Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупке товаровбет6/8
Дата28.04.2016
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

Приложение № 8

к тендерной документации

_______________ сатып алу (жеткізу)

ШАРТЫ №___________


ДОГОВОР №___________

о закупках (поставки) _______________


Ақтау қ.

«___» _________ 20__ жыл

г. Актау

«___» _________ 20__ года«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталып, ________________ негізінде әрекет ететін ______________________, бір тараптан, және _____ «________________», бұдан былай «Жеткізуші» деп аталатын, ________ негізінде әрекет ететін _______________________, екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар», ал жеке «Тарап» деп аталатындар, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік құқығы немесе сенімгерлік басқару негiзiнде «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесiлi ұйымдардың тауар, жұмыс және қызмет сатып алу Ережелерiне (бұдан әрі – Ереже) және ашық тендер әдісімен сатып алу қорытындыларының 20___ жылғы «___» _________ №______ Хаттамасына сәйкес төмендегілер туралы осы ___________________ сатып алу (жеткізу) шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:


Акционерное общество «Мангистаумунайгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующих на основании _________________, с одной стороны, и _____ «________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ао «Самұрық-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила) и Протоколом итогов закупок способом открытого тендера №______ от «___» _________ 20___ года, заключили настоящий договор о закупках (поставки) _______________ (далее - Договор) о нижеследующем:


1. ШАРТ МӘНІ

  1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің меншігіне ___________ (бұдан әрі – Тауар) беруге, ал Тапсырыс беруші Шартпен көрсетілген ретте және мерзімде Тауарды қабылдап алуға және төлемін төлеуге міндеттенеді.

  2. Жеткізушінің Тауарлардағы жергілікті құрамы бойынша міндеттемесі Шартқа №1 Қосымшада және №1.1. Қосымшада анықталған.

  3. Тауар атауы, саны, бірлік бағасы, Тауардың жалпы құны, Шартқа №2 Қосымшада (Сатып алынатын Тауарлар тізімі) анықталған.

  4. Тауардың толық сипаттамасы (сипаттауы), жеткізу мерзімі мен тәртібі, Тауардың кепілдік мерзімі, қажетті құжаттардың тізімі Шарттың №3 Қосымшасында (Техникалық сипаттама) анықталған.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика _______________ (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

  2. Обязательства Поставщика по местному содержанию в Товарах определены Приложением №1 и Приложением №1.1. к Договору.

  3. Наименование, количество, цена за единицу, общая стоимость Товара определены Приложением №2 к Договору (Перечень закупаемых Товаров).

  4. Полная характеристика (описание), сроки, порядок и место поставки, гарантийный срок Товара, перечень необходимых документов определены Приложением №3 к Договору (Техническая спецификация).
2. РАСТАУ МЕН КУӘЛАНДЫРУ

  1. Жеткізуші берілетін Тауардың жаңалығына және оның мақсаттық арналуына сай пайдалану жарамдылығын растайды.

  2. Жеткізілетін Тауардың Қазақстан Республикада қабылданған қауiпсiздiк талаптарына (cапасының) сәйкестігі Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген сәйкес келу сертификатының түпнұсқасымен, я болмаса нотариалдық куәландырылған көшірмесімен (егер Тауар міндетті сертификаттау тиіс болған жағдайда) расталуы тиіс, бұндай кезде Жеткізуші Тауардың сәйкес келу сертификатының жоқ болуына жауапты болады.
2. ЗАВЕРЕНИЯ И КАЧЕСТВО

  1. Поставщик заверяет, что передаваемый Товар новый и годен для использования в соответствии с его целевым назначением.

  2. Соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества), принятым в Республике Казахстан, должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), при этом ответственность за отсутствие сертификата соответствия на Товар несет Поставщик.

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Жеткізуші міндетті:

 1. Тапсырыс берушіге Тауарды Шартпен белгіленген тәртпте және жағдайларында беруге;

 2. Тапсырыс берушіге үшінші тұлғалардың құқықтарынан толықтай азат, дау мен тыйым салуда тұрмаған, кепілзат болып табылмайтын Тауарды тапсырады;

 3. Шарттың 14 бөлімінде көрсетілген, Тапсырыс берушінің байланыс тұлғасына келесі туралы хабар беруге:

 • Тауардың тиелімі туралы,

 • Тапсырыс берушінің Сатып алу және материалдық-техникалық жабдықтау департаментінің Материалдық-техникалық жабдықтау базасының аумағына Тауардың жоспарланған жеткізілімі күнінен 2 (екі) жұмыс күні бұрын, факс немесе электрондық байланысымен (Тауардың жеткізілеу шартының көрсетіліумен) жеткізілімі туралы. Жетізуші хабарламада: жеткізілу күнін, тауардың атауын және санын, тиелген тауардың жалпы құнын көрсетуі тиіс. Тиелімі туралы хабарлама уақытында берілмеген жағдайда, Тапсырыс берушi Тауар жеткізілген күні қабылдаудан бас тартып және қабылдау күнін кешiрек мерзiмге 2 (екі) жұмыс күнге дейiн ауыстыруға құқылы;

 1. Тауармен бірге Тапсырыс берушіге Тауардың керек-жарақтарын, сондай-ақ Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен ескерілген оған қатысты құжаттарды (№3 Қосымшада көрсетілген құжаттар тізбесі) тапсырады. Тауарға қатысты құжаттар мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде, ал шетел тілінде рәсімделген болса нотариалдық куәланған аударма ұсыну тиісті;

 2. Шартты орындаудан бұрын туындаған негізде үшінші тұлғалардың Тапсырыс берушіден Тауарды алған кездегі Тапсырыс берушінің шеккен залалдарын өтеуге;

 3. Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндеттерді атқаруға.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

 1. передать Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

 2. передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога;

 3. уведомить контактное лицо Заказчика, указанное в разделе 14 Договора:

 • об отгрузке Товара,

 • о поставке Товара за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки Товара на территорию Базы материально-технического снабжения Департамента закупок и материально-технического снабжения Заказчика, посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на поздний срок до 2 (двух) рабочих дней;

 1. одновременно с Товаром передать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы, предусмотренные Договором (перечень документов указан в Приложении №3) и законодательством Республики Казахстан. Документы, относящиеся к Товару, должны быть представлены на государственном и/или русском языках, а в случае если они оформлены на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод;

 2. возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора;

 3. нести другие обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

3.2. Жеткізуші Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Шартпен белгіленбеген негізде Жеткізушіден Тауарды қабылдамаған немесе оны қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушіден Тауар төлемін талап етуге құқылы.

3.2. Поставщик имеет право потребовать от Заказчика оплаты Товара, в случаях, когда Заказчик без установленных законодательством Республики Казахстан или Договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия.

3.3. Тапсырыс беруші міндетті:

 1. Шарт жағдайларына сәйкес саны, сапасы, сұрыпталымы мен жиынтықтылығы бойынша Тауарды қабылдауға;

 2. Тауарды Шартпен орнатылған көлемінде, мерзімінде және тәртібінде төлеуге.

3.3. Заказчик обязан:

 1. принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора;

 2. оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке, установленными Договором.

3.4.Тапсырыс беруші құқылы:

 1. егер Жеткізуші болжамды орынға жеткізу сәтінде, Шарттың №3 Қосымшасында («Шеткізу талаптары» бөлімі) көрсетілген Шарт және Қазақстан Республикасының заңанама талаптарына сәйкес ол беруге тиісті Тауарға қатысты керек-жарақтарды немесе құжаттарды Тапсырыс берушіге бермесе немесе беруден бас тартса, Тауарды қабылдаудан бас тартуға;

 2. табысталған Тауардан және оның төлемінен бас тартуға, ал егер Тауардың құны төленсе, төленген ақша сомасын қайтаруды талап етуге, егер де Жеткізуші Шарт жағдайларын бұзып, Тапсырыс берушіге Шартпен белгіленген мөлшерден кем Тауар табыстаса. Жеткізушінің ақша қаражаттарын қайтарып алуы Шарт бойынша төлемге ұқсас әдіспен Тапсырыс берушінің тиісті талаптар алған күннен бастап 5 (бес) банктік күн ішінде жүзеге асады;

 3. Шарт бойынша төлемді тоқтата тұруға, егер Жеткізуші өз міндеттемелерін тиісті деңгейде орындамайтын болса;

 4. кез-келген уақытта біржақты ретте, Жеткізушімен іс жүзінде жеткізген және қабылдаған Тауар үшін сомасын төлеп, Шартты орындаудан бас тартуға;

 5. Жеткізушіге хабар беріп, жеткізілім мерзімі 10 (он) жұмыс күні мерзімінен өткізіп алғаны үшін Тауарды қабылдаудан бас тартуға.
3.4.Заказчик имеет право:

 1. отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в момент поставки в месте назначения, указанном в Приложении №3 к Договору (раздел «Условия поставки»), относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан;

 2. отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Заказчику в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика аналогичным способом оплаты по Договору;

 3. приостанавливать оплату по Договору, если Поставщик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства;

 4. в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику сумму за фактически поставленный и принятый Товар;

 5. уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на срок свыше 10 (десяти) рабочих дней.
4. ТАУАРДЫ ӨТКІЗУ-ҚАБЫЛДАУ

  1. Тауар жеткізілімі Тараптармен Шарттың №3 Қосымшасында келісілген мерзімде жүзеге асады.

  2. Тауарды тапсыруда Жеткізушінің өкілетті өкілі өз жанында куәландыратын құжаты және тауарды тапсыруға Жеткізушінің берілген сенімхаттының түпнұсқасы негізінде жүзеге асырады. Тауарды өткізу-қабылдау осы Шартқа №3 Қосымшасының «Жеткізу шарты» бөлiмiнде көрcетiлген орында жүргізіледі.

Жеткізуші Тауарды өткізу-қабылдауға қатысудан бас тартатын болса, Жеткізуші алдын ала, бірақ та Тауар жеткізілместен 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімді Тауарды өткізу-қабылдауға қатысудан бас тарту туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

Жазбаша бас тарту Шарттың 14 бөлімінде көрсетілген Тапысырыс берушінің байланысушы тұлғасына, курьер, хабараламалы тапсырыс хат, экспресс-поштамен, факсимильдік байланыспен, я болмаса кейіннен түпнұсқаны ұсынумен электрондық пошта арқылы жолдануы тиіс.Жеткізуші Тауарды өткізу-қабылдауға қатысудан бас тартқан жағдайда, қабылдау Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясымен біржақты тәртіпте жүргізіледі, ал қабылдау нәтижесі екі Тарапқа да міндетті деп саналады.

  1. Тапсырыс беруші қабылдау-табыстау Актінің негізінде, Тауардың сапасы, саны мен жиынтықтылығына кінәрат-талаптың жоқтығы жағдайында жеткізілген Тауарды қабылдайды.

  2. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдап алу кезінде Жеткізуші Шартқа №3 Қосымшада көрсетілген құжаттарды табыстауға тиіс. Егер де Тауарды жеткізу бөлшектеп (топамамен) жүргізілсе Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Тауарды бөлшектеп (топамамен) жеткізілу сәтінде бөлшектеп (топамамен) жеткізілген, я болмаса Тауардың барлық көлеміне құжаттарды беруге тиісті.

  3. Егер Шартқа №3 Қосымшада аталған қандай да бір құжат жоқ немесе Тауардың анықталған басқа да Шарт талаптарына сәйкессіздіктер болған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартқа №3 Қосымшасында аталған құжаттарды толық алғанға, Жеткзушімен сәйкессіздіктерді жойғанша дейін Тауарды қабылдап алудан бас тартуға немесе оны Жеткізушінің есебінен жауапты сақтауға қабылдап алуға құқығын өзіне қалдырады. Тауарды жауапты сақтауға қабылдап алған жағдайда Жеткізуші ағымдағы 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жетіспейтін құжаттарды Тапсырыс берушіге табыстауға, сәйкессіздіктерді жоюға міндетті. Жетіспейтін құжаттарды бермеген, сәйкессіздіктерді жоймаған жағдайда, Жеткізуші оларды табыстауға немесе жоюға қаралған 10-күндік мерзім өткеннен кейін, Тапсырыс берушімен жауапты сақтауға қабылданған Тауарды алып шығуға міндетті.

  4. Тауардың мөлшерін қабылдау, Шартта көрсетілген жағдайлардан басқасында, Тапсырыс берушінің және Жеткізушінің уәкілетті өкілдерінің қатысуымен Тауардың ic жүзіндегі негізінде жүзеге асады.

  5. Тауарды сапасы бойынша қабылдау Жеткізушімен жасаушы зауыттың паспорты және Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген Тауарға сәйкес келу сертификатын (егер Тауар міндетті сертификатталуға тиіс болған жағдайда), буып-түю парақтарын немесе комплектілік ведомостілерді ұсыну шартымен жүзеге асады.

  6. Тауар сапасы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші өз қарауы бойынша талап етуге құқылы:

 1. Тапсырыс беруші кінәрат-талап немесе хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде Тауардың кемшіліктерін өтеусіз жоюға,

 2. Тапсырыс беруші кінәрат-талап немесе хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде лайықсыз сападағы Тауарды Шартқа сай келетін Тауарға ауыстыруға,

 3. Шарт бағасының мөлшерлес азайтылуын;

 4. Тауардың кемшіліктерін жоюға жұмсалған өз шығыстарын өтеуге,

 5. Шартты орындаудан бас тартуға және Тауарға төленген ақша сомасының қайтарылуын талап етуге.

  1. Жиынтықты емес тауарды табыстаған жағдайда Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Жеткізушіден талап ете алады:

 • Шарт бағасының мөлшерлес азайтылуын,

 • Жеткізушімен көрсетілген талап алынған күннен бастап 10-күндік мерзімде Тауарды толықтырып жинақтауға.

Егер Жеткізуші осы тармақта көрсетілген мерзімде Тапсырыс берушінің Тауарды жинақтау туралы талаптарын орындамаса, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша құқылы:

 • жиынтықты емес Тауарды толық Тауарға ауыстыруын талап етуге,

 • Шартты орындаудан бас тартуға және төленген ақша сомасының қайтарылуын талап етуге.

  1. Тауар сұрыпталымы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша құқылы:

 1. сұрыпталымы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келетін Тауарларды қабылдауға және қалған Шарт талаптарына сәйкес келмейтін Тауарлардан бас тартуға,

 2. бүкіл тапсырылған Тауарлардан бас тартуға,

 3. сұрыпталымы бойынша Шарт жағдайларына сәйкес келмейтін Тауарларды Шартпен қарастырылған сұрыпталымдағы тауарлармен ауыстыруды талап етуге,

 4. бүкіл тапсырылған Тауарларды қабылдауға.

  1. Ыдыс және (немесе) орама тасымалдау жөніндегі мемлекеттік және халықаралық стандарттарға (немесе техникалық жағдайларына) сай болуы тиіс, және авто-, теміржол не әуе көлігімен жүк түсіру, сақтау және тасымалдау уақытында толық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

  2. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардан, егер ораманың тұтастығы бүлінген болса, бас тартуға құқылы.

  3. Түскен Тауар сапаға, жиынтықтылыққа, таңбалауға, ыдыстың немесе ораманың стандарттар талабына сай келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші Тауардың одан әрі тексеруін тоқтата тұрады да, акті рәсімдейді, мұнда ол қаралған Тауарлардың мөлшері мен қабылдау кезінде анықталған ақаулардың сипатын көрсетеді.

  4. Жеткізуші Тапсырыс берушімен жөнелтпе құжат немесе Тауардың қабылдау-табыстау актісі рәсімделген соң анықталған кемшіліктері үшін, кәдімгі шолып тексеруде анықталмайтын кемшіліктерді қоспағанда, жауапкершілік арқаламайды. Тауар орамамен тапсырылған жағдайда, Жеткізуші осындай Тауардың мақсатына сай пайдалануына кедергі болатын, Тапсырыс берушімен оларды анықтаған мерзімінен тәуелсіз, кез-келген кемшілігі үшін жауапты болады.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

  1. Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Приложении №3 к Договору.

  2. Сдачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинал доверенности на сдачу Товара от Поставщика. Приёмка-сдача Товара производится в месте, указанном в Приложении №3 к Договору, в разделе «Условия поставки».

В случае отказа Поставщика от участия в приёмке-сдаче Товара, Поставщик обязан заблаговременно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до поставки Товара, направить письменный отказ от участия в приёмке-сдаче Товара. Письменный отказ должен быть направлен контактному лицу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс–почтой, факсимильной связью либо электронной почтой, с последующим предоставлением оригиналов. При отказе Поставщика от участия в приёмке-сдаче Товара, приёмка производится в одностороннем порядке приёмочной комиссией Заказчика, а результаты односторонней приемки считаются обязательными для обеих Сторон.

  1. Заказчик принимает Товар на основании Акта приема-передачи при условии отсутствия претензий к качеству, количеству и комплектации поставленного Товара.

  2. Поставщик обязан передать Заказчику при приемке Товара документы, указанные в Приложении №3 к Договору. Если поставка Товара осуществляется частями (партиями), Поставщик обязан передать Заказчику в момент поставки части (партии) Товара документы на каждую часть (партию) в отдельности либо на весь объем Товара, поставляемого по Договору.

  3. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в Приложении №3 к Договору документов или выявления других нессответствий Товара требованиям Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение до получения всех документов, перечисленных в Приложении №3 к Договору, устранения Поставщиком несоответствий. В случае приема Товара на ответственное хранение, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику недостающие документы, устранить нессответствия. В случае непредоставления недостающих документов, неустранения несоответствий, Поставщик по истечении 10- дневного срока, предусмотренного для их предоставления или устранения, обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение.

  4. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя Заказчика и Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

  5. Приемка Товара по качеству осуществляется при условии предоставления Поставщиком паспорта завода-изготовителя и сертификата соответствия на Товар, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), упаковочных листов или комплектовочных ведомостей.

  6. В случае несоответствия Товара условиям Договора по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

 1. безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,

 2. замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,

 3. соразмерного уменьшения Суммы Договора,

 4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара,

 5. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

  1. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

 • соразмерного уменьшения Суммы Договора,

 • доукомплектования Товара в 10-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

 • потребовать замены некомплектного Товара на комплектный,

 • отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

  1. В случае несоответствия Товара условиям Договора по ассортименту Заказчик вправе по своему выбору:

 1. принять Товар, соответствующий условиям Договора об ассортименте, и отказаться от остальных Товаров не соответствующих условиям Договора,

 2. отказаться от всех переданных Товаров,

 3. потребовать замены Товаров, не соответствующих условиям Договора об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Договором,

 4. принять все переданные Товары.

  1. Тара и (или) упаковка должна соответствовать государственным и международным стандартам (или техническим условиям) по транспортировке, и должна обеспечивать полную безопасность во время разгрузки, хранения и транспортировке авто-, железнодорожным или воздушным транспортом.

  2. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара, если целостность упаковки нарушена.

  3. В случае обнаружения несоответствия качеству, комплектности, маркировке поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, Заказчик приостанавливает дальнейшую проверку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренных Товаров и характер выявленных при приемке дефектов.

  4. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, выявленные Заказчиком после оформления накладной или акта приемки-передачи Товара, за исключением тех недостатков, которые не могут быть выявлены при обычном визуальном осмотре. В случае передачи Товара в упаковке, Поставщик несет ответственность за любые недостатки такого Товара, препятствующие его использованию в соответствие с целевым назначением, вне зависимости от срока их выявления Заказчиком.
Каталог: zakup -> other -> AjexFileManager -> ajax -> php -> upload -> file -> kudereev
kudereev -> Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»
kudereev -> Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупке товаров
kudereev -> Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»
kudereev -> Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупу работ
kudereev -> Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупке товаров
kudereev -> 173 «Светильники и комплектующие к ним», №179 «Моторное масло», №180 «Блок гидроразрыва пласта бгрп»
kudereev -> Электронная тендерная документация


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет