Тіршіліктану би­оло­гия


Жұ­мыс із­де­уші­лер­дің жұ­мыс­қа ор­на­лас­қан­да­ры, мың адам*бет8/13
Дата25.04.2016
өлшемі2.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Жұ­мыс із­де­уші­лер­дің жұ­мыс­қа ор­на­лас­қан­да­ры, мың адам*
1993 ж.

1994 ж.

1996 ж.

2000 ж.

Жұ­мыс­қа ор­на­ла­су­ға ша­ғым­ған­дар­дың бар­лы­ғы

236760

270678

561996

368202

оның ішін­де әйел­дер

122755

136219

313546

177815

Жұ­мыс­қа тұр­ған­дардың (ор­на­лас­қан­дардың) бар­лы­ғы

104459

93487

100369

127698

оның ішін­де әйел­дер

48352

39560

40887

52098

_______________

*Де­рек­тер жи­н. «Ең­бек жә­не Қа­зақ­стан хал­қы­ның ең­бек­пен қам­ты­луы». – Ал­ма­ты, 2001. – 49-б.


Аймақ­тар бойын­ша жұ­мыс­пен қам­та­ма­сыз еті­лу бұл фак­тор­лар­ға қа­ты­на­сы бойын­ша ту­ын­ды бо­лып та­бы­ла­ды. Оның ди­на­ми­ка­сы мен дең­гейі осы аумақ­та­ғы ха­лық­тар­дың тұр­мыс әре­ке­ті­не са­ла­лық ба­ғыт бе­ре­тін жүйе құ­ру­шы кә­сі­по­рын­дар­дың бо­лу­ымен жиі анық­та­ла­ды. Жұ­мыс­пен қам­та­ма­сыз ету аясы ең­бек на­ры­ғы­на өзі­нің ке­рі әсе­рін ти­гі­зе­ді. Өн­ді­ріс­тің құл­ды­рауы, тө­мен­гі ин­вес­ти­ция­лық бел­сен­ді­лік, қыз­мет­кер­дің бо­сауы нә­ти­же­сін­де жұ­мыс кү­ші­не де­ген сұ­ра­ныс­тың азаюы аймақ­тық ең­бек на­ры­ғын­да­ғы жағ­дайды ши­еле­ніс­тір­ді. Жұ­мыс­сыз­дық­тың өсу үр­діс­те­рі­нің әртүр­лі қар­қын­ды­лық дә­ре­же­сі бар­лық об­лыс­тар мен аймақ­тар­ға тән. 1997 ж. рес­пуб­ли­ка­да­ғы жұ­мыс­сыз­дар са­ны 1994 ж. са­лыс­тыр­ған­да 112,9 мың адам­нан 319,7 мың адам­ға, яғ­ни 3,5 есе ар­тты. Мұ­ның ал­дын­да­ғы 1993–1994 екі жыл­да жұ­мыс­сыз­дық 70,5 мың адам­нан 112,9 мың адам­ға, не 1,6 есе ар­тты. Жұ­мыс­сыз­дық­тың өсу қар­қы­ны соң­ғы екі жыл­да екі рет ар­тты. Бұл ке­зең­де­гі жұ­мыс­сыз­дық­тың өсуі Ба­тыс Қа­зақ­стан, Қа­ра­ған­ды об­лыс­та­рын­да — 4,2 есе, Шы­ғыс Қа­зақ­стан­да — 4 есе, ал Оң­түс­тік Қа­зақ­стан­да — 3,8 есе бол­ды.

Ең­бек на­ры­ғын­да­ғы жағ­дай жұ­мыс­шы кү­ші­не сұ­ра­ныс жә­не оның ұсы­ны­сы­мен анық­та­ла­ды. Өт­кен жыл­да­ры жұ­мыс­шы кү­ші­не де­ген сұ­ра­ныс­тың қа­лып­та­суы, өн­ді­ріс­тің құл­ды­рауы, 50 % өзін-өзі ақ­та­ма­ған, рен­та­бел­сіз тоқ­тап тұр­ған не­ме­се мез­гіл­ді жұ­мыс іс­теу ре­жи­мін­де­гі кә­сі­по­рын­дар­дың бо­луы ин­вес­тор­лар­дың ин­вес­ти­ци­ялық ак­тив­ті­гі­нің тө­мен­ді­гі­нен баяула­ды. Со­ның нә­ти­же­сін­де же­ке­ше сек­тор бо­са­ған жұ­мыс­шы кү­шін пайда­ла­на алар­лық жағ­дайда бол­май, мұ­ның өзі ең­бек на­ры­ғын то­лық­ты­рып, жұ­мыс­сыз­дық­тың өсу­іне әке­ле­ді. Жұ­мыс­шы кү­ші­не де­ген ұсы­ныс­тың қа­лып­та­суы бұл жыл­да­ры ха­лық­тың тек та­би­ғи қоз­ға­лы­сы ға­на емес, со­ны­мен бір­ге, әсі­ре­се 1994 ж. (410 мың адам­нан ас­там), оның едәуір кө­шіп ке­ту­імен анық­тал­ған де­мог­ра­фи­ялық үр­діс­тер, ең ал­ды­мен, ең­бек­ке жа­рам­ды ха­лық­тың өсу­імен анық­та­ла­ды.

Ең­бек на­ры­ғын­да­ғы жұ­мыс­шы кү­ші ұсы­ны­сы­ның қа­лып­та­суы түр­лі ба­ғыт­та­ғы фак­тор­лар­дың әсе­рі­мен жү­зе­ге асу­да: ір­ку­ші кө­ші-қон есе­бі­нен, ең­бек ре­сур­ста­ры са­ны­ның аб­со­лют­тік азаюы, кә­сіп­о­рын­дар­да­ғы үл­кен кө­лем­де­гі жа­сы­рын жұ­мыс­сыз­дық, жұ­мыс­пен то­лық қам­та­ма­сыз етіл­меу маз­мұ­ны, эко­но­ми­ка­ның фор­мал­ды емес сек­то­рын­да­ғы өз­бе­тін­ше жұ­мыс­пен қам­та­ма­сыз еті­лу­дің ар­туы; ар­тты­ру­шы кад­рлар­дың тұ­рақ­сыз­ды­ғы­мен байла­ныс­ты, қыз­мет­кер­лер­дің бо­сауы (амал­сыз), жұ­мыс оры­ны­ның жә­не жұ­мыс­шы кү­ші­нің құ­ры­лым­дық те­пе-тең­сіз­ді­гі (са­ла­лық, кә­сіп­тік, аумақ­тық), жұ­мыс­шы кү­ші­нің тө­мен­гі жұ­мыл­ды­ры­луы, ха­лық­тың бос жұ­мыс ор­ны жайлы ха­бар­ла­ну дең­гейінің тө­мен­ді­гі, тұр­ғын үй на­ры­ғы­ның да­мы­мауы.

Ең­бек­пен қам­та­ма­сыз еті­лу аясы мен аймақ­тық ең­бек на­ры­ғын­да­ғы қа­лып­тас­қан жағ­дай мы­на­лар­мен си­пат­та­ла­ды: жұ­мыс­пен қам­та­мас­сыз еті­лу дә­ре­же­сі­нің тө­мен­деуі жә­не жұ­мыс­сыз­дар дә­ре­же­сі­нің өсу­імен. Де­ген­мен, мұн­да ең­бек­пен қам­та­ма­сыз ету дә­ре­же­сі 60,8 %-дан 67,1 % ара­сын­да ауыт­қы­ға­ны­мен, ең­бек­пен қам­та­ма­сыз ету­дің ең тө­мен­гі дең­гейі Шы­ғыс Қа­зақ­стан об­лы­сы (71,1 %) жә­не Оң­түс­тік Қа­зақ­стан­да (67,1 %). Жұ­мыс­сыз­дық дең­гейі бар­лық об­лыс­тар­да өс­ті, оның ішін­де Оң­түс­тік Қа­зақ­стан об­лы­сын­да бұл көр­сет­кіш ор­та­ша рес­пуб­ли­ка­лық дең­гейге қа­ра­ған­да 1,8 есе жо­ға­ры. Сон­дай-ақ Оң­түс­тік Қа­зақ­стан об­лы­сын­да рес­пуб­ли­ка бойын­ша жұ­мыс­сыз­дар­дың жал­пы са­ны­на ша­ққан­да­ғы жұ­мыс­сыз­дар са­ны­ның үлес сал­ма­ғы­ның ең жо­ғар­ғы­сы — 13,0 %, Шы­ғыс Қа­зақ­стан­да — 7,5, Қос­та­найда — 5,2 %.

1996 ж. кә­сі­по­рын­дар­мен ұйым­дар­да жұ­мыс ор­ны­ның қыс­қа­руымен байла­ныс­ты жұ­мыс­тан бо­са­ған­дар­дың са­ны 346,5 мың адам­ға жет­ті, өсуі 1994 ж. са­лыс­тыр­ған­да 2,3 есе бол­ды, Ақ­мо­ла жә­не Қа­ра­ған­ды об­лыс­та­рын­да — 3,4 есе, Шы­ғыс Қа­зақ­стан об­лы­сын­да 3,5 есеге өс­ті. Сон­дай-ақ Шы­ғыс Қа­зақ­стан об­лы­сы­н­да 43,3 мың қыз­мет­кер­лер жұ­мыс­тан бо­сап, ол респуб­ли­ка бойын­ша бү­кіл жұмыс­тан бо­са­ған­дар­дың 12,5 % құр­ды, Оң­түс­тік Қа­зақ­стан об­лы­сын­да бұл көр­сет­кіш — 41,9 мың адам, не 12,1 %.

1994 ж. рес­пуб­ли­ка бойын­ша жұ­мыс­қа ор­на­лас­ты­ру ме­ке­ме­сі ар­қы­лы жал­пы жұ­мыс­қа ор­на­ла­су мә­се­ле­сі жайлы ша­ғым­дан­ған­дар­дың 34,5 % жұ­мыс­қа ор­на­лас­ты­рыл­ған, бұл көр­сет­кіш 1996 ж. — 17,9 % бо­лып, 2 есе тө­мен­де­ді. Осын­дай үр­діс­тер бар­лық об­лыс­тар­ға тән. Әсі­ре­се, жұ­мыс­пен қам­та­ма­сыз етіл­ген­дер үле­сі­нің ең тө­ме­ні Оң­түс­тік Қа­зақ­стан (13,8 %) жә­не Шы­ғыс Қа­зақ­стан об­лыс­та­рын­да (8,9 %). Бұл кә­сі­по­рын­дар мен ұйым­дар­дың жұ­мыс кү­ші­не сұ­ра­ны­сы­ның азаюы жұ­мыс орын­да­ры мен бос орын­дар­дың қыс­қа­ру­ымен байла­ныс­та бо­лу­да. Аймақ­тық ең­бек на­ры­ғын­да­ғы ши­еле­ніс өсу­де.

Жұ­мыс­сыз­дық кө­ле­мі­нің үдеуі ма­ман­дық­тар, жұ­мыс­шы кү­ші­не сұ­ра­ныс пен ұсы­ныс­тың те­пе-тең­ді­гі­нің бол­мауынан байқа­ла­ды. Өн­ді­ріс­ті жа­ңар­ту, тех­ни­ка­лық жа­ңа­лық­тар жә­не құ­ры­лым­ды қайта құ­ры­лу­лар нә­ти­же­сін­де ту­ған жұ­мыс­шы кү­ші­не сұ­ра­ныс пен ұсы­ныс­тың сәйкес кел­меуі, эко­но­ми­ка­да­ғы дағ­да­рыс­тық құ­бы­лыс­тар нә­ти­же­сін­де те­рең­дейді. Мы­са­лы, рес­пуб­ли­ка эко­но­ми­ка са­ла­ла­рын­да­ғы бо­са­тыл­ған­дар­дың са­ны 1999 жыл­дың ба­сын­да 23,9 мың адам бол­са, олар­дың 5,9 мы­ңы — ма­ман­дар, 16,7 мы­ңы — жұ­мыс­шы­лар, со­ның ішін­де газ жә­не электрмен дә­не­кер­ле­уші­лер — 0,4 мың, тау-кен жұ­мыс­шы­лар, кен қо­пар­ғыш­тар — 0,4 мың, жүр­гі­зу­ші­лер — 1,2 мың, те­мір ұс­та­ла­ры — 1,6 мың, электр жаб­ды­ғы ма­ман­да­ры — 0,4 мың, бас­қа ма­ман­дар 5,5 мың адам бол­ды.

Ауыл­дық жер­лер­де­гі жұ­мыс­сыз­дық­тың кө­беюі 1996–2000 жж. рес­пуб­ли­ка­ның ауыл­дық ең­бек на­ры­ғын­да­ғы жұ­мыс­сыз­дар­дың са­ны 52,3 мың адам­нан 170,8 адам­ға, яғ­ни 3,3 есе өс­ті. Бұл жағ­дай рес­пуб­ли­ка­ның бар­лық аймақ­та­ры­на тән. 2000 жыл­дың 7 айын­да ауыл­дық ең­бек на­ры­ғын­да­ғы жұ­мыс­сыз­дар са­ны 77,6 мың адам­ды, не 34,2 %-ды құр­ды. Бі­рақ оның кө­ле­мі едәуір бо­лып, мы­са­лы, Шы­ғыс Қа­зақ­стан об­лы­сын­да — 14,4 мың, Ал­ма­ты об­лы­сын­да — 8,7 мың, Пав­ло­дар об­лы­сын­да — 6,8 мың, Ба­тыс Қазақстан об­лы­сын­да — 5,7 мың, Сол­түс­тік Қа­зақ­стан об­лы­сын­да — 5,9 мың, Оң­түс­тік Қа­зақ­стан об­лы­сын­да 4,8 мың адам бол­ды. Ауыл­дық жұ­мыс­сыз­дық­ты ше­шу проб­ле­ма­сы өн­ді­ріс­тік жә­не әле­умет­тік ин­фра­құ­ры­лым­ның он­ша да­мы­ма­ған шал­ғай аудан­да­ры­ның бо­луы, ин­вес­ти­ция жә­не жұ­мыс орын­да­рын жа­сау мүм­кін­ді­гі­нің бол­мауы ши­кі­зат, ауыл­ша­ру­ашы­лық тех­ни­ка­ла­ры жә­не өнім­ді өт­кі­зу ры­но­гы­ның шал­ғайлы­ғы­мен күр­де­ле­ну­де.

Әде­би­ет­тер ті­зі­мі


 1. Пре­об­ра­жен­ский В.С., Райх Е.Л. Проб­ле­мы эко­ло­гии че­ло­ве­ка и ге­ог­ра­фии // Те­ория ге­ог­рафи­чес­ких ис­сле­до­ва­ний эко­ло­гии че­ло­ве­ка. – М., 1974. – С. 12–22.

 2. Де­мог­ра­фи­чес­кий еже­год­ник Ка­зах­ста­на. – Ал­ма­ты, 2000. – С. 5.

 3. Крат­кий ста­тис­ти­чес­кий сбор­ник. – Ал­ма­ты, 1998. – С. 27.

 4. Уро­вень жиз­ни на­се­ле­ния в Ка­зах­ста­не: Ста­т. сб. – Ал­ма­ты, 2001. – С. 70.

 5. Здо­ровье на­се­ле­ния РК и де­ятель­ность ор­га­ни­за­ции здра­во­ох­ра­не­ния в 2000 г. – Ал­ма­ты, 2000. – С. 13.

УДК 91:338.91.003

У.А.Кал­ме­но­ва, О.Е.Са­ухи­мов

Жез­каз­ган­ский уни­вер­си­тет им. О.А.Байко­ну­ро­ваАНА­ЛИЗ ИЗ­МЕН­ЧИ­ВОС­ТИ БИ­ОП­РО­ДУК­ТИВ­НОС­ТИ СТЕП­НЫХ
АГ­РО­ЛАН­ДШАФ­ТОВ КА­РА­ГАН­ДИН­СКОЙ ОБ­ЛАС­ТИ


Қараған­ды об­лы­сы­ның да­ла аг­ро­лан­дшафтілерінің түсімінің көп жыл­дық өзгерістері сұрып­талған. Сұрып­тау негізінде би­дай өнімінің 50 жыл­дық мәлімет­тері алынған, со­ны­мен бірге би­дай түсімінің аг­рок­ли­мат­тық көрсеткіштерімен байла­ныс­ты­лығы зер­ттел­ген. Зер­ттеу барысында қолданған әдістер та­биғат ке­шен­дерінің да­му­ының, би­дай түсімін бол­жауға мүмкіндік бе­реді.

In the sci­en­ti­fic edi­ti­on it is analyzed long-term chan­ges of ef­fi­ci­ency step­pe ar­go landsca­pe. For a ba­sis of the analysis 50 ye­ars da­ta of pro­duc­ti­vity of a sping whe­at are ac­cep­ted, to­get­her with it are in­ves­ti­ga­ted by ag­ro cli­ma­tic pa­ra­me­ters of pro­duc­ti­vity. Met­hods re­se­arch of gi­ven clau­se enab­le to pre­dict pro­ducts of a spring whe­at in a complex with an en­vi­ron­ment.
Сте­пи Ка­зах­ста­на — зо­на рис­ко­ван­но­го, крайне не­ус­тойчи­во­го, су­хо­го зем­ле­делия. Су­хос­теп­ная при­род­ная зо­на, ох­ва­ты­ва­ющая боль­шую часть Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти, слу­жит юж­ным фор­пос­том не­по­лив­но­го зем­ле­делия. Здесь рас­па­ха­ны не толь­ко тем­но-каш­та­но­вые поч­вы се­вер­ной под­зо­ны су­хой сте­пи, но и каш­та­но­вые, свой­ствен­ные её юж­ной под­зо­не. Рис­ко­ван­ность зер­но­во­го хо­зяй­ства в су­хо­степ­ной зо­не про­яв­ля­ет­ся осо­бен­но ос­тро. При­чин то­му нес­коль­ко. Во-пер­вых, зем­ле­де­лию при­хо­дит­ся стал­ки­вать­ся с крайне неб­ла­гоп­ри­ят­ны­ми аг­рок­ли­ма­ти­чес­ки­ми ус­ло­ви­ями. В се­вер­ной уме­рен­но су­хо­степ­ной под­зо­не в сред­нем за год вы­па­да­ет око­ло 250–300 мм ат­мос­фер­ных осад­ков, в бо­лее юж­ной су­хос­теп­ной и то­го мень­ше — 220–270 мм. Со­от­вет­ствен­но ко­леб­лет­ся гид­ро­тер­ми­чес­кий ко­эф­фи­ци­ент (по Г.Т.Се­ля­нино­ву): от 0,7–0,8 до 0,5–0,6. Ха­рак­тер­на зна­чи­тель­ная не­рав­но­мер­ность ат­мос­фер­но­го ув­лаж­не­ния по го­дам. Час­ты за­су­хи. Их пов­то­ря­емость дос­ти­га­ет, а пе­ри­ода­ми пре­вы­ша­ет 50 лет. Так, за 50-лет­ний срок (с 1955 по 2000 гг.) в сте­пях Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти за­суш­ли­вы­ми и, сле­до­ва­тель­но, низ­ко­уро­жайны­ми бы­ли: 1955, 1960,1962, 1963, 1965, 1967, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1992, 1994, 1996, 2000, 2002, 2004 гг., т.е. по­ло­ви­на лет. Во-вто­рых, боль­шие труд­нос­ти сельско­хо­зяй­ствен­но­го ис­поль­зо­ва­ния зе­мель соп­ря­же­ны с не­вы­со­ким пло­до­ро­ди­ем тёмно-каш­та­но­вых и каш­та­но­вых почв, слож­ным лан­дшаф­тным ус­трой­ством Ка­зах­ско­го мел­ко­со­поч­ни­ка. Для ре­ги­она на­ибо­лее ха­рак­тер­ны степ­ные гор­но-со­поч­ные мас­си­вы, меж­со­поч­ные тер­ра­си­ро­ван­ные до­ли­ны и по­ло­го­ува­лис­тые воз­вы­шен­ные рав­ни­ны. Па­хот­ные угодья сос­ре­до­то­чен­ы в двух пос­лед­них ро­дах лан­дшаф­тов. Луч­шие зем­ли при­уро­че­ны к се­вер­ным и се­ве­ро-­за­пад­ным районам Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти, где лёссо­во-суг­ли­нис­тые воз­вы­шен­ные степ­ные пла­ко­ры от­ли­ча­ют­ся дос­та­точ­но од­но­род­ным поч­вен­ным пок­ро­вом, сос­то­ящим из тя­же­ло­суг­ли­нис­тых юж­ных чер­нозёмов и тем­но-каш­та­но­вых почв. За­мет­но ни­же ка­че­ство до­лин­но-тер­ра­со­вых зе­мель, сре­ди ко­то­рых час­то встре­ча­ют­ся лёгкие по ме­ха­ни­чес­ко­му сос­та­ву тем­но-каш­та­но­вые и каш­та­но­вые поч­вы, а в ря­де мест их сме­ня­ют со­лон­цо­во-степ­ные ком­плек­сы. На этом слож­ном при­род­ном фо­не сельско­хо­зяй­ствен­ное ис­поль­зо­ва­ние зе­мель не смог­ло стать су­гу­бо адап­тив­ным, учи­ты­ва­ющим все мно­го­об­ра­зие мес­тных ус­ло­вий. В ре­зуль­та­те сфор­ми­ро­ва­лось нес­коль­ко раз­лич­ных по своей при­род­но-сельско­хо­зяй­ствен­ной струк­ту­ре и фун­кци­они­ро­ва­нию ти­пов аг­ро­ге­осис­тем — аг­ро­лан­дшаф­тов [1]. Сре­ди них осо­бен­но рас­прос­тра­не­ны: а) степ­ные пла­ко­ры, ис­поль­зу­емые пре­иму­ще­ствен­но в зер­но­вом зем­ле­делии; б) до­лин­но-тер­ра­со­вые степ­ные и со­лон­цо­во-степ­ные зем­ли, на ко­то­рых па­хот­ные угодья, вы­бо­роч­но оро­ша­емые в при­го­род­ных зо­нах, со­че­та­ют­ся с ес­те­ствен­ны­ми кор­мо­вы­ми угодь­ями; в) мел­ко­со­поч­ные и низ­ко­гор­ные степ­ные пас­тби­ща. Тер­ри­то­ри­аль­но соп­ря­га­ясь, они об­ра­зу­ют в су­хос­теп­ной зо­не аг­ро­лан­дшаф­тные районы и под­зо­ны [2].

По всем аг­ро­лан­дшаф­тным районам на­ми изу­че­на би­оп­ро­дук­тив­ность сельско­хо­зяй­ствен­ных зе­мель за весь 45-лет­ний пе­ри­од, на­чи­ная с пер­вых лет ос­во­ения це­ли­ны. За ос­но­ву взя­та уро­жайность яро­вой пше­ни­цы — глав­ной то­вар­ной куль­ту­ры ре­ги­она, воз­де­лы­ва­емой в бо­гар­ных ус­ло­ви­ях. Про­ана­ли­зи­ро­ва­ны мно­го­лет­ние дан­ные по боль­шо­му чис­лу реп­ре­зен­та­тив­ных для оп­ре­де­лен­ных аг­ро­лан­дшаф­тных районов хо­зяйств.


Рис. Го­дич­ная из­мен­чи­вость уро­жайнос­ти яро­вой пше­ни­цы на су­хостеп­ных зем­лях Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти за пе­ри­од 1955 — 1999 гг. Под­зо­ны: А — уме­рен­но-су­хос­теп­ная; Б — су­хос­теп­ная: Аг­ро­лан­дшаф­тые районы: 1 — Уль­кен-Кун­дыз­дин­ский; 2 — Оса­ка­ров­ский; 3 — Муз­бельский; 4 — Ше­ру­бай-Ну­рин­ский

Нет нуж­ды до­ка­зы­вать, что на прос­тран­ствен­но-вре­мен­ную из­мен­чи­вость уро­жайнос­ти сельско­хо­зяй­ствен­ных куль­тур сов­мес­тно влияют и при­род­ные, и хо­зяй­ствен­ные фак­то­ры. Од­на­ко в столь ди­на­мич­ном ин­тег­ра­ци­он­ном про­цес­се очень неп­рос­то выч­ле­нить роль каж­до­го из них. В те­че­ние все­го 45-лет­не­го пе­ри­ода (с 1955 по 1999 гг.) ре­ги­он ха­рак­те­ри­зо­вал­ся срав­ни­тель­но низ­кой сред­ней уро­жайностью яро­вой пше­ни­цы. На­ивыс­шие сред­ние по­ка­за­те­ли свой­ствен­ны хо­зяй­ствам уме­рен­но су­хос­теп­ной под­зо­ны в се­ве­ро-за­пад­ной час­ти Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти (см. рис.) Сре­ди них Оса­ка­ров­ский аг­ро­лан­дшаф­тный район вы­год­но от­ли­ча­ет­ся сво­им под­гор­ным по­ло­же­ни­ем у за­пад­но­го под­но­жия низ­ко­гор­ной це­пи Ни­яз–Ер­мен­тау. Эта ге­ог­ра­фи­чес­кая по­зи­ция обес­пе­чи­ва­ет ему по­вы­шен­ное, в срав­не­нии с зо­наль­ным, ат­мос­фер­ное ув­лаж­не­ние в ус­ло­ви­ях гос­под­ству­юще­го за­пад­но­го пе­ре­но­са масс. Аг­ро­лан­дшаф­тные районы, ле­жа­щие вос­точ­нее ука­зан­но­го орог­ра­фи­чес­ко­го барь­ера, в его дож­де­вой те­ни, а так­же боль­шин­ство районов су­хос­теп­ной под­зо­ны ха­рак­те­ри­зу­ют­ся мно­го­лет­ней уро­жайностью яро­вой пше­ни­цы.

Ха­рак­тер­но, что тем­пы рос­та уро­жайнос­ти ока­за­лись вы­ше в се­ве­ро-за­пад­ных аг­ро­лан­дшаф­тных районах, где пре­об­ла­да­ют па­хот­ные угодья степ­ных пла­ко­ров (Оса­ка­ров­ский, Уль­кен-Кун­дыз­дин­ский, Муз­бельский). В то же вре­мя в районах, гра­ни­ча­щих с по­лу­пус­тын­ной зо­ной (Ше­ру­бай-Ну­рин­ский, Тун­дук­ский, Нар­шо­кин­ский, Тал­дин­ский), где гос­под­ству­ют ме­нее пло­до­род­ные и быс­тро раз­ру­ша­ющи­еся от вы­па­хи­ва­ния и деф­ля­ции зем­ли, со­вер­шен­ство­ва­ние тех­но­ло­гии зем­ле­делия ска­за­лось срав­ни­тель­но сла­бо. Од­на­ко мож­но с уве­рен­ностью го­во­рить об оп­ре­делённом со­от­вет­ствии мно­го­лет­ней ди­на­ми­ки би­оп­ро­дук­тив­нос­ти степ­ных аг­ро­лан­дшаф­тов Цен­траль­но­го Ка­зах­ста­на с эта­па­ми ста­нов­ле­ния су­хо­го це­лин­но­го зем­ле­де­лия: пер­во­на­чаль­ным от­сут­стви­ем, а за­тем вве­де­ни­ем поч­во­за­щит­но­го аг­ро­тех­ни­чес­ко­го ком­плек­са, пра­виль­ных зер­но­па­ро­вых се­во­обо­ро­тов, про­ти­во­деф­ля­ци­он­ной по­лос­ной сис­те­мы зем­ле­де­лия, на­ча­лом при­ме­не­ния ми­не­раль­ных (глав­ным об­ра­зом фос­фор­ных) удоб­ре­ний. Прог­рес­сив­ные из­ме­не­ния в куль­ту­ре зем­ле­де­лия ох­ва­ти­ли в 70-е го­ды весь ре­ги­он ка­зах­стан­ской степ­ной це­ли­ны [3].

Вы­яв­ля­ют­ся два пе­ри­ода от­но­си­тель­но по­вы­шен­ной уро­жайнос­ти: в пер­вом (1956–1961 гг.) не­ма­лую роль сыг­ра­ло ещё нерас­тра­чен­ное пло­до­ро­дие толь­ко что рас­па­хан­ных це­лин­ных почв, во вто­ром (1969–1979 гг.) — рост уро­жа­ев, как уже от­ме­ча­лось, объ­яс­ня­ет­ся со­вер­шен­ство­ва­ни­ем про­из­вод­ствен­ной под­сис­те­мы аг­ро­лан­дшаф­тов. Од­на­ко да­же улуч­шен­ные ме­то­ды ве­де­ния зер­но­во­го хо­зяй­ство­ва­ния не спа­са­ют его от нес­та­биль­нос­ти, обус­лов­лен­ной по­год­ной из­мен­чи­востью. Ес­ли брать толь­ко пос­лед­нее де­ся­ти­ле­тие из чис­ла изу­чен­ных 45-ти лет, то во всех степ­ных районах Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти на­ивыс­шие уро­жаи яро­вой пше­ни­цы при­хо­дят­ся на дос­та­точ­но влаж­ный 1979 г. На луч­ших зем­лях степ­ных пла­ко­ров уро­жаи дос­ти­га­ли в тот год 15–18 ц/га и бо­лее. Нем­но­го ху­же ус­ло­вия ат­мос­фер­но­го ув­лаж­не­ния бы­ли в 1981 г., ког­да лишь пред­ше­ству­ющая осень ока­за­лась су­хой, а ос­таль­ные се­зо­ны — от­но­си­тель­но влаж­ными (бо­лее 90 % сред­ней мно­го­лет­ней сум­мы осад­ков). Од­на­ко это сра­зу отразилось на показателях урожая, они сни­зи­лись до 10–11 ц/га.

Осо­бен­но су­хи­ми и низ­ко­уро­жайны­ми вы­да­лись 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1992, 1994, 1996 гг., их пред­ва­ря­ли су­хая осень и ма­лос­неж­ная зи­ма, вес­на и на­ча­ло ле­та так­же бы­ли бед­ны осад­ка­ми, да­же на луч­ших зем­лях уро­жаи не пре­вы­ша­ли 5–6 ц/га. Ес­ли же рас­смат­ри­вать все 50-ле­тие (с 1955 по 2000 гг.), то са­мым тяжёлым, по­ис­ти­не ка­тас­тро­фи­чес­ким, вы­дал­ся 1963 г. Рез­кое те­че­ние всех аг­ро­ме­те­оро­ло­ги­чес­ких се­зо­нов, за­су­ха, соп­ро­вож­дав­ша­яся ин­тен­сив­ны­ми пыль­ны­ми бу­ря­ми, влияли на об­щее сни­же­ние пло­до­ро­дия вы­па­хан­ных деф­ли­ро­ван­ных почв. Не счи­тать­ся с вы­со­кой не­ус­тойчи­востью су­хо­го зер­но­во­го зем­ле­делья в сте­пях Ка­зах­ста­на не­воз­мож­но. Ко­эф­фи­ци­ент ва­ри­ации, ха­рак­те­ри­зу­ющий мно­го­лет­нюю из­мен­чи­вость уро­жайнос­ти яро­вой пше­ни­цы в Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти, — один из са­мых вы­со­ких в стра­не. За пе­ри­од 1955–2000 гг. он ко­ле­бал­ся в рас­смот­рен­ных аг­ро­лан­дшаф­тных районах от 40 до 53 %. От­но­си­тель­но мень­шая ва­ри­абель­ность (40–44 %) ха­рак­те­ри­зу­ет се­вер­но-за­пад­ные районы Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти, бо­лее вы­со­кая (50–53 %) — юж­ные и юго-вос­точ­ные, что объ­яс­ня­ется не толь­ко их бли­зостью к по­лу­пус­тын­ной зо­не, но и по­ло­же­ни­ем в дож­де­вой те­ни за орог­ра­фи­чес­ким барь­ером низ­ко­го­рий.

Ав­то­ры по­пы­та­лись вы­явить сте­пень свя­зи из­мен­чи­вос­ти уро­жа­ев яро­вой пше­ни­цы и ме­те­оро­ло­ги­чес­ких ус­ло­вий. С этой целью по каж­до­му из аг­ро­лан­дшаф­тных районов соб­ра­ны дан­ные реп­ре­зен­та­тив­ных ме­те­ос­тан­ций об ат­мос­фер­ных осад­ках и тем­пе­ра­тур­ном ре­жи­ме. По­лу­чен­ные за 50-лет­ний пе­ри­од (1955–2000 гг.) ма­те­ри­алы об­на­ру­жи­ли вы­со­кую мно­го­лет­нюю ва­ри­абель­ность боль­шин­ства ме­те­опо­ка­за­те­лей.

Ес­ли ана­ли­зи­ро­вать ме­теоус­ло­вия по всем аг­ро­лан­дшаф­тным районам, то ко­эф­фи­ци­ен­ты ва­ри­ации сумм ат­мос­фер­ных осад­ков ко­леб­лют­ся в сле­ду­ющих пре­де­лах: ок­тябрь–июнь — 21–34 %, де­кабрь–июль — 24,5–32,5, ап­рель–июнь — 30,5–51, июнь–июль — 43–51 %. Гид­ро­тер­ми­чес­кий ко­эф­фи­ци­ент (по Г. Т. Се­ля­ни­но­ву) име­ет мень­шие, но все же зна­чи­тель­ные ко­ле­ба­ния. Они оп­ре­де­ля­ют­ся ко­эф­фи­ци­ен­та­ми ва­ри­ации по районам от 31 до 43 %. Лишь сум­ма ак­тив­ных тем­пе­ра­тур (за пе­ри­од с тем­пе­ра­ту­ра­ми вы­ше +10°) от­ли­ча­ет­ся ма­лой из­мен­чи­востью: её ко­эф­фи­ци­ент ва­ри­ации за 30 изу­чен­ных лет ко­ле­бал­ся в су­хос­теп­ных районах Ка­ра­ган­дин­ской об­лас­ти в пре­де­лах 5,5–7,5 %. Как вид­но, на­ивыс­шая из­мен­чи­вость свой­ствен­на ат­мос­фер­но­му ув­лаж­не­нию, в то же вре­мя тер­ми­чес­кий ре­жим срав­ни­тель­но ус­тойчив. При­ме­не­ние кор­ре­ля­ци­он­но­го и рег­рес­си­он­но­го ана­ли­зов поз­во­ли­ло оп­ре­де­лить сте­пень вли­яния на уро­жайность раз­лич­ных аг­ро­ме­те­оро­ло­ги­чес­ких фак­то­ров. Ста­тис­ти­чес­кая связь про­дук­тив­нос­ти яро­вой пше­ни­цы с ко­ли­че­ством ат­мос­фер­ных осад­ков вы­яв­ля­лась не за ка­лен­дар­ный год, что с аг­ро­эко­ло­ги­чес­кой точ­ки зре­ния не име­ет смыс­ла, а за та­кие важ­ные для зер­но­во­го хо­зяй­ства вос­точ­ных районов пе­ри­оды, как ок­тябрь–июнь, де­кабрь–июль, ап­рель–июнь, июнь–июль. Про­ана­ли­зи­ро­ва­ны так­же свя­зи уро­жа­ев с ГТК и сум­ма­ми тем­пе­ра­тур за ве­ге­та­ци­он­ный пе­ри­од.

По всем аг­ро­лан­дшаф­тным районам ус­та­нов­ле­на на­ибо­лее тес­ная за­ви­си­мость уро­жайнос­ти от сум­мы ат­мос­фер­ных осад­ков, вы­па­да­ющих за ок­тябрь–июнь. Она вы­ра­жа­ет­ся ко­эф­фи­ци­ен­том кор­ре­ля­ции 0,7–0,75. Связь с ГТК за­мет­но ни­же — в пре­де­лах 0,55–0,65. А с сум­ма­ми ак­тив­ных тем­пе­ра­тур она об­рат­ная и бо­лее низ­кая — 0,45–0,55. Про­ведённый ста­тис­ти­чес­кий ана­лиз ещё раз убеж­да­ет в том, что для уро­жая зер­но­вых важ­ны не толь­ко ве­сен­не-лет­няя вла­го­за­ряд­ка степ­ной поч­вы, но и на­коп­ле­ние вла­ги за пред­ше­ству­ющее осен­не-зим­нее вре­мя. Вы­со­ко­уро­жайные го­ды, как пра­ви­ло, сле­ду­ют за дос­та­точ­но влаж­ны­ми осен­не-зим­ни­ми пе­ри­ода­ми, ког­да сум­ма осад­ков пре­вы­ша­ет сред­ние мно­го­лет­ние по­ка­за­те­ли.

При всех кор­ре­ля­ци­он­ных расчётах, к со­жа­ле­нию, при­хо­дит­ся опе­ри­ро­вать дан­ны­ми не по био­ло­ги­чес­ко­му, а по ам­бар­но­му уро­жаю. В то же вре­мя они да­ле­ко неод­ноз­нач­ны. В го­ды с су­хи­ми и тёплы­ми кон­цом ле­та — на­ча­лом осе­ни бла­гоп­ри­ят­ные по­год­ные ус­ло­вия убо­роч­ной кам­па­нии поз­во­ля­ют из­бе­жать боль­ших по­терь вы­ра­щен­но­го зер­на. По­ка­за­те­ли ам­бар­но­го уро­жая приб­ли­жа­ют­ся к би­оло­ги­чес­ко­му. На­обо­рот, ког­да ко­нец ле­та и на­ча­ло осе­ни дож­дли­вы и прох­лад­ны, по­те­ри вы­ра­щен­но­го уро­жая при убор­ке дос­та­точ­но ощу­ти­мы. Та­ких лет с чрез­мер­но влаж­ным ав­гус­том–сен­тябрём за пе­ри­од 1955–2000 гг. в ка­зах­стан­ских сте­пях бы­ло 10–12. Ес­ли их ис­клю­чить из расчётов как го­ды, не да­ющие дей­стви­тель­ных пред­став­ле­ний об уро­жайнос­ти из-за по­вы­шен­ных по­терь при убор­ке, то кор­ре­ля­ци­он­ная за­ви­си­мость би­оп­ро­дук­тив­нос­ти сельско­хо­зяй­ствен­ных зе­мель от ме­тео­по­ка­за­те­лей ос­во­бож­да­ет­ся от боль­шой до­ли не всег­да точ­ной ин­фор­ма­ции. В на­шем слу­чае это при­ве­ло к то­му, что ко­эф­фи­ци­ент кор­ре­ля­ции меж­ду сум­мой осад­ков за ок­тябрь–июнь и уро­жайностью яро­вой пше­ни­цы вы­рос ещё бо­лее — с 0,7–0,75 до 0,83. По ста­тис­ти­чес­ким нор­мам по­доб­ная за­ви­си­мость не ос­тав­ля­ет сом­не­ний в своей ре­аль­нос­ти. Она мо­жет быть ис­поль­зо­ва­на в це­лях крат­кос­роч­но­го прог­но­зи­ро­ва­ния ожи­да­емых уро­жа­ев зер­но­вых. Его оцен­ка с по­мощью рег­рес­сив­но­го ана­ли­за сви­де­тель­ству­ет о срав­ни­тель­но вы­со­кой дос­то­вер­нос­ти пред­ла­га­емо­го ме­то­да. Обес­пе­чен­ность прог­но­зи­ро­ва­ния уро­жа­ев зер­но­вых по осад­кам за ок­тябрь–июнь ко­леб­лет­ся на уров­не не ни­же 70–75 %.

Прог­нос­ти­чес­кий ин­те­рес пред­став­ля­ет, по­ми­мо то­го меж­го­дич­ная рит­ми­ка уро­жайнос­ти. Впер­вые на двух­лет­ние рит­мы уро­жа­ев зер­но­вых об­ра­тил вни­ма­ние П.И.Ко­лос­ков [4], поз­же их ис­сле­до­ва­ли В.М.Па­сов [5] и А.Н.Зо­ло­ток­ры­лин [6, 7]. Бы­ла вы­яв­ле­на сог­ла­со­ван­ность ука­зан­ных рит­мов с ква­зид­вух­лет­ней цик­лич­ностью ат­мос­фер­ных осад­ков в степ­ных районах. Ус­та­нов­ле­но, что в те­че­ние 5–8 лет чет­ные го­ды мо­гут пре­вы­шать по уро­жайнос­ти нечётные. За­тем про­ис­хо­дит сбой рит­ма, и за­ко­но­мер­ность при­об­ре­та­ет об­рат­ный ха­рак­тер — нечётные го­ды ста­но­вят­ся бо­лее уро­жайны­ми в те­че­ние то­го же от­рез­ка вре­ме­ни.

На­ши дан­ные по уро­жайнос­ти яро­вой пше­ни­цы в су­хой сте­пи Цен­траль­но­го Ка­зах­ста­на в ос­нов­ном под­твер­жда­ют под­ме­чен­ную за­ко­но­мер­ность. В пе­ри­од 1957–1962 гг. от­но­си­тель­но уро­жайны­ми бы­ли нечётные, а не­уро­жайны­ми — четные го­ды. В 1962–1963 гг. про­изошёл сбой рит­ма и тен­ден­ция из­ме­ни­лась. В пе­ри­од 1963–1968 гг. уро­жайны­ми от­ме­че­ны уже чётные го­ды, а не­уро­жайны­ми — нечётные. В 70-е гг. двух­лет­няя рит­ми­ка уро­жа­ев бы­ла ме­нее оче­вид­ной. Воз­мож­но, она сни­ве­ли­ро­ва­на ста­нов­ле­ни­ем поч­во­за­щит­ной сис­те­мы зем­ле­де­лия в это де­ся­ти­ле­тие. С 1979 по 1984 гг. рит­мич­ность сно­ва хо­ро­шо прос­ле­жи­ва­ет­ся. От­но­си­тель­но уро­жайны­ми ока­за­лись не­чет­ные 1979, 1981, 1983, 1985, 1987 гг., а не­уро­жайны­ми — чет­ные 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 гг.

Спи­сок ли­те­ра­ту­ры


 1. Ни­ко­ла­ев В.А. Кон­цеп­ция аг­ро­лан­дшаф­та // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: Ге­огр. – 1987. – № 2.

 2. Кал­ме­но­ва У.А. Фи­зи­чес­кая ге­ог­ра­фия Ка­зах­ста­на. Цен­траль­ный Ка­зах­стан. – Жез­каз­ган, 2002.

 3. Ба­ра­ев А.И. Сов­ре­мен­ная поч­во­за­щит­ная сис­те­ма зем­ле­де­лия. – М., 1979.

 4. Ко­лос­ков П.И. Кли­ма­ти­чес­кий фак­тор сельско­го хо­зяй­ства и аг­рок­ли­ма­ти­чес­кое райони­ро­ва­ние. – Л., 1971.

 5. Па­сов В.М. О двух­лет­ней цик­лич­нос­ти уро­жа­ев зер­но­вых куль­тур // Ме­те­оро­ло­гия и гид­ро­ло­гия. – 1974. – № 11.

 6. Зо­ло­ток­ры­лин А.Н. Из­мен­чи­вость уро­жайнос­ти пше­ни­цы на ев­ро­пейской час­ти СССР в ус­ло­ви­ях ква­зид­вух­лет­ней цик­лич­нос­ти ат­мос­фер­ных про­цес­сов // Изн. АН СССР. Сер. ге­огр. – 1985. – № 2.

 7. Зо­ло­ток­ры­лин А.Н., Ло­зов­ская Л.А. О по­лу­че­нии ус­тойчи­вых уро­жа­ев зер­но­вых в Си­би­ри и Ка­зах­ста­не // Изв. АН СССР. Сер. ге­огр. – 1989. – № 4.

ӘОЖ 551.4+502.7

К.М.Ақ­пам­бе­то­ва, Г.Б.Әби­еваЕ.А.Бө­ке­тов атын­да­ғы Қа­ра­ған­ды мем­ле­кет­тік уни­вер­си­тетіДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет