Титульний аркушбет1/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
в.о.Генерального директора

 

 

 

Кравець Борис Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.07.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22767506

1.4 Місцезнаходження емітента

29018, м. Хмельницький, Храновського, 11А

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0382)787859 67-06-69

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vcp@oe.ic.km.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.hoe.com.ua

в мережі Інтернет

25.07.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст


1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)11. Примітки:


1. ПАТ "Хмельницькобленерго" не здiйснювався випуск облiгацiй та похiдних цiнних паперiв.
2.Посада корпоративного секретаря поки що не введена, але отримано квалфiкацiйний сертифiкат
Фонду державного майна та Торгово-промислової палати України працiвником Товариства. Вiдповiднi функцiї виконує вiддiл копоративного управлiння.
3.В iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не приведено обсяги реалiзованої продукцiї в натуральному виразi внаслiдок того, що данi показники не облiковуються в енергопостачальнiй компанiї через вiдсутнiсть таких вимог та неможливiсть їх точного визначення.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет