Титульний аркуш


Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіббет2/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 789142

3.3. Дата державної реєстрації

01.06.1999

3.4. Місцезнаходження

29018, м. Хмельницький, Храновського, 11А

3.5. Статутний капітал (грн.)

33637840.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

3586

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.14 Торгiвля електроенергiєю, 42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

70.01

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління емітента

1.Загальнi збори акцiонерiв 2.Наглядова рада 3.Виконавчий орган (Дирекцiя) 4.Ревiзiйна комісія


3.11. Посадові особи емітента

1. Голова Наглядової ради - Шкура В'ячеслав Петрович 2.Член Наглядової ради - юридична особа НАК "Енергетична компанiя України", код ЄДРПОУ 32984271, адреса: 01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 34. 3.Член Наглядової ради - Чижевська Iрина Анатолiївна 4.Член Наглядової ради - Гайдамака Наталiя Володимирiвна 5.Член Наглядової ради - Судак Iгор Олександрович 6.Член Наглядової ради- Євченко Свiтлана Василiвна 7.Член Наглядової ради - Деревянченко Мiла Болеславівна

8. Генеральний директор - Шпак Олександр Леонiдович 9.Перший заступник генерального директора - Кравець Борис Васильович 10.Член Дирекцiї - Степанюк Анатолiй Григорович 11.Член Дирекцiї - Карпович Iгор Якович 12.Член Дирекцiї - Данилкiв Вадим Дмитрович 13.Член Дирекцiї - Пирожок Олександр Антонович 14.Член Дирекцiї - Гаврилюк Алла Миколаївна

15.Голова Ревiзiйної комiсiї - Палiйчук Наталiя Олексiївна 16. Член Ревiзiйної комiсiї - Соловйова Жанна Михайлiвна 17. Член Ревiзiйної комiсiї - Сiльченко Юрiй Валерiйович 18. Член Ревiзiйної комiсiї - Сич Наталiя Федорiвна 19.Член Ревiзiйної комiсiї - Iонова Оксана Борисiвна

20.Головний бухгалтер - Гаврилюк Алла Миколаївна.
3.12. Засновники емітента

Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї України, код ЄДРПОУ 00013579. Мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 30.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

д/н

4. Основні відомості про випущені акції


(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

19.07.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

554/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

134551360

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

33637840.00

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

94197953

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент


6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044)2791213

6.8. Факс

3777016

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

У зв'язку з дематерiалiзацiєю цiнних паперiв Товариства ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" виконує послуги щодо зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та
ведення рахункiв у цiнних паперах, надання довiдок про цiннi папери та зведеного облiкового реєстру
власникiв цiнних паперiв Емiтента тощо.

6.1. Найменування

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

6.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044)5854240

6.8. Факс

5854240

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Частина акцiй, яка була знерухомлена до проведення дематерiалiзацiї випуску акцiй Товариства,
облiковується на особових рахунках номiнальних утримувачiв та депозитарiю ПрАТ
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".

6.1. Найменування

ТОВ "УПР-Фiнанс"

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36980202

6.4. Місцезнаходження

03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 520607

6.6. Дата видачі ліцензії

15.04.2010

6.7. Міжміський код та телефон

(044)3627973

6.8. Факс

2487987

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

У зв'язку з дематерiалiзацiєю цiнних паперiв Товариства Зберiгач ТОВ "УПР-Фiнанс"
здiйснює зберiгання цiнних паперiв на рахунках, надання виписок з рахункiв у цiнних
паперах, унесення змiн до реквiзитiв рахунку власникiв цiнних паперiв тощо.

6.1. Найменування

ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Україна"

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32409677

6.4. Місцезнаходження

79013, м.Львiв, вул. Єфремова, 32а

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

3150

6.6. Дата видачі ліцензії

27.02.2003

6.7. Міжміський код та телефон

(032)2988540

6.8. Факс

2988540

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
6.10. Опис

ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Україна" здiйснює аудиторськi перевiрки та пiдтвердження достовiрностi
фiнансової звiтностi Товариства за погодженням з Наглядовою радою.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет