«Тарихи география» пәні бойыншабет1/10
Дата25.04.2016
өлшемі1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


«Сырдария» университеті


Педагогика және тарих факультеті
«Тарих» кафедрасы

«Тарихи география» пәні бойынша

050114 - «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін


Оқу-әдістемелік кешен

(Силлабус)
Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2, кредит саны 2

Лекция: 30 сағат

СӨЖ: 30 сағат

ОБСӨЖ: 30 сағат
Барлық сағат саны: 90 сағат

Қорытынды бақылау: емтихан V семестр


Аралық бақылаулар саны: (кредит бойынша) 2

Барлық балл саны: 100 (кредитке)

Жетісай-2007 ж


Құрастырған: Тажибекеев А.С

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)
“Тарихи география ” пәні бойынша

050114 - «Тарих» мамандығының студенттері үшін әзірленген.

Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі:


Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
№ Хаттама________ “________” 2007 ж

Кафедра меңгерушісі ______________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ “________” 2007 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________

Университеттің ғылыми кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ “________” 2007 ж

Мазмұны
 1. Алғы сөз ..…….…………………………………………..

 2. Жалпы мәліметтер.............................................................

 3. Курстың мақсаты мен міндеттері…………….………..

 4. Пререквизиттер мен постреквизиттер..............................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме……………….............

 6. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет………..

 7. Студентке арналған ережелер…………………………….

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі..........................………………………….

 1. Лекция сабақтарының мазмұны………………………..

 2. CӨЖ-жоспары және орындалу кестесі...........................

 3. ОБCӨЖ-жоспары және орындалу кестесі......................

 4. Студенттердің білімін бақылау түрлері.........................

а) бақылау сұрақтары

б) тест сұрақтары 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.................................................................................

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы…………………

1.Алғы сөз


Оқу әдістемелік кешені “Тарихи география” пәні бойынша 050114 Тарих мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әлістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы,

СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зертеушілік қабітеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
2. Жалпы мәліметтер

Лектор: Тажибекеев А.С

“Тарих ”кафедрасы, 1 корпус, 32 кабинет.

Телефон: 223

Кафедрада болу уақыты: 8 30-1800 дейінКурсты өткізу уақыты және орыны


Аты-жөніКурсты өткіу уақыты, орыны


Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар


СӨЖ

Телефон:

1.


Тажибекеев А.С

Лекция


Уақыты________

Ауд. № 28


Уақыты____


Ауд №

Тел:__________
Каб__________
Корпус________

2.


Тажибекеев А.С


Семинар сабақтарының

Уақыты__________

Ауд. №28

Уақыты______


Ауд. №

Тел:__________
Каб__________
Корпус________3. Пәннің мақсаттары мен міндеттері.
Пәннің мақсаты- студенттерге д‰ние ж‰зі саяси картасыныњ ќалыптасуын,яѓни мемлекеттередіњ пайда болуы,алѓашќы ,орта жєне жања дєуірдегі мемлекеттердіњ тарих сахнасына шыѓып, µмір с‰руін ,олардыњ тарихи уаќыты мен саяси-географиялыќ орналасуын,д‰ние ж‰зілік саяси картасына єсерін жєне мемлекеттердіњ саяси жаѓдайларын,сондай-аќ б±л т±рѓыда егемен Ќазаќстан Республикасыныњ геосаяси жаѓдайы мен сыртќы сасаты,±станѓан баѓыт-баѓдарын оќытып ‰йрету.

Пәннің міндеті:

-µткен дєуірлер мен кезењдегі мемлекеттердіњ тарихи ќалыптасып даму процесін ,ќазіргі ±станѓан баѓыт –баѓдарын,даму жолын оќып білу арќылы студенттердіњ д‰ние танымын,елтанымын кењейту;

-тарихи жєне саяси санасыныњ ќалыптасыуна терењ ыќпал ету.

-егемен еліміздіњ б‰гінгі тањда б‰кіл єлемдік ќоѓамдастыќќа ену жєне мемлекет аралыќ сан-салалы интеграциялыќ байланыстарѓа кірігу ‰шін ,соѓан тікелей араласатын жастарымызѓа ќажетті білім мен жањаша саяси ойлау ж‰йесін ќалыптастыру.

-болашаќта оларѓа ќиын єлеуметтік-экономикалыќ жєне саяси дамуда д±рыс баѓыт-баѓдар ±стап ќисынды жол таба білуіне кµмектесу болып табылады.


4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері

Р/с


Прекреквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Прекреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы № күні

1

Ежелгі д‰ние тарихы

Жања заман тарихы.

Тарих кафедрасы

№ Хаттама
___________200__ж.

2

Саясаттану

Ќазіргі заман тарихы.

5. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ.


Кредит саны

Жалпы сағат саны.

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды


Лекция

СӨЖ

ОБСӨЖ

5 сем

Емтихан

1-кредит.

90

15

15

15

2-кредит

15

15

15

Барлығы

30

30

306. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажетОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.


7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules):


 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ КРЕДИТКЕ СӘЙКЕС ТАҚЫРЫП БОЙЫНША

БӨЛІНУ КЕСТЕСІ

Лекцияның тақырыбы.

Сағат саны.


Лекция

ОБСӨЖ

С.Ө.Ж.

1 кредит

1.

Кіріспе.

1

1

1

2.

Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы

1

1

1

3

Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасындағы ежелгі шығыс елдерінің бейнеленуі.

1

1

1

4

Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасындағы ежелгі Греция мен Римнің бейнеленуі.

1

1

1

5

Ежелгі замандаѓы Қазақстан территориясындағы тайпалар және олардың саяси картада бейнеленуі.

2

2

2

6

Орта ѓасырлардаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы

1

1

1

7

Орта ғасырлардағы Ұлы қоныс аудару кезеңінің картада бейнеленуі.

2

2

2

8

Орта ғасырлардағы дүние жүзінің саяси картасында орта ғасырлардағы Батыс елдерінің бейнеленуі.

2

2

2

9

Жања замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы

2

2

2

2 кредит

10

1-дүние жүзілік соғыс пен 2-дүние жүзілік соғыс арасындағы дүние жүзінің саяси картасы.

2

2

2

11

Екінші дүние жүзілік соғыс- саяси картаға тигізген әсері.

1

1

1

12

1945-1970 жылдар арасындағы саяси жағдайлар және саяси картадағы өзгерістер.

2

2

2

13

Қазіргі замандағы дүние жүзінің саяси картасы.

2

2

2

14

Д‰ние ж‰зі елдерініњ мемлекеттік ќ±рылысы

2

2

2

15

Мемлекетті басқару түрлері.

2

2

2

16

Халыќаралыќ ќатынас жєне саяси карта.

2

2

2

17

Геосаясат жєне саяси карта.

4

4

4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет