени сакълай тохтагъанды...
АКЪ МАРАЛ
1

Файгъамбар къызыны аты – атынг;

Апсаты къызыны аты – атынг;

Мёлекге, кийикге да ушатхан – халинг, сыфатынг...

Бийнёгерча ызынгдан къараб къалдым.
Файгъамбарны азанчысыны аты – атым;

Къум тюзде суу тамчы – атым...

Хакъ шайыры, Халкъ шайыры болса да атым,

Боракъ не Гемуда тюл тюбюмде атым –

Ызынгдан джеталмай къалдым.
Кёкде Айгъа, Джерде къызгъа ушай эди марал;

Кёкде джулдузгъа, Джерде джанкъозгъа ушай эди марал.

Кёб айландым Аны ызындан – ызлай, марай.

Кёб айландым Сёзню ызындан – ызлай, марай,

Бегигинчи къая раннга, къайгъы раннга.
Ахыр мийикликден къараб, кёрдюм дунияны:

Кёзбаулугъуна, хаухлугъуна да сейирсиндим аны;

Меннге къол булгъагъанын да эследим аны.

Къая рандан секирди тёнгегим-саным,

Назму ранда къалды джюрегим-джаным.
Къаядан кетиб бара, ол бир дуния да ачылды меннге:

Аны джашиллигине, кесими джахиллигиме сейир этдим.

Билмей къалдым, не эди бу дуния, не эди джашау?

Бары да джалгъан, бары да кёзбау?


Огъай, джалгъан, кёзбау затлагъа этмедим къуллукъ.

Адам улуна дарман излей ёрледим мийикге,

Тюбедим дунияны къутхарлыкъ кийикге,

Алай а туталмадым аны.


Сюймеклик ёрлетди мени къаягъа,

Сюймеклик чынгатды мени къаядан.

Кетди энгишге тёнгегим-саным,

Къалды мийикде джюрегим-джаным.


Кетди акъ марал – сюйгеним-джаным.

Назму ранда къалды джюрегим-джаным.

Чакъыра сени, къычырады ол шийирледен,

Къычырады кёкледен, мийикледен.


Сюймеклик таууш азан таууш бла бирге

Энеди джерге, дагъыда кёлтюрюледи ёрге.

Минги Таудан акъ марал къарайды –

Джюрекде биягъы сезимлени къозгъайды.


Ызына айлана да къарай,

Акъ марал кетген эди алай.

Энтда, къайытыб, акъ таудан къарайды.

Анга агъаралла, ышаралла къар, Ай да.


Акъ марал Акъ таудан къарайды.

Мен да къарайма анга джерден, кёкден.


Ол Акъ тауда Акъ маралны кёрсе,

Ёлген да тирилиб, секириб къобар эди,

Сюймекликден дуу джаннган джюрегин

Къолуна алыб чабар эди...


Билмейме къалай бошаллыгъын шийирими ахыры,

Кёреме къалай бошаллыгъын кесими ахырым:

Кетеди къара къаядан, къая рандан тёнгегим-саным,

Къалады акъ къаяда акъ марал бла джюрегим-джаным.


2

Эгерледен, бийнёгерледен да сау къалгъан,

Бёрюледен, кюрт юзюлгенден да сау къалгъан

Акъ марал Акъ таудан къарайды.


Агъаралла, ышаралла Анга къар, Ай да;

Къууаналла Анга Малкъар, Къарачай да.

Ышаналла акъ марал акъ таудан кетмез деб,

Анга илинмек аджал, тюз ёлюм да джетмез деб.


3

Кёзлериме ийнанмай къарайма:

Акъ таудан Акъ марал къарайды.

Джашлыгъымда мен къачыргъан акъ марал,

Мен джеталмай, туталмай къалгъан акъ марал.
4

Къара къайгъы къара къаядан уруб атханында да,

Акъ таудан къараб тургъан Акъ маралны кёрдюм.

Сора рахат болду кёлюм.

Акъ тауда Акъ марал сау болуб,

Джокъду ёлюм. Манга джокъду ёлюм.

Бизлеге джокъду ёлюм.
ДЖЮРЕК-ДЖЮРЮК
Къараб кёкде джулдузгъа, джерде джанкъозгъа,

Джангызгъа барады джюрек.

Къазакъ бёрюча улуй, бешли аджирча кишней,

Джазгъы кёкча джашнай,

Кече къарангысына ташаяды джюрюк.
АРИУЛУГЪУНГА ТЕНГДИ СЮЙМЕКЛИГИМ
Тюртюлдюм бир къызгъа –

Къарангы Кёкде джангы джаннган джулдузгъа,

Къар тюбюнден джангы чыкъгъан джанкъозгъа

Ушай эди ол.


Дуния бюгюн къурала тургъанча,

Джаным ол къызгъа кириб къалгъанча,

Кёрюндю алай.
Заман тохтаб, шын туруб, кишнеб, учханча джангыдан,

Аламла джоппу джыйылыб, чачылгъанча джангыдан,

Джюрек джоппу джыйылыб, сезимле, сёзле болуб чачылды –

Меннге бир джангы дуния ачылды.


Тенгизге бурула, чайкъалды, къатланды кёл.

Айыб, бедиш этерик эсе да эл,

«Бу къыз ючюн джаша, бу къыз ючюн ёл»,-

Дедим кеси кесиме.

Алай а,

Бир атлам да эталмай,Бир сёз да айталмай,

Сын болуб, тилим тутулуб къалдым.


Къалгъан затым болса да кем,

Сюймеклигим – Ариулугъунга тенг.

Сени насыблы эталсам, Мен

Насыблы боллукъма кесим да,

Ёлюмсюз боллукъду сёзюм да.
Тюбедим бир къызгъа –

Кёкде джулдузгъа, джерде джанкъозгъа

Джюрегим бла тийгенча болдум.
ОЛ АЛЛАЙДЫ
Меннге ол къыз –

Кёкде джулдуз, джерде джанкъоз.

Ол – аллайды.
Джетсем да джеталмайма,

Тутсам да туталмайма,

Кёз тоймайды, кёл къанмайды:–

Ол – аллайды.

Саннга – дарман, джаннга – дары,

Ол – аллайды.


ЧЫНГЫЛНЫ БАШЫНДА ДЖАНКЪЫЛЫЧ
Кечеми да кюндюз эте,

Джулдуз кибик тураса кёлюмде.

Тилек эте, сагъыш эте, къайгъы эте,

Гошаях бийчеча къарайса элимден.


Джылай-джылай, сен джаргъан Къара таш

Эсиме тюшеди, бир къара таш кёргенлей.

Джандым, кюйдюм – энди мен кёсеу баш,

Узакъдады джашилленнген-кёгерген.

Арабызда Шимал тенгиз, буз тенгиз.

Джулдуз къычырымла бла тергеледи арабыз.

Биз – джаннетсиз къалгъан Адам бла Хауабыз,

Джангыдан тюшербизми ары биз?


Хыйныдан-халмешден къутулур мадар излей,

Мен ётгенме тенгизледен-теркледен.

Джюрексинеме дарман-дары табылмай –

Бир таууш келеди мийикледен-кёкледен.


Чынгыл башында джанкъылычха ушайды ол,

Тюнгюлюу бла умут арасында джашнайды ол,

Гошаях бийчени ауазына, тилегине, джырына да ушайды ол.

Джарылгъан джюрегимде джашайды ол.


МУРАТЫМ
Назмугъа, китабха да ат алай атайма,

Сабийге атагъанча ат.


Кёз кёргеннге, кёрмегеннге да,

Джюрек сезгеннге, сезмегеннге да,

Дунияда болгъаннга, болмагъаннга да,

Болгъаннга, боллукъгъа да,

Кетгеннге, келликге да,

Джангыдан атайма ат, береме сыфат.

Ачылады керамат:

Дуния джангыдан ачылады манга,

Дуниягъа джангыдан тууама кесим да.
Табигъатха тынгылайма, ангылайма:

Ташаны этеме туру.

Ёлюмге къазама уру.

Джашаугъа узатама къол,

Джашаугъа ачама джол.
Алай а,

Джерге, Кёкге да, Ташха, Терекге да

Керекмиди биз атагъан ат?

Керекмиди биз берген сыфат?


Хар джан кеси биледи кесини керти атын, керти сыфатын.

Аны ючюн излейбиз Аллахны да джюзюнчю атын.


Хар джанны иннетин, тилин, атын, сыфатын

Сезиудю, билиудю, билдириудю

Мени да муратым.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет