Титульний аркуш



бет4/7
Дата17.05.2020
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7




Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

1266141

1266141

1266148

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-382628

-386529

-365912

Неоплачений капітал

1425

0

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

883513

879612

900236

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

29052

29052

6665

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

6466

6466

6466

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

52

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

35518

35570

56541

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

116793

96593

162282

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

6761

5745

4294

за товари, роботи, послуги

1615

1130711

1210920

1048712

за розрахунками з бюджетом

1620

120340

101192

83504

за у тому числі з податку на прибуток

1621

8298

5102

0

за розрахунками зі страхування

1625

54468

44845

34759

за розрахунками з оплати праці

1630

135379

153800

102421

за одержаними авансами

1635

16497

25742

15918

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

71742

88284

56541

Доходи майбутніх періодів

1665

677112

640446

713053

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

51423

92314

68420

Усього за розділом IІІ

1695

2381226

2459845

1520314

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

3300257

3375027

3206435

Примітки: Наводяться в примітках до консолідованої фінансової звітності Компанії за І півріччя 2013 року, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, на стор.17-32 цього звіту.

Голова правління С.Я.Стельнякович


Головний бухгалтер Н.М.Білоконь











КОДИ







Дата(рік, місяць, число)

2013 | 06 | 30

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України"

за ЄДРПОУ

31899285




(найменування)










Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 30.06.2013 р.





I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ




Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1625793

1747941

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

-1569621

-1655046

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий: прибуток

2090

56172

92895

Валовий: збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

27800

19577

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

-52145

-54965

Витрати на збут

2150

-1686

-1591

Інші операційні витрати

2180

-48210

-51068

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

0

4848

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

-18069

0

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

7

264

Інші доходи

2240

26725

28870

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

-12011

-15729

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

-455

-1434

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

0

16819

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

-3803

0

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-8508

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

8311

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

-3803

0




II. СУКУПНИЙ ДОХІД




Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-3803

8311

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

-3803

8311


неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

-3803

8311


неконтрольованій частці

2485

0

0




III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ




Матеріальні затрати

2500

862811

953413

Витрати на оплату праці

2505

46288

471412

Відрахування на соціальні заходи

2510

174259

177619

Амортизація

2515

64841

67449

Інші операційні витрати

2520

113929

109940

Разом

2550

1684128

1779833




ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ




Середньорічна кількість простих акцій

2600

1272887

1272887

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1272887

1272887

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.0029877

0.00652925

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.0029877

0.00652925

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0.00006

0.00007



Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет