Титульний аркуш


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2 квартал 2013 рбет7/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505
X
X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X
X
Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3571

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3572

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3573

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3574

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3576

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3577

Сплачений податок на прибуток

3580

X
X
Сплачені відсотки

3585

X
X
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200
X
X

необоротних активів

3205
X
X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215
X
X

дивідендів

3220
X
X

Надходження від деривативів

3225
X
X

Надходження від погашення позик

3230
X
X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235
X
X

Інші надходження

3250
X
X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X
X

( )

необоротних активів

3260

X
X
Виплати за деривативами

3270

X
X
Витрачання на надання позик

3275

X
X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X
X
Інші платежі

3290

X
X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:
Власного капіталу

3300
X
X

Отримання позик

3305
X
X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310
X
X

Інші надходження

3340
X
X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X
X
Погашення позик

3350

X
X
Сплату дивідендів

3355

X
X
Витрачання на сплату відсотків

3360

X
X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X
X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X
X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X
X
Інші платежі

3390

X
X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405
X
X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

за ЄДРПОУ

22767506
(найменування)
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет