Титульний аркуш


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013 рбет4/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

1397

2768

0

первісна вартість

1001

3032

4339

0

накопичена амортизація

1002

1635

1571

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

478087

485108

0

первісна вартість

1011

1811993

1840239

0

знос

1012

1333906

1355131

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

00

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

479484

487876

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

24026

29492

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

31662

38430

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

4734

10934

0


з бюджетом

1135

0

686

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

686

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4058

24292

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

00

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

64480

103834

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

543964

591710

0
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

33638

33638

0

Капітал у дооцінках

1405

104697

104675

0

Додатковий капітал

1410

85879

107270

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

193320

215386

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

417534

468969

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1667

1667

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

24324

24324

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

25991

25991

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

9500

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

45213

46539

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

31696

33347

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

8999

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

989

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

14030

14876

0

Усього за розділом IІІ

1695

100439

104750

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

543964

591710

0
Примітки

Фiнансова звiтнiсть складена iз застосуванням мiжнародних стандартiв (МСФЗ) вiдповiдно до Закону України № 3332 вiд 12.05.2011 р. та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд №1223 вiд 30.11.2011 р. та iнших нормативних актiв, а також облiкової полiтики Товариства.
За пiдсумками I пiврiччя 2013 року вiдмiчається збiльшення валюти балансу на 47746 тис.грн. порiвняно з початком звiтного перiоду в основному за рахунок збiльшення дебiторської заборгованостi за розрахунками та грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Намiтилась позитивна тенденцiя росту власного капiталу Товариства протягом останнiх рокiв, з початку звiтного перiоду його збiльшення становить 43435 тис.грн. за рахунок росту додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку.

Керівник

Кравець Борис Васильович

Головний бухгалтер

Гаврилюк Алла Миколаївна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

за ЄДРПОУ

22767506
(найменування)
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет