Титульний аркуш


Основні відомості про випущені акціїбет3/7
Дата17.05.2020
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Основні відомості про випущені акції


(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

09.04.2013

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

42/1/2013

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

1272887

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

994.70

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

1272887

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент


6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

6.8. Факс

(044) 279-13-22

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Мiж Компанiєю та Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" укладено договiр №Е-5083/д вiд 23.01.2013 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність


8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" утворено на виконання Указу Президента України вiд 08.11.01 № 1056 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння дорожнiм господарством України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.02 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України" з метою розмежування функцiй державного та господарського управлiння, пiдвищення ефективностi функцiонування автомобiльних дорiг України.

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" є материнською Компанiєю. До складу Компанiї входять 33 дочiрнi пiдприємства : 24 облавтодори, а також ДП "Кримавтодор", ДП "Київський облдорупр", ДП "Севастопольський упрдор", ДП "ШРБУ-100", ДП "Ексбуд", ДП "Дорожник", ДП "Оздоровчий комплекс "Подiлля", пiдприємство дорожнього сервiсу "Львiвський дорсервiс", промислове пiдприємство "Захiддорвибухпром". Доля неконтрольованих акцiонерiв вiдсутня.

Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi Компанiї здiйснюється вiдповiдно до:

- Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтекрський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi";

- мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, з метою складання консолiдованої фiнансової звiтностi;

- нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в дочiрнiх пiдприємствах Компанiї;

- Положень про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки та господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної власностi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.12.2006 № 1213;

- Методологiчних рекомендацiй з формування собiвартостi будiвельно-монтажних робiт, затвердженої наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 31.12.2010 р. № 573;

- iнших законодавчих актiв України;

- Положення про облiкову полiтику ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", погодженого Державним агентством автомобiльних дорiг України 29.12.2012, та затвердженого наказом Компанiї вiд 28.12.2012 №237;- Статуту ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України".
Основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi за I пiврiччя 2013 року (тис. грн.)
Необоротнi активи - 1659833;
Оборотнi активи - 1709697;
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 19547;
Статутний капiтал - 1266141;
Поточнi зобов'язання i забезпечення - 2459845;
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 1186249;
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1210920;
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1625793;
Чистий фiнансовий результат (збиток) - 3803 .

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 06 | 30

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України"

за ЄДРПОУ

31899285

Територія

м.Київ, Голосіївський р-н.

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Всі види діяльності

за КВЕД

70.10

Середня кількість працівників

29883
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м.Київ, вул.Горького, 51Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності

VКонсолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

3882

3814

4188

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

1700393

1649158

1731491

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

00

інші фінансові інвестиції

1035

140

140

140

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

8713

5778

8949

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

947

943

5866

Усього за розділом I

1095

1714075

1659833

1750634

II. Оборотні активи

Запаси

1100

404305

388157

0

Виробничі запаси

1101

390449

370536

407371

Незавершене виробництво

1102

2946

3967

2815

Готова продукція

1103

10002

12793

0

Товари

1104

908

861

1140

Поточні біологічні активи

1110

18

49

21

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1044239

1186249

786408

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

11178

14365

14175


з бюджетом

1135

4453

13008

7847

у тому числі з податку на прибуток

1136

2516

10518

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

14528

14578

16323

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

43851

19547

40464

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

31633

44564

17985

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

00

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

29289

29180

101565

Усього за розділом II

1195

1583494

1709697

1387958

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

2688

5497

49858

Баланс

1300

3300257

3375027

3206435

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет