Титульний аркуш


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 рбет8/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0.000000

3.000000

0.000000

первісна вартість

1001

5.000000

8.000000

5.000000

накопичена амортизація

1002

5.000000

5.000000

5.000000

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3.000000

0.000000

10.000000

Основні засоби:

1010

433.000000

408.000000

385.000000

первісна вартість

1011

3093.000000

3271.000000

2924.000000

знос

1012

2660.000000

2863.000000

2539.000000

Інвестиційна нерухомість:

1015

0.000000

0.000000

0.000000

первісна вартість

1016

0.000000

0.000000

0.000000

знос

1017

0.000000

0.000000

0.000000

Довгострокові біологічні активи:

1020

0.000000

0.000000

0.000000

первісна вартість

1021

0.000000

0.000000

0.000000

накопичена амортизація

1022

0.000000

0.000000

0.000000

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

11.000000

11.000000


11.000000інші фінансові інвестиції

1035

0.000000

0.000000

0.000000

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0.000000

0.000000

0.000000

Відстрочені податкові активи

1045

0.000000

0.000000

0.000000

Гудвіл

1050

0.000000

0.000000

0.000000

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0.000000

0.000000

0.000000

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0.000000

0.000000

0.000000

Інші необоротні активи

1090

0.000000

0.000000

0.000000

Усього за розділом I

1095

447.000000

422.000000

406.000000

II. Оборотні активи

Запаси

1100

49.000000

113.000000

41.000000

Виробничі запаси

1101

49.000000

113.000000

0.000000

Незавершене виробництво

1102

0.000000

0.000000

0.000000

Готова продукція

1103

0.000000

0.000000

0.000000

Товари

1104

0.000000

0.000000

0.000000

Поточні біологічні активи

1110

0.000000

0.000000

0.000000

Депозити перестрахування

1115

0.000000

0.000000

0.000000

Векселі одержані

1120

0.000000

0.000000

0.000000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

217.000000

596.000000

140.000000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0.000000

0.000000

0.000000


з бюджетом

1135

74.000000

0.000000

0.000000

у тому числі з податку на прибуток

1136

0.000000

0.000000

0.000000

з нарахованих доходів

1140

0.000000

0.000000

0.000000

із внутрішніх розрахунків

1145

0.000000

0.000000

0.000000

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

760.000000

795.000000

447.000000

Поточні фінансові інвестиції

1160

0.000000

0.000000

0.000000

Гроші та їх еквіваленти

1165

454.000000

82.000000

84.000000

Готівка

1166

0.000000

0.000000

0.000000

Рахунки в банках

1167

454.000000

82.000000

0.000000

Витрати майбутніх періодів

1170

2.000000

2.000000

0.000000

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0.000000

0.000000

0.000000

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0.000000

0.0000000.000000

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0.000000

0.000000

0.000000

резервах незароблених премій

1183

0.000000

0.000000

0.000000

інших страхових резервах

1184

0.000000

0.000000

0.000000

Інші оборотні активи

1190

8.000000

52.000000

6.000000

Усього за розділом II

1195

1564.000000

1640.000000

718.000000

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0.000000

0.000000

0.000000

Баланс

1300

2011.000000

2062.000000

1124.000000
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

124.000000

124.000000

124.000000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0.000000

0.000000

0.000000

Капітал у дооцінках

1405

0.000000

0.000000

0.000000

Додатковий капітал

1410

518.000000

518.000000

518.000000

Емісійний дохід

1411

0.000000

0.000000

0.000000

Накопичені курсові різниці

1412

0.000000

0.000000

0.000000

Резервний капітал

1415

0.000000

0.000000

0.000000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

986.000000

1010.000000

32.000000

Неоплачений капітал

1425

( 0.000000 )

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Вилучений капітал

1430

( 0.000000 )

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Інші резерви

1435

0.000000

0.000000

0.000000

Усього за розділом I

1495

1628.000000

1652.000000

674.000000

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0.000000

0.000000

0.000000

Пенсійні зобов’язання

1505

0.000000

0.000000

0.000000

Довгострокові кредити банків

1510

0.000000

0.000000

0.000000

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0.000000

0.000000

0.000000

Довгострокові забезпечення

1520

0.000000

0.000000

0.000000

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0.000000

0.000000

0.000000

Цільове фінансування

1525

0.000000

0.000000

0.000000

Благодійна допомога

1526

0.000000

0.000000

0.000000

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0.000000

0.000000

0.000000

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0.000000

0.000000

0.000000

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0.000000

0.000000

0.000000

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0.000000

0.000000

0.000000

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0.000000

0.000000

0.000000

Інвестиційні контракти;

1535

0.000000

0.000000

0.000000

Призовий фонд

1540

0.000000

0.000000

0.000000

Резерв на виплату джек-поту

1545

0.000000

0.000000

0.000000

Усього за розділом II

1595

0.000000

0.000000

0.000000

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0.000000

0.000000

0.000000

Векселі видані

1605

0.000000

0.000000

0.000000

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0.000000

0.000000

0.000000

за товари, роботи, послуги

1615

6.000000

17.000000

12.000000

за розрахунками з бюджетом

1620

162.000000

127.000000

109.000000

за у тому числі з податку на прибуток

1621

99.000000

1.000000

28.000000

за розрахунками зі страхування

1625

0.000000

0.000000

50.000000

за розрахунками з оплати праці

1630

0.000000

0.000000

107.000000

за одержаними авансами

1635

0.000000

0.000000

0.000000

за розрахунками з учасниками

1640

0.000000

0.000000

0.000000

із внутрішніх розрахунків

1645

0.000000

0.000000

0.000000

за страховою діяльністю

1650

0.000000

0.000000

0.000000

Поточні забезпечення

1660

83.000000

131.000000

33.000000

Доходи майбутніх періодів

1665

0.000000

0.000000

0.000000

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0.000000

0.000000

0.000000

Інші поточні зобов’язання

1690

132.000000

135.000000

139.000000

Усього за розділом IІІ

1695

383.000000

410.000000

450.000000

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0.000000

0.000000

0.000000

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0.000000

0.000000

0.000000

Баланс

1900

2011.000000

2062.000000

1124.000000
Примітки

д/н

Керівник

Осадчий Вадим Вячеславович

Головний бухгалтер

Чепiга Ганна Валентинiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

за ЄДРПОУ

13694978
(найменування)


Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет