Татар теленнән эш программасы 6 нчы в сыйныф (татар төркеме) (105 сәг.) Аңлатма язуыбет3/4
Дата02.05.2016
өлшемі0.49 Mb.
1   2   3   4

47

Б.с.ү”Безнең мәктәп” темасына хикәя.

1

Сөй-ләм үсте-рү

Катлаулы план нигезендә язып бирү.

Сочинение − хөкем йөртү

Үз-үзеңә контроль ясау

№3

23.12
48

Сан турында төшенчә Саннарның саналмышы..

1

Яңа материал.

Предметның санын, исәбен белдереп, ничә? күпме? никадәр? ничәнче? ничәләп? ничәү? ничәшәр? сорауларының берсенә жавап булган сүз төркеменең сан дип аталуы.
Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
25.12
III чирек

49-50

Саннарның ясалышы.

2

Ныгыту

Ясалышлары буенча саннарның тамыр, кушма, парлы, тезмә төрләре булу, аларның дөрес язылышлары.
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү
12.01

13.0151

Гарәп һәм рим цифрларының язылышы.

1

Ныгыту

Гарәп һәм рим цифрларының язылышын өйрәнү.
Күчереп язу,
15.01
52

Сан төркемчәләре Микъдар саны

1

Яңа материал өйрә-нү

Микъдар саны турында төшенчә


19.01
53

Тәртип саннары. Аларның кулланылышы.

1

Яңа материал өйрә-нү

Тәртип санының предметларның саналу яки урнашу тәртибен белдереп, ничәнче? соравына җавап булуы. Төп санга -нчы, -нче, -ынчы, -енче кушымчалары кушылып ясалуы.

Сүзлек диктанты 10 минут

Күчереп язу, саналмышын табу, үзгәртү эше
20.01
54

Бүлем саннары. Аларның кулланылышы.

1

Яңа материал өйрә-нү

Бүлем санының предметны тигез өлешләргә бүлүен белдереп, ничәшәр? күпмешәр? сорауларына җавап бирүе. Төп санга -ар, -әр, -шар, -шәр кушымчалары ялганып ясалуы.

Хикәя язу

Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү
22.01
55

Чама саннары. Аларның кулланылышы.


1

Яңа материал.

Чама санының предмет санын якынча белдерүе, никадәр? ничәләп? сорауларына җавап бирүе.


Тест

Чама саннарын табу, саннарны сүз белән язу, сорауларга җавап бирү26.01
56

Җыю саннары. Аларның кулланылышы.

1

Ныгыту

Җыю санының бер төрдәге предметларның бергә туплану исәбен белдерүе, ничәү? күпме? сорауларына җавап бирүе. Төп санга –ау, -әү кушымчалары ялгап ясалуы.
Сәнгатьле уку, җыю саннарына сору кую, дәреслек, сүзлек белән эш итә белү
27.01
57

Сан төркемчәләрен кабатлау.

1

НыгытуҮз-үзеңә контроль ясау
29.01
58

Саннарга морфологик анализ. Кабатлау.

1

Кабатлау

. Саннарга морфологик анализ ясый белү.

Тест

Эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне чишү юлларын үзләштерү.

№5

02.02
59

Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате. Грамма-тик биремле диктант “ (Сан темасын кабатлауга

1

Конт-роль дәрес

Грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү

Диктант

Үз-үзеңә контроль ясау
3.02
60

Хаталар өстендә эш.Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате. Сан төркемчәләре кергән рус текстын татарчага тәрҗемә итү.

1


Үз-үзеңә контроль ясау
5.02
61

Сан темасын гомумиләштереп кабатлау. Тест

1

Конт-роль дәресҮз-үзеңә контроль ясау
9.02
62

Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате. Безнең гаилә

1

Конт-роль дәрес

Грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү.
Үз-үзеңә контроль ясау
10.02
63

Рәвеш турында төшенчә. Рәвешләрнең ясалышы, дөрес язылышы.

1

Яңа материал өйрәнү

Җөмләдә эш яки хәлнең билгесен белдерә.

Төзелеше ягыннан рәвешләрнең 5 төргә: тамыр, кушымчалар ялгау юлы белән ясалган, кушма, парлы, тезмә рәвешләргә бүленүе.


Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау, тәрҗемә итү.

Мәгънәле кисәкләргә бүлү, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү


12.02
64

Рәвеш дәрәҗәләре.

1

Яңа материал.

Кайбер рәвешләрнең, сыйфатлар кебек үк, чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендә килүләре.
Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
16.02
65

Рәвешләрнең мәгънә төркемчәләре.

1

Яңа материал өйрә-нү

Мәгънәләре ягыннан рәвешләрнең 6 төркемчәгә: саф, охшату-чагыштыру, күләм-чама, вакыт, урын һәм сәбәп-максат рәвешләр гә бүленүе.
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү
17.02
66

Күләм-чама рәвешләре

1

Яңа материал өйрә-нү

Күләм-чама рәвешләренең эш яки билгенең күләм-чамасын белдерүләре, күпме? ничаклы? никадәр? нихәтле? сорауларына җавап бирүләре.
Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
19.02
67

Охшату-чагыштыру рәвешләре

1

Яңа материал өйрә-нү

Охшату-чагыш-тыру рәвешләренең эшнең үтәлү ысулын белдерүләре, ни төсле? соравына җавап булулары.
Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
23.02
68

Охшату-чагыштыру һәм вакыт рәвешләре1

Яңа материал өйрә-нү

Вакыт һәм урын рәвешләренең эшнең үтәлү уры-нын һәм вакытын белдерүләре.
Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
24.02
69

Урын рәвешләре

1

Яңа материал .

Вакыт һәм урын рәвешләренең эшнең үтәлү уры-нын һәм вакытын белдерүләре.
Тәрҗемә итү, сүзтезмәләр төзү, урын рәвешләренең җөмләдәге функциясен билгеләү
26.03

70

Сәбәп-максат рәвешләре

1

Яңа материал өйрә-нү

Сәбәп-максат рәвешлә-ренең эшнең сәбәбен, максатын белде-рүләре.

Тест

Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү,02.03
71

Б. с.үстерү сәгате Сайланма диктант Рәвешләрнең сөйләм төзүдәге роле.

1

Контроль дәрес

Рәвешләрнең сөйләм төзүдәге ролен ачыклау..

Грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү.Диктант

Үз-үзеңә контроль ясау

№6

3.03
72

Рәвешләргә морфологик анализ.

1

Ныгыту
Хикәя язу

Сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү, рәвешләрнең синонимнарын, антонимнарын табу
5.08
73-74

Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате .Иҗади изложение.

2

Конт-роль дәрес

Грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү.

изложение.

Үз-үзеңә контроль ясау

№4

9.03110.0375

Хаталар өстендә эш. Рәвешләргә морфо-логик анализ. Рәвеш темасын гомуми-ләштереп кабатлау.

1

Кабатлау

Тема буенча үтелгәннәрне камил ләштерү күнегүләре. Рәвешләргә морфологик анализ ясый белү.

Тест

Эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне чишү юлларын үзләштерү.
12.03
76

Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате. Тәрҗемә өстендә эш. Әти-әниеңә яки туганнарга хат язу.


1Грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү.Үз-үзеңә контроль ясау
16.03
77

Алмашлык турында төшенчә.

1

Яңа материал өйрә-нү

Үзләрен атамыйча гына зат яки предметларга, аларның билгесе яки санына һәм хәлләренә күрсә тә торган сүзнең төркеменең ал-машлык дип аталуы. Алмашлык ларның җөмләнең теләсә кайсы кисәге булып килә алуы.

Диктант − 10 мин.

Логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
17.03
78

Алмашлыкларның ясалышы.

1

Ныгыту

Ясалышлары буенча алмашлык-ларның тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә булулары. Алмашлыкларның җөмләнең теләсә кайсы кисәге булып килә алуы.
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү
19.03
IV чирек

79

Алмашлыкларның төркемчәләре.

1

Яңа материал

Алмашлык төркемчәләре турында төшенчә бирү


02.04
80Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате.. Бер укыган әсәр буенча сочинение язу.

1

Сөйләм үстерү

Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталыгы, күнекмәләре булдыру.№4

06.04

81

Зат алмашлыгы.

1

Яңа материал

Зат алмашлыгы турында төшенчә бирү


7.04
82

Тартым алмашлыклары.

1


Ныгыту

Предметның кайсы затка каравын белдергән алмашлыкларның тартым алмашлыклары дип ата-лулары. Алар кайбер алмашлык-ларга -ныкы, -неке кушымчалары ялганып ясала.

Тест


Күчереп язу, фикер алышу, нәтиҗә ясау,

9.04
83

Күрсәтү алмашлыклары.

1

Яңа материал өйрә-нү

Күрсәтү алмашлыкларының затка, предметка һәм шулай ук предмет яки эш-хәл билгеләренә күрсәтүе. Күрсәтү алмашлыкларының килешләр белән төрләнүе.
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү

13.0484


Б.с.ү.Табигатьне саклау турында мәкалә язу.

1Сөйләм үстерү


Телдән сөйләм һәм язма сөйләм осталыгы, күнекмәләре булдыру.Сөйләшү оештыру, сөйләм төзү

№5


14.04
85

Сорау алмашлыклары.

1

НыгытуСорау алмашлыкларының сорау формасында зат яки предметлар га, аларның билгесе яки санна-рына һәм хәлләренә күрсәтүе.

Тест

Әңгәмә, логик фикер йөртү, чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау
16.04
86

Билгеләү алмашлыклары.

1

Ныгыту

Билгеләү алмашлыклары-ның гадәттә затларны, предметларны гомуми-ләштереп белдерүләре. Аларның исемне ачыклап аергыч булып килгәндә төрләнмәүләре.
Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү
20.04
87

Билгесезлек алмашлыклары.

1

Яңа материал өйрәнү

Билгесезлек алмашлыкларының сорау алмашлыкларына әллә сүзе яки -дыр, -дер, -тыр, -тер кисәк чәләре кушылып ясалулары.

Сүзлек диктанты.

Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү
21.04
88-89

Бәйләнешле сөйләм үстерү сәгате. Контроль изложение.

2

Контроль дәрес

Текстны җәенкеләндереп, төрле дәрәҗәдәге сый-фатларны файдаланып язу

Изложение №3.

Үз-үзеңә контроль ясау

№5

Каталог: upload -> images -> files
files -> Рефератның тулы исеме 1 Ясемин Демирджи, магистрант
files -> Урок по Новой истории в 8 классе по теме: США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики
files -> Коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру. Компетенция
files -> Элективный курс «Абсолютная величина (модуль)»
files -> Техническое задание на выполнение мероприятия
files -> Программа реализуется в рамках образовательной программы мбоу дод «цвр «Тулпар», спортивно-технической направленности
files -> Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии
files -> Ввести в действие с Приказ № от Директор Т. П. Матлина


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет