Титульний аркушбет1/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Осадчий Вадим Вячеславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.03.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13694978

4. Місцезнаходження

м. Київ , д/н, 04071, м. Київ, вул. Олегiвська, 34-Б

5. Міжміський код, телефон та факс

/044/ 425-18-29 425-14-37

6. Електронна поштова адреса

at126@atrep.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.03.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.ratel.com.ua

в мережі Інтернет
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

До будь-яких об'єднань, пiдприємств Емiтент не входить.Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки товариство згiдно з чинним законодавством не належить до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки.Протягом звiтного року та року, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались та не виплачувались.Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутяi, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонерни товариства, згiдно з вимогами п.1.5 Рiшення Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку №1591 вiд 19 грудня 2006 року.Протягом звiтного перiоду додатковi випуски цiнних паперiв не здiйснювалися.Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися.Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися, тому iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi, про гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами чи iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, у звiтi вiдсутня. У зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв Емiтента сертифiкати акцiй Емiтента вiдсутнi.Емiтент не є фiнансовою установою, тому данi про звiт корпоративного управлiння в роздiлi звiту "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" вiдсутнi.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не попадає в категорiю пiдпрємств, якi зобов`язанi її надавати.Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з ттим, що товариство не попадає в категорiю пiдпрємств, якi зобов`язанi її надавати.Товариство не є ФОН, тому вiдповiднi роздiли не заповнюються. Рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансова звiтнiсть не складалась i не подається.Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери у звiтному перiодi не подавалася.

Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет