Титульний аркуш


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностібет13/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток


ПрАТ "РАТЕЛ"
ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
1. ОСНОВНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТА ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Приватне акцiрнерне товариство "РАТЕЛ" (надалi - ПрАТ "РАТЕЛ", Товариство).
Повна назва Товариства: Приватне акцiонерне товариство "Радiо i телебачення ".
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 13694978.
Дата державної реєстрацiї: 26 грудня 1995 року.
Товариство є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi - юридичною особою i здiйснює в Українi фiнансово-господарську дiяльнiсть, спрямовану на одержання прибутку вiд проведення дiяльностi в сферi радiомовлення. Основним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть в сферi радiомовлення.
Мiсцезнаходження Товариства: 04071, м. Київ, вул. Олегiвська, буд. 34-Б.
Телефон, телефакс: (044) 417-13-74.
Кiлькiсть персоналу: чисельнiсть 39 чоловiк.
Дана фiнансова звiтнiсть була схвалена Правлiнням та Наглядовою радою Товариства 26 лютого 2017 року.
Економiчне (операцiйне) середовище. На даний час держава Україна зазнає цiлий перелiк полiтичних та економiчних змiн, наслiдки яких Товариство зазнало та може зазнати в майбутньому. Ризики проведення господарської дiяльностi на територiї України пов`язанi з нестабiльною полiтичною системою, податковою полiтикою держави, постiйною змiною законодавчої та нормативно-правової бази, тощо.
2. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ МСФЗ
Зазначена фiнансова звiтнiсть ПрАТ "РАТЕЛ" пiдготовлена у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) , випущених Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "КМСФЗ"), та тлумачень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi (надалi - "МКТФЗ").
Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi регламентується МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Датою першого застосування МСФЗ ПрАТ "РАТЕЛ" є дата 31.12.2013 року.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, ЯКI МАЛИ МIСЦЕ У ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
3.1. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Згiдно з МСБО 8, облiковi полiтики охоплюють конкретнi принципи, основи, домовленостi та правила, якi застосовуються при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi пiдприємства. Надалi викладенi основнi положення облiкової полiтики ПрАТ "РАТЕЛ", якi використовувалися при складання даної фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика прийнята Товариством 01.01.2015 року та застосовувалась послiдовно та незмiнно.
3.2. БАЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТI
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi основнi принципу iсторичної собiвартостi, а також балансової вартостi активiв, зобов`язань та власного капiталу з урахуванням коригувань та рекласифiкацiй. Iсторична собiвартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари та послуги.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана у результатi продажу активу або сплачена у результатi передачi зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи ця цiна безпосередньо спостерiгається на ринку або оцiнена iз використанням iншої методики оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов'язання Товариство бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або зобов'язання так, якби учасники ринку враховували цi характеристики пiд час визначення цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки.
3.3. ВАЛЮТА БАЛАНСУ ТА ВАЛЮТА ЗВIТНОСТI
Функцiональною валютою даної фiнансової звiтностi є українська гривня.
3.4. ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСIЙНИХ СУДЖЕНЬ, ПРИПУЩЕНЬ ТА ОЦIНОК
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, вимагає вiд керiвництва використання професiйних суджень, припущень, оцiнок, якi можуть впливати на положення облiкової полiтики.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво та учасники мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Товариства в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу, зобов'язання учасникiв надавати пiдтримку Товариству, а також на основi iсторичного досвiду, який свiдчить, що короткостроковi зобов'язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi.
3.5. СКЛАД ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "РАТЕЛ" мiстить структуроване представлення фiнансового стану та здiйснених операцiй, поєднуючи їх у широкi категорiї вiдповiдно до їхнiх економiчних характеристик. Фiнансова звiтнiсть забезпечує iнформацiю про наступнi показники Товариства:
" активи;
" зобов'язання;
" власний капiтал;
" доходи та видатки, включаючи прибутки та збитки;
" iншi змiни у власному капiталi;
" рух грошових коштiв.
1. Баланс
Вiдповiдно до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" (МСБО 1) баланс вiдображає згрупованi в певному порядку й узагальненi вiдомостi про активи Товариства та джерелах їх утворення в єдиному грошовому вимiрi на конкретну дату.
2. Звiт про прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати)
Вiдповiдно до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" (МСБО 1) звiт про прибутки й збитки вiдображає доходи й видатки, а також результат фiнансово-господарчої дiяльностi компанiї у звiтному перiодi.
3. Звiт про змiни у власному капiталi
Вiдповiдно до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" (МСБО 1) звiт про змiни у власному капiталi вiдображає збiльшення або зменшення чистих активiв або змiну їх стану протягом перiоду.
4. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв представляє потоки коштiв за перiод, класифiкуючи їх по операцiйнiй, iнвестицiйнiй i фiнансовiй дiяльностi. МСБО 7 "Звiти про рух грошових коштiв" (МСБО 7) установлює вимоги для представлення звiту про рух грошових коштiв i пов'язаних з ним розкриттiв.
Товариство використовує прямий метод визначення потоку коштiв вiд дiяльностi.
5. Примiтки до фiнансової звiтностi
Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства:
" Представляють iнформацiю про основнi принципи та методи пiдготовки фiнансової звiтностi, а також про значнi аспекти Облiкової полiтики;
" Розкривають iнформацiю, необхiдну МСФО, яка не представлена в основних формах фiнансової звiтностi;
" Забезпечують додаткову iнформацiю, яка не представлена в самiй фiнансовiй звiтностi, але необхiдна для об'єктивного представлення.
Метою фiнансової звiтностi є надання iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв ПрАТ "РАТЕЛ", яка була б корисна для широкого кола користувачiв при прийняттi економiчних рiшень.
3.6. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ`ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Визначення основних принципiв i методiв облiку операцiй зi зв'язаними сторонами здiйснюється вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
В 2016 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з пов'язаними особами.
3.7. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. АМОРТИЗАЦIЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ.
Класифiкацiя, визнання, оцiнка, визначення порядку облiку основних засобiв та нематерiальних активiв i розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби", облiк збиткiв вiд знецiнення основних засоби, що пiдлягають визнанню, - вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Облiк об'єктiв фiнансової й операцiйної оренди визначений вiдповiдно до вимог МСБО 17 "Оренда", МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
ПрАТ "РАТЕЛ" станом на 31.12.2015 року облiковувало к складi необоротних активiв незавершенi капiтальнi iнвестицiї придбанi, але не введенi на дату балансу iнструменти та устаткування на суму 3,0 тис. грн., станом на 31.12.2016 року цей показник становить 0,0 тис. грн.
ПрАТ "РАТЕЛ" в облiку видiляє наступнi групи основних засобiв:
" Будинки та споруди;
До даної групи Товариство вiдносить: адмiнiстративнi, виробничi, складськi будинки та споруди, прибудови.
" Машини та обладнання;
" Транспортнi засоби;
" Iнструменти, прилади, iнвентар;
До цiєї групи вiдносяться наступнi об'єкти: iнструменти, прилади, робочий iнвентар; офiснi меблi й пристосування; офiсна технiка, iнформацiйнi системи й персональнi комп'ютери
" Iншi основнi засоби;
" Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Товариство володiє на правах повної власностi та обчислює на балансi наступнi необоротнi активи ( за первiсною вартiстю), тис. грн. :
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Будiвлi та споруди 909 909
Машини та обладнання 989 974
Транспортнi засоби 128 128
Iнструменти, прилади, iнвентар 849 833
Iншi основнi засоби 70 69
МНМА 326 178
Знос 3271 3093
Основнi засоби вiдображаються Товариством за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та визнаного збитку вiд знецiнення, якщо такий є.
Амортизацiя активiв, якi не введенi в експлуатацiю, починається з моменту, коли активи готовi до їхнього використання за призначенням.
Амортизацiя основних засобiв нараховується на iсторичну вартiсть основних засобiв з метою поступового списання протягом очiкуваного строку корисного використання. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом.
3.8. ЗАПАСИ
Визначення основних принципiв i основ ведення бухгалтерського облiку товарно-матерiальних запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".
Товариство станом на 31.12.2016, в складi запасiв облiкує матерiали, комплектуючi, ПММ з метою використання їх в процесi господарської дiяльностi Товариства на загальну суму 113 тис. грн.
3.9. КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Визначення основних принципiв i методiв ведення бухгалтерського облiку, руху та використання грошових коштiв i їх еквiвалентiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 7 "Звiти про рух грошових коштiв", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", а також МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
Класифiкацiя та облiк коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство в облiку видiляє наступнi групи коштiв: кошти в касi; кошти на поточних рахунках у банках; банкiвськi депозити; iншi кошти. Усi грошовi кошти ураховуються по номiнальнiй вартостi.
Станом на кiнець дня 31.12.2016 року залишки коштiв Товариства на рахунках в банкiвських установах становлять 82 тис. грн.
Вiдображення коштiв у Звiтi про Рух Грошових Коштiв (ОДДС).Товариство складає звiт про рух грошових коштiв (ОДДС) вiдповiдно до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" i представляє його як складену частину своєї фiнансової звiтностi за кожний перiод надання фiнансової звiтностi.
Звiт про рух грошових коштiв, вiдображає потоки коштiв за перiод, включаючи не тiльки потоки коштiв, а також прибутки та видатки еквiвалентiв i складається iз трьох частин:
" рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi;
" руху грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi;
" руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi.

3.10. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ


Класифiкацiя, визнання, оцiнка фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
ПрАТ "РАТЕЛ" визнає фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання у своїй звiтностi тiльки тодi, коли воно пiдписує договiр вiдносно покупки таких фiнансових iнструментiв. Без наявностi юридично дiйсного договору та iнших пiдтверджувальних документiв (акт приймання/передачi), визнання фiнансових iнструментiв не допускається.
При первiсному визнаннi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання ПрАТ "РАТЕЛ" оцiнює його по справедливiй вартостi, плюс витрати по угодi, прямо пов'язанi iз придбанням або випуском фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, але лише тих активiв i зобов'язань якi не оцiнюються по справедливiй вартостi з вiдображенням її змiни у звiтi про фiнансовi результати взагалi.
Станом на 31.12.2015 та 31.12.2016 року Товариство облiкує в складi фiнансових iнвестицiй внесок до статутного капiталу ТОВ "РАТЕЛ - ПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 31307352) в сумi 11 210,0 грн., що становить 95% частки статутного капiталу ТОВ "РАТЕЛ - ПРОДУКТ". Тобто, Товариство має повний контроль над дiяльнiстю Товариства "РАТЕЛ - ПРОДУКТ". Але, дане дiяльнiсть пiдконтрольного Товариства має збитковий характер, дивiденти Учасникам не нараховуються.
Облiк знецiнення фiнансових активiв та зобов`язань. При знецiненнi фiнансового активу, збитки вiд знецiнення визнаються ПрАТ "РАТЕЛ" тiльки в тому випадку, якщо iснують об'єктивнi докази того, що частина вiдсоткiв, дивiдендiв або основної суми фiнансового активу не буде виплачена повнiстю.
При наявностi об'єктивного доказу знецiнення фiнансового активу, i у випадку, якщо його балансова вартiсть (розрахована по методу амортизованої вартостi) перевищує вартiсть, що вiдшкодовується, уважається, що фiнансовий актив знецiнився. вартiсть, що вiдшкодовується, дорiвнює величинi майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з ефективної ставки проценту. Балансова вартiсть зменшується до величини, що вiдшкодовується вартостi шляхом створення резерву по вiдповiдних до статей фiнансових активiв. Сума збитку включається у вiдповiдний рядок звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод.
При наявностi об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв, що є в наявностi для продажу, вiдображених по справедливiй вартостi, накопичений чистий збиток, який ранiше був визнаний у капiталi, переноситься у звiт про прибутки й збитки, навiть якщо актив не був проданий.

3.11. ДЕБIТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ


Визначення основних принципiв i методiв ведення бухгалтерського облiку дебiторської й кредиторської заборгованостi, проводиться вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та представлення iнформацiї" i МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання й оцiнка" i МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".
Класифiкацiя заборгованостi. В залежностi вiд строку погашення, Товариство роздiляє дебiторську i кредиторську заборгованiсть на короткострокову i довгострокову за видами операцiй.
Визнання та оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi. ПрАТ "РАТЕЛ" визнає кредиторську й дебiторську заборгованiсть тодi, коли вона стає стороною за договором у вiдношеннi даного фiнансового iнструмента. Товариство визнає дебiторську й кредиторську заборгованiсть за методом нарахування по собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається у фiнансовiй звiтностi по справедливiй вартостi, яка визначається як собiвартiсть, за винятком резерву по сумнiвних боргах.
Станом на 31.12.2016 року Товариство облiкує на балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, в тому iз постачальниками - на суму 795 тис. грн., з яка має поточний виробничий характер.
Станом на 31.12.2016 року Товариство облiкує на балансi суму поточної кредиторської заборгованостi за: 1) товари, роботи, послуги в сумi 17 тис.; 2) за розрахунками з бюджетом - 127 тис. грн.
Також, станом на 31.12.2016 року Товариство облiкує в складi поточних зобов`язань та забезпечень суму поточних зобов'язань 135,0 тис. грн
Резерв пiд списання та списання сумнiвної дебiторської заборгованостi. ПрАТ "РАТЕЛ" у 2016 роцi не створював резерв сумнiвної заборгованостi, так як не утримував на балансi дебiторську заборгованiсть, яка потребує такого нарахування.
3.12. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Внески в статутний капiтал Товариства визнаються за iсторичною вартiстю.
Станом на 31.12.2016 року зареєстрований капiтал Товариства становив 124 тис. грн., оплачений учасниками повнiстю.
Величина додаткового капiталу на 31.12.2016 року становить 518 тис. грн. Додатковий капiтал сформований Товариством в минулих перiодах.
В звiтному перiодi змiни в статутному капiталi Товариства не вiдбувалися.
Державної частки в складi статутного капiталу Товариства немає.
Резерви капiталу - резерви, вiдображенi у складi капiталу - протягом 2016 року не нараховувалися.
Дивiденди визнаються Товариством, як зменшення капiталу в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються, як подiя пiсля звiтної дати згiдно МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати", i iнформацiя про них розкривається вiдповiдним чином. У звiтному перiодi дивiденди не нараховувалися та не виплачувались.
3.13. ДОХОДИ
Визначення порядку облiку, визнання й оцiнки доходiв ПрАТ "РАТЕЛ" здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд".
Класифiкацiя доходiв. ПрАТ "РАТЕЛ" класифiкує доходи по наступних групах: 1) Виручка (дохiд) вiд основної дiяльностi- вiд проведення дiяльностi в сферi радiомовлення; 2) Iншi операцiйнi доходи; 3) Iншi не операцiйнi доходи; 4) Фiнансовi доходи; 5) Дохiд вiд участi в капiталi.
Оцiнка та визнання доходiв. Дохiд ПрАТ "РАТЕЛ" визнає одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена.
Не визнаються доходами наступнi надходження:
" Сума податку на додану вартiсть, акцизiв, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, якi пiдлягають перерахуванню в бюджет i позабюджетнi фонди;
" Суми надходжень за договорами комiсiї, агентськими та iншими аналогiчним договорами на рахунок комiсiонера, комiтента та iн.;
" Сума попередньої оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
" Сума задатку пiд заставу або в погашення позики, що передбачене вiдповiдним договором;
" Надходжень, якi належать iншим особам;
" Надходжень вiд первинного розмiщення цiнних паперiв.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства (надходження вiд операцiйної оренди) у 2016 роцi склали 10531 тис. грн. при показниковi попереднього року 9656 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала у 2015 роцi 7984 тис. грн. та 7298 тис. грн. - у 2015 роцi. Адмiнiстративнi витрати Товариства (канцелярськi витрати, витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiйнi вiдрахування та iншi операцiйнi витрати) у 2016 та 2015 роках становлять, вiдповiдно - 2510 тис грн. та 1735 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати, вiдповiдно, становлять - 91 тис. грн., та 17 тис. грн.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi у 2016 склав збиток 54 тис. грн. та у 2015 роцi склав прибуток 606,0 тис.
Iншi операцiйнi витрати у 2016 та 2015 роках склали, вiдповiдно, 1 тис. грн. та 50 грн.
Таким чином, фiнансовий результат до оподаткування склав: у 2016 роцi прибуток - 29 тис. грн., у 2015 роцi прибуток - 556 тис. грн.
3.14. ВИТРАТИ
Визнання та оцiнка витрат. ПрАТ "РАТЕЛ" визнає витрати, якщо виконуються наступнi умови: 1) сума витрат може бути достовiрно визначена; 2) якщо виникає зменшення в майбутньому економiчних вигiд, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнаються в тому звiтному перiодi, в якому визнанi доходи, для одержання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до одержання яких-небудь доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їхнього використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Витрати визнаються Товариством згiдно з методом нарахувань, незалежно вiд руху грошових потокiв i вiд того, як вони визнаються для цiлей розрахункiв оподатковуваної бази.
Класифiкацiя витрат здiйснюється вiдповiдно до загальноприйнятих правил та потреб дiяльностi.
3.15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Оподаткування прибутку. Визначення порядку облiку податкiв на прибуток, а саме, поточних i майбутнiх податкових наслiдкiв, здiйснюється вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
Податок на прибуток у 2016 та 2015 роках склав, вiдповiдно, 5 тис. грн. та 100 тис. грн. Пiдстав для оцiнки i визнання поточних податкових активiв i зобов`язань немає. Пiдстав для оцiнки i визнання вiдстрочених податкових активiв i зобов`язань немає.
3.16. ВIДОБРАЖЕННЯ ПОДIЙ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Подiї пiсля звiтної дати, що коригуються. ПрАТ "РАТЕЛ" коригує суми, визнанi у своїй фiнансовiй звiтностi, для вiдбиття наслiдкiв коригуючих подiй, що мали мiсце пiсля звiтної дати.
Наступнi коригувальнi подiї, результат яких Товариство враховує у звiтностi:
" Винесення пiсля звiтної дати рiшення по судовiй справi, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства зобов'язання на звiтну дату. Товариство провадить коригування кожного ранiше визнаного оцiнного зобов'язання у вiдношеннi даної судової справи вiдповiдно до МСБО 37 "Резерви, умовнi зобов'язання й умовнi активи".
" Одержання iнформацiї пiсля звiтної дати, що свiдчить або про знецiнення активу за станом на звiтну дату, або про необхiднiсть корегування величини ранiше визнаного у звiтностi збитку вiд знецiнення даного активу. Наприклад:
o банкрутство покупця, що вiдбулося пiсля звiтної дати, звичайно пiдтверджує iснування на звiтну дату збитку по дебiторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi, i необхiднiсть коректування компанiєю балансової вартостi цiєї дебiторської заборгованостi;
o продаж запасiв пiсля звiтної дати може бути свiдоцтвом можливої чистої вартостi реалiзацiї цих запасiв за станом на звiтну дату.
" Визначення пiсля звiтної дати вартостi активiв, придбаних до звiтної дати, або виторгу вiд продажу активiв, проданих до звiтної дати.
" Визначення пiсля звiтної дати величини виплат за планами участi в прибутки або премiювання, якщо за станом на звiтну дату в компанiї був юридичний або змушений обов'язок зробити такi виплати у зв'язку з подiями, що вiдбувся до звiтної дати.
" Виявлення фактiв шахрайства або помилок, що пiдтверджують, що фiнансова звiтнiсть перекручена.
Подiї пiсля звiтної дати, що не коригуються. ПрАТ "РАТЕЛ" не коригує визнанi у своїй фiнансовiй звiтностi суми для вiдображення наслiдкiв подiй, що не коригуються, такi, що мали мiсце пiсля звiтної дати, а розкриває характер подiї та оцiнку його фiнансових наслiдкiв або констатацiю неможливостi такої оцiнки.
Подiї пiсля звiтної дати не мали впливу на показники фiнансової звiтностi Товариства та їх сприйняття.
3.17. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI
При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво ПрАТ "РАТЕЛ" оцiнює здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть в обов'язковому порядку складається на основi допущення про безперервнiсть дiяльностi, за винятком випадкiв, коли керiвництво або саме має намiр лiквiдувати Товариство або призупинити її дiяльнiсть, або змушено обрати такий спосiб дiй у вiдсутностi iншої розумної альтернативи.
3.18 РЕЗЕРВИ
Критерiї визнання, основи оцiнки й облiку, застосовуванi до резервiв у Товариствi, визначаються вiдповiдно до МСБО 37 "Резерви, умовнi активи й зобов'язання".
ПрАТ "РАТЕЛ" класифiкує та нараховує резерви за їх видами.
Поточне забезпечення на оплату пiд невикористанi вiдпустки станом на 31.12.2016 року становить 131 тис. грн. Iншi резерви та забезпечення в 2016 роцi не нараховувалися з об'єктивних пiдстав.
3.19. ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
Визначення пiдходу до облiку виплат працiвникам здiйснюється вiдповiдно до МСБО 19 "Винагороди працiвникам".
Класифiкацiя. ПрАТ "РАТЕЛ" визначає наступнi категорiй винагород працiвникам:
" поточна заробiтна плата й пов'язанi з нею виплати, такi як заробiтна плата робiтникам та службовцям, внески на соцiальне забезпечення, щорiчна оплачувана вiдпустка та допомога непрацездатностi, премiї, виплачуванi протягом дванадцяти мiсяцiв, а також винагороди в не грошовiй формi, такi як медичне обслуговування, забезпечення житлом i автотранспортом i безкоштовнi товари або послуги для працiвникiв;
" iншi довгостроковi виплати включають оплачувану вiдпустку для працiвникiв, що мають тривалий стаж роботи, або оплачувана творча вiдпустка, довгостроковi допомоги з непрацездатностi, а також премiї й вiдстрочена компенсацiя в тому випадку, якщо зазначенi виплати здiйснюються пiсля закiнчення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;
" вихiднi допомоги - виплати працiвникам при їхньому звiльненнi до часу виходу на пенсiю.
3.20. СЕГМЕНТИ ДIЯЛЬНОСТI
Для цiлей складання внутрiшньої звiтностi управлiнський персонал не подiляє дiяльнiсть Товариства за сегментами, тобто, видiляє один сегмент.
Голова правлiння Осадчий В.В.
Головний бухгалтер Чепiга Г.В.
Перевiрив аудитор Зосiмов В. I.

Продовження тексту приміток


д/н

Продовження тексту приміток


д/н

Продовження тексту приміток


д/н
Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет