Титульний аркуш


III. Основні відомості про емітентабет2/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1074120000003081

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

123610.000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

48.000000

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

60.10 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення

60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

0 д/н

10. Органи управління підприємства

Правлiнння Ревiзiйна комiсiя Наглядова рада Загальнi збори акцiонерiв

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26002222562000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "РОДОВIДБАНК"

5) МФО банку

321712

6) поточний рахунок

26003603

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осадчий Вадим Вячеславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 208516 01.08.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1978.000000

5) освіта**

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.. Т.Шевченка, полiтолог, 2000р.; Одеська нацiональна юридична академiя, юрист, 2004р.

6) стаж роботи (років)**

13.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "1+1 IНТЕРНЕТ" менеджер з питань регiонального розвитку департаменту iнтернет-перспектив

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2015 2 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб не було.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошин Борис Львович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 555703 06.09.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1957.000000

5) освіта**

вища, Одеський електронно-технiчний iнститут зв'язку, iнженер радiозв'язку, 1981

6) стаж роботи (років)**

21.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконуючий обов'язки Голови правлiння ПрАТ "Радiо i телебачення"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2015 2 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер-член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чепiга Ганна Валентинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 533028 20.11.1997 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1972.000000

5) освіта**

вища, Київський державний економiчний унiверситет, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

19.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МДП "Радiо i телебачення", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калiнiн Юрiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 759125 25.09.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1961.000000

5) освіта**

вища, КДУ iм. Т.Г. Шевченко, геофiзик, 1986

6) стаж роботи (років)**

19.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МДП "Радiо i Телебачення", заст. голови правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Митник Олександр Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 094748 08.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1964.000000

5) освіта**

вища, Ярославське вище зенiтно-ракетне командне училище, iнженер-радiоелектронних засобiв, 1985

6) стаж роботи (років)**

22.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МДП " Радiо i телебачення", iнженер по СТБ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Любарський Едуард Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 043536 04.06.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1958.000000

5) освіта**

вища, Всесоюзний заочний електронно-технiчний iнститут зв'язку, iнженер-електромеханiк, 1983

6) стаж роботи (років)**

20.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МДП " Радiо i телебачення", iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тишко Анатолiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 658717 16.12.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1955.000000

5) освіта**

вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, радiоiнженер,1979

6) стаж роботи (років)**

15.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Радiо i телебачення" iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузнецов Микола Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 069835 18.05.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1959.000000

5) освіта**

середньоспецiальна, радiо-телемастер, 1976

6) стаж роботи (років)**

20.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МДП " Радiо i телебачення", рег. радiоапаратури

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чекригiна Алла Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 666546 07.08.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1954.000000

5) освіта**

середньоспецiальна, бухгалтер, 1992

6) стаж роботи (років)**

16.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МДП "Радiо i телебачення", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Якубович Валерiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 034397 01.12.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1935.000000

5) освіта**

Середня загальна

6) стаж роботи (років)**

27.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Радiо i телебачення"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мостицький Леонiд Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 746122 24.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1956.000000

5) освіта**

середня загальноосвiтня

6) стаж роботи (років)**

20.000000

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Радiо i телебачення"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної та адмiнiстративної вiдповiдальностi, в т.ч. на протязi останнiх 3-х рокiв, за корисливi та посадовi злочини, непогашеної судимостi не має.Протягом звiтнього перiоду змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Осадчий Вадим Вячеславович

СН 208516 01.08.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

18575.000000

3.756775

18575.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Перший заступник Голови правлiння

Волошин Борис Львович

СН 555703 06.09.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

63356.000000

12.813688

63356.000000

0.000000

0.000000

0.000000

член правлiння, головний бухгалтер

Чепiга Ганна Валентинiвна

СН 533028 20.11.1997 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi

52396.000000

10.597039

52396.000000

0.000000

0.000000

0.000000

член правлiння

Митник Олександр Вiкторович

СН 094748 08.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi

58721.000000

11.876264

58721.000000

0.000000

0.000000

0.000000

голова Наглядової ради

Любарський Едуард Петрович

МЕ 043536 04.06.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6435.000000

1.301472

6435.000000

0.000000

0.000000

0.000000

член Наглядової ради

Тишко Анатолiй Iванович

СН 658717 16.12.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1635.000000

0.330677

1635.000000

0.000000

0.000000

0.000000

член Наглядової ради

Кузнецов Микола Степанович

СО 069835 18.05.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1000.000000

0.202249

1000.000000

0.000000

0.000000

0.000000

член правлiння

Калiнiн Юрiй Олексiйович

СО 759125 25.09.2001 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi

9228.000000

1.866354

9228.000000

0.000000

0.000000

0.000000

голова ревiзiйної комiсiї

Чекригiна Алла Петрiвна

СО 666546 07.08.2001 Днiпровське РУГУ МВС України в м. Києвi

3900.000000

0.788771

3900.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Член Ревiзiйної комiсiї

Якубович Валерiй Iванович

СО 034397 01.12.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

10530.000000

2.129682

10530.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Член Ревiзiйної комiсiї

Мостицький Леонiд Федорович

СН 746122 24.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

2600.000000

0.525847

2600.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Усього

228376.000000

46.188820

228376.000000

0.000000

0.000000

0.000000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет