Титульний аркушбет1/7
Дата17.05.2020
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Стельнякович Сергiй Якович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.08.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31899285

1.4 Місцезнаходження емітента

03680, м.Kиїв, вул. Горького, 51

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 226 21 04 , (044) 499 13 05

1.6 Електронна поштова адреса емітента

vlasnist@rou.org.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.08.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.adu.org.ua/Iнформацiя/Звiтнiсть

в мережі Інтернет

15.08.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст


1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11.Примітки:
Компанiя не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. Посади корпоративного секретаря не має. Роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, оскiльки дiяльнiсть Компанiї не вiдноситься до такої, яка класифiкується як переробна i добувна промисловiсть. Компанiя не брала участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. Як публiчне акцiонерне товариство Компанiя складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi шляхом консолiдацiї окремих фiнансових звiтiв її дочiрнiх пiдприємств, в т.ч. за формами Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Консолiдований звiт про фiнансовий результат (Звiт про сукупний дохiд)

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет