Титульний аркуш


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2013 рбет5/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

488876

457241

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 412354 )

( 413449 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток

2090

76522

43792


 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 13774 )

( 12786 )

Витрати на збут

2150

( 191 )

( 159 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

62557

30847


 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

869

12

Інші доходи

2240

4076

4588

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 347 )

( 753 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 5393 )

( 15589 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

61762

19105


 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

8999

2709

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

52763

16396


 збиток

2355

( 0 )

( 1498 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

52763

16396
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

38610

35136

Витрати на оплату праці

2505

79408

72909

Відрахування на соціальні заходи

2510

28631

23529

Амортизація

2515

23836

22014

Інші операційні витрати

2520

11432

22205

Разом

2550

181917

175793
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

134551360

134551360

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

134551360

134551360

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.39214

0.12186

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.39214

0.12186

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0
Примітки

У порiвняннi з аналогiчним перiодом 2012 року вiдмiчається iстотне збiльшення чистого прибутку на 36367 тис.грн.
Дивiденди нараховуються за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.

Керівник

Кравець Борис Васильович

Головний бухгалтер

Гаврилюк Алла Миколаївна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

за ЄДРПОУ

22767506
(найменування)
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет