Титульний аркуш


Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіббет2/7
Дата17.05.2020
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 372491

3.3. Дата державної реєстрації

18.03.2002

3.4. Місцезнаходження

03680, м.Kиїв, вул. Горького, 51

3.5. Статутний капітал (грн.)

1266141.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

29883

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв), 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту,

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

100

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління емітента

Управлiння Компанiєю здiйснюють: вищий орган Компанiї, Наглядова рада, Правлiння Компанiї, Ревiзiйна комiсiя.

Вищим органом Компанiї є Державне агентство автомобiльних дорiг України (Укравтодор), як правонаступник засновника Компанiї - Державної служби автомобiльних дорiг України, вiдповiдно до Указу Президента № 456 вiд 13.04.2011р.Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це питання належить до компетенцiї Виконавчого органу). 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом.

Правлiння є виконавчим органом управлiння Компанiєю, який здiйснює оперативне керiвництво її поточною дiяльнiстю.

До компетенцiї Правлiння Компанiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Компанiї: - вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; - органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства; - вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств та iншi питання господарської дiяльностi Компанiї; - погодження стратегiї й основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення виконання покладених на них завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту iз директором дочiрнього пiдприємства; - органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової ради; - забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами законодавства; - затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду; - встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; - затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; - затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi господарського вiдання.

Правлiння пiдзвiтне у своїй дiяльностi вищому органу Компанiї та органiзовує виконання його рiшень.

Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами Компанiї.


3.11. Посадові особи емітента

Правлiння Компанiї:

Стельнякович С.Я. - Голова правлiння Компанiї; Данкевич I.В. - заступник голови правлiння з ремонтiв та експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг Компанiї;

Фiлатова А.Ф. - заступник голови правлiння з економiчних питань Компанiї;

Бiлоконь Н.М. - головний бухгалтер Компанiї; Горошко В.Ф. - начальник вiддiлу вагового i габаритного контролю транспортних засобiв Компанiї.


Наглядова рада Компанiї:

Завiйський I. М. - радник голови Укравтодору (Голова наглядової ради);

Погребняк М. М. - начальник вiддiлу економiчного монiторингу, аналiзу та оплати працi Укравтодору (заступник Голови наглядової ради);

Голоцван О. В. - заступник начальника Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки руху-начальник вiддiлу безпеки руху Укравтодору;

Яценко О. Б. - начальник управлiння адмiнiстративної та кадрової роботи Укравтодору;

Горбатюк Л.В. - начальник вiддiлу правової роботи та управлiння державною власнiстю Укравтодору (секретар наглядової ради).


Ревiзiйна комiсiя Компанiї.

Загорняк О.В. - директор Фiнансово-економiчного департаменту Укравтодору (Голова ревiзiйної комiсiї); Сухоносов О. В. - начальник Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки руху Укравтодору (Заступник Голови ревiзiйної комiсiї); Швидкий Р. В. - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Укравтодору (секретар ревiзiйної комiсiї).


Винагорода посадовим особам не передбачена. Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини посадовi особи не мають.

3.12. Засновники емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України" створене на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2002 р. № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України", виданої на виконання Указу Президента України вiд 09.11.2001р. № 1056 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння дорожнiм господарством України". Вiдповiдно до зазначеної постанови засновником Компанiї є держава в особi Державної служби автомобiльних дорiг України (нинi - Державне агентство автомобюiльних дорiг України), код за ЄДРПОУ - 00018112.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Протягом звiтного перiоду Компанiя не приймала участi в створеннi iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет