Ялпи ички мащсулотни ишлаб чи=аришбет2/5
Дата17.05.2020
өлшемі4.37 Mb.
1   2   3   4   5

Рыйхатга олинган корхона ва ташкилотлар умумий сонининг
86,3 фоизини нодавлат мулки шаклидаги корхона ва ташкилотлар,
шундан 29,0 фоизини хусусий корхоналар, 1,8 фоизини чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар, 55,5 фоизини бош=а мулкчилик шаклларидаги корхоналар ташкил этади.

Рыйхатга олинган хыжалик юритувчи субъектлар-юридик шахслар мулкчилик шакллари быйича =уйидагича та=симланади:


1 июль щолатига,
умумий сонига нисбатан фоиз щисобида2016 йилнинг январь-июнида жами 17,0 мингта янги корхона


ва ташкилотлар рыйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари
– 16,4 мингта). Янги ташкил топган корхона ва ташкилотларнинг
асосий =исми Тошкент шащри (республика быйича рыйхатга олинган жами корхона ва ташкилотларнинг 24,1 фоизи), Тошкент (10,0 фоизи),
Фар\она (8,2 фоизи) ва Самар=анд (7,6 фоизи) вилоятларига ты\ри келади.

И=тисодий фаолият турлари быйича янги рыйхатга олинган корхона


ва ташкилотларнинг 23,8 фоизи савдо, 20,4 фоизи саноат ва 9,8 фоизи =урилиш сощаларига ты\ри келади.

Щисобот даврида 12,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган былиб, улардан 2,2 мингтаси (жами фаолияти тугатилганлардан 17,9 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини =ыллаш ор=али тугатилган.2016 йилнинг январь-июнида ЯИМ ва и=тисодий фаолият турлари щамда ащоли бандлиги быйича давлат ва нодавлат секторларининг нисбати =уйидагича ифодаланади:

умумий щажмга нисбатан фоиз щисобидаКичик тадбиркорлик
(бизнес)
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни


щар томонлама =ыллаб =увватлаш ва ра\батлантириш, уларнинг фаолияти учун =улай мущит яратиш борасида амалга оширилаётган тадбирлар
2016 йилнинг январь-июнида 16,4 мингдан орти= кичик бизнес субъектларини ташкил этиш имконини берди (бу ытган йилнинг шу даврига нисбатан 8,1 фоизга кыпдир).

2016 йилнинг январь-июнида кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан:

-саноат мащсулоти ишлаб чи=ариш щажми 21 303,6 млрд. сымни
(жами саноат ишлаб чи=аришининг 41,9 фоизи) ёки 2015 йилнинг
январь-июнига нисбатан ысиш суръати 120,1 фоизни ташкил =илди;

-8 400,5 млрд. сымлик инвестициялар (умумий инвестициялар щажмининг 37,7 фоизи) ызлаштирилди ва 2015 йилнинг январь-июнига нисбатан ысиш суръати 127,0 фоизни ташкил =илди;

-9 956,6 млрд. сымлик =урилиш ишлари (=урилиш ишлари умумий щажмининг 69,5 фоизи) бажарилди ва 2015 йилнинг январь-июнига нисбатан ысиш суръати 120,7 фоизни ташкил =илди;

-автомобил транспорти юк айланмасининг 8,0 фоизга (республика


жами автомобил транспорти юк айланмасининг 83,7 фоизи), йыловчи
айланмасининг эса 8,6 фоизга (умумий йыловчи айланмасининг
91,8 фоизи) кыпайиши таъминланди;

-чакана товар айланмаси умумий щажмининг 89,8 фоизи


ёки 36 135,6 млрд. сыми (ысиш 18,2 фоиз) шакллантирилди;

- 2 043,3 млн. А+Ш доллари (умумий экспорт щажмининг


33,9 фоизи) ми=дорида мащсулотлар (товар ва хизматлар) экспорт =илинди, 2 665,1 млн. А+Ш доллари (умумий импорт щажмининг
47,7 фоизи) ми=дорида мащсулотлар (товар ва хизматлар) импорт =илинди.

-10 250,2 минг нафар кишининг бандлиги таъминланди


(жами и=тисодиётда банд былганларнинг 77,7 фоизи), шу жумладан
банд былганларнинг 8 116,6 минг нафари якка тартибдаги тадбиркор,
2 133,6 минг нафари кичик корхона ва микрофирмалар щиссасига ты\ри келди;

2016 йилнинг январь-июнида кичик тадбиркорлик субъектлари мащсулоти (ишлар, хизматлар) умумий щажмидаги хусусий тадбиркорликнинг (фу=аролар мулки) улуши =уйидагича ифодаланади:


кичик тадбиркорлик субъектлари мащсулоти (иш, хизмат) щажми, млрд.сым

кичик тадбиркорлик субъектлари мащсулоти (иш, хизмат) щажмида хусусий сектор улуши,
фоиз щисобида


Саноат

21 303,6

48,1

+ишло=, ырмон ва бали=
хыжалиги

19 734,2

100,0

+урилиш

9 956,6

63,2

Чакана савдо

3 6135,6

82,9

Юк ташиш, млн.тн

329,4

62,6

Йыловчи ташиш, млн.киши

3 289,6

91,9

Экспорт, млн. А+Ш долл.

2 043,3

3,7

Импорт, млн. А+Ш долл.

2 665,1

11,1

Кичик тадбиркорликнинг хусусий секторида иш билан банд былганлар сони 9 426,9 минг кишини ёки жами сощада банд былганларнинг 92,0 фоизини ташкил =илди.

И=тисодий фаолият турлари быйича ишлаб чи=арилган мащсулотлар


(ишлар, хизматлар) щажмида кичик тадбиркорликнинг улуши =уйидагича
ифодаланади:

умумий щажмга нисбатан фоиз щисобида


Корхона ва объектларни
хусусийлаштириш
Ûзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан
чи=ариш ва ра=обатни ривожлантириш давлат =ымитаси маълумотларига кыра, 2016 йилнинг январь-июнида 305 та (дастур доирасидаги
ва дастурдан таш=ари объектларни =ышган щолда) корхона ва объектлар (кейинги ыринларда – объектлар) хусусийлаштирилди.

Щисобот даврида Фар\она вилоятида 54 та, Тошкент вилоятида 54 та, +ора=алпо\истон Республикасида 33 та, +аш=адарё вилоятида 28 та, Сурхондарё вилоятида 26 та объект хусусийлаштирилди.

Хусусийлаштирилган давлат мулки таркибида асосий улуш мащаллий щокимиятларга ты\ри келади ва 203 та объектни ташкил этади.

2016 йилнинг январь-июнида давлат активларини сотишдан тушган пул мабла\лари 63,1 млрд. сымни ташкил =илди.

Щудудлар кесимида давлат активларини сотишдан тушган
пул мабла\ларининг асосий =исми Тошкент шащрига (барча пул мабла\ларининг 44,8 фоизи), Тошкент (11,2 фоиз), Фар\она (7,6 фоиз), Наманган (6,1 фоиз), Бухоро (5,0 фоиз) ва Хоразм (4,9 фоиз)
вилоятларига ты\ри келади.


Саноат
2016 йилнинг январь-июнида республика саноат корхоналари томонидан 50 897,9 млрд. сымлик мащсулотлар ишлаб чи=арилиб, ысиш суръати 2015 йилнинг тегишли даврига нисбатан 104,7 фоизни ташкил этди. Сощада мещнат унумдорлиги ытган йилнинг тегишли даврига нисбатан 2,9 фоизга ошди.

2016 йилнинг I ярим йиллиги якунларига кыра, Хал=аро тармо=лар класификацияси стандарти быйича саноат ишлаб чи=ариш индекси, =урилишни =ышган щолда, 106,7 фоизни ташкил =илди.

Тадбиркорлик мущитини такомиллаштириш ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни =ыллаб-=увватлашга =аратилган чора–тадбирлар натижасида кичик бизнеснинг саноат умумий ишлаб чи=аришидаги улуши 41,9 фоизгача (ытган йилнинг мос даврида
35,5 фоиз) ысди.

Тармо=лараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр мащсулотлар, бутловчи =исмлар ва материаллар ишлаб чи=аришни мащаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2016 йилнинг январь-июнь ойларида


2 327,3 млрд. сымлик мащаллийлаштирилган мащсулот ишлаб чи=арилди.

Щисобот даврида истеъмол товарлари ишлаб чи=ариш 20 677,4 млрд. сымни ёки 2015 йилнинг шу даврига нисбатан 102,3 фоизни ташкил =илди, жумладан ози=-ов=ат мащсулотлари 10 504,5 млрд. сымни ва 116,5 фоизни, ноози=-ов=ат мащсулотлари эса 10 172,9 млрд. сымни ва 90,8 фоизни ташкил =илди. Истеъмол моллари ишлаб чи=аришнинг жами саноат мащсулоти ишлаб чи=ариш щажмидаги улуши 40,6 фоизга етди.2016 йилнинг январь-июнида и=тисодий фаолият турлари быйича саноат мащсулотини ишлаб чи=ариш =уйидагича ифодаланади:
млрд. сым

ысиш суръати,
фоиз щисобида


Ишлаб чи=арилган саноат мащсулоти щажми

50 897,9

104,7

То\-кон саноати ва очи= конларни ишлаш

5 569,0

105,1

улардан:кымир, лигнит, нефть ва табиий газ =азиб олиш

3 166,6

105,4

Металл рудаларини =азиб олиш

1 699,6

101,9

то\-кон саноати билан бо\ли= бош=а фаолият

439,5

121,0

+айта ишлаш саноати

39 999,3

104,8

ундан:ози=-ов=ат мащсулотлари, ичимликлар ва тамаки мащсулотларини ишлаб чи=ариш

11 460,4

113,9

ты=имачилик мащсулотлари, кийим
ва тери мащсулотларини
ишлаб чи=ариш

8 925,0

116,6

ё\оч ва пыкак буюмлар, пощол
ва ты=иш учун материаллардан буюмлар, =о\оз ва =о\оз мащсулотлари ва мебел
ишлаб чи=ариш

950,6

115,5

ёзилган материалларни нашр =илиш
ва акс эттириш

458,4

120,9

кокс ва нефтни =айта ишлаш мащсулотлари ишлаб чи=ариш

1 420,8

99,2

кимё мащсулотлари, резина
ва пластмасса буюмлар
ишлаб чи=ариш

4 115,5

129,9

асосий фармацевтика мащсулотлари
ва препаратларини ишлаб чи=ариш

386,0

124,0

бош=а нометалл минерал мащсулотлар ишлаб чи=ариш

2 910,6

113,9

металлургия саноати

3 610,9

105,7

машина ва ускуналарни ишлаб чи=ариш, таъмирлаш ва ырнатиш, автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар
ва бош=а тайёр металл буюмлар
ишлаб чи=ариш

5 182,3

68,0

Электр, газ, бу\ билан таъминлаш
ва щавони кондициялаш


4 954,3

103,5

Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чи=индиларни йи\иш
ва утилизация =илиш


375,3

114,9


Истеьмол мащсулотлари

20 677,4

102,3

шу жумладан:ози=-ов=ат

10 504,5

116,5

ноози=-ов=ат

10 172,9

90,8

И=тисодий фаолият турлари быйича саноат мащсулотларини ишлаб чи=ариш =уйида келтирилган:


умумий щажмга нисбатан фоиз щисобида


+ишло=, ырмон
ва бали= хыжалиги

2016 йилнинг январь-июнида =ишло=, ырмон ва бали= хыжалиги мащсулот(хизмат)ларини ишлаб чи=ариш умумий щажми 20 208,4 млрд. сымни ёки 2015 йилнинг шу даврига нисбатан 106,8 фоизни,
жумладан, дещ=ончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу сощалардаги хизматлар - 20 076,9 млрд. сымни (106,8 фоиз), ырмон хыжалигида
- 40,7 млрд. сымни (101,3 фоиз), бали=чилик хыжалигида 
- 90,8 млрд. сымни (125,2 фоиз) ташкил =илди.

+ишло= хыжалиги мащсулотлари ишлаб чи=ариш щажмининг


хыжалик тоифалари быйича та=симланиши =уйидагича ифодаланади:

умумий щажмга нисбатан фоиз щисобидаДещ=ончилик. 2016 йилнинг январь-июнида дещ=ончилик мащсулотларининг щажми 11 664,3 млрд.сымни ёки ытган йилнинг
шу даврига нисбатан 106,8 фоизни (2015 йилнинг
январь-июнида-106,2 фоиз) ташкил =илди.

Дастлабки маълумотларга кыра, барча тоифадаги хыжаликларда


1 июль щолатига жорий йил щосили учун экилган =ишло= хыжалик экинларининг умумий майдони 3 686,7 минг гектарни ташкил =илди
ва ытган йилнинг шу даврига нисбатан 13,4 минг гектар майдонга кып экин экилди.

Дон экинлари билан банд былган экин майдони 1 676,5 минг гектарни (2015 йилга нисбатан 18,7 минг гектарга кып), картошка


экин майдонлари 84,1 минг гектарни (4,4 минг гектарга кып),
сабзавот экинлари майдони 205,4 минг гектарни (12,4 минг гектарга кып), озу=а экинлари майдони 327,6 минг гектарни (2,4 минг гектарга кып) ташкил =илди.

2016 йилнинг 1 июлига асосий турдаги =ишло= хыжалиги мащсулотларининг экин майдонлари =уйидагича ифодаланади:
минг гектар

ысиш суръати,
фоиз
щисобида

якунга
нисбатан фоиз
щисобида

Экин майдони

3 686,7

100,4

100,0

Донли экинлар

1 676,5

101,1

45,5

шу жумладан:


бошо=ли экинлар

1 548,7

100,9

42,0

шундан, бу\дой

1 444,8

100,2

39,2

шоли

62,3

98,5

1,7

дон учун маккажыхори

39,1

107,8

1,1

бош=алар

26,4

114,5

0,7

Техник экинлар

1 331,5

97,5

36,1

шу жумладан \ыза

1 265,0

97,6

34,3

Картошка

84,1

105,5

2,3

Сабзавот

205,4

106,4

5,6

Полиз

61,1

119,3

1,6

Озу=а экинлари

327,6

100,7

8,9

Щосилни йи\иб-териб олиш. 2016 йилнинг 1 июль щолатига
барча тоифадаги хыжаликлар быйича 5 893,7 минг тонна донли экин,
шу жумладан 5 869,4 минг тонна бошо=ли дон, шундан 5 777,6 минг тонна бу\дой йи\иб олинди.

Щисобот даврида 1 457,5 минг тонна картошка =азиб олинди


(2015 йилнинг январь-июнига нисбатан 9,1 фоизга кып),
2 863,5 минг тонна сабзавот (9,5 фоизга кып), 176,6 минг тонна полиз экинлари (8,3 фоизга кып), 906,7 минг тонна мева ва резаворлар
(8,0 фоизга кып) щамда 26,6 минг тонна узум(9,4 фоизга кып) етиштирилди.

Чорвачилик. 2016 йилнинг январь-июнида чорвачилик мащсулотлари ишлаб чи=ариш щажми 8 162,2 млрд.сымни ёки ытган йилнинг шу даврига нисбатан 106,8 фоизни (2015 йилнинг
январь-июнида-106,7 фоиз) ташкил =илди.


2016 йилнинг 1 июль щолатига барча тоифадаги хыжаликларда йирик шохли =орамоллар бош сони 616,4 минг бошга (5,6 фоизга),
шу жумладан сигирлар сони 111,4 минг бошга (2,7 фоизга),
=ый ва эчкилар сони 753,8 минг бошга (3,9 фоизга), паррандалар сони 4 649,7 минг бошга (7,9 фоизга) кыпайди.


Дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликларида йирик шохли =орамолларнинг улуши 94,1 фоизни, фермер хыжаликларида эса
4,7 фоизни, сигирлар мос равишда – 94,7 ва 4,4 фоизни, =ый ва эчкилар – 83,0 ва 7,3 фоизни, отлар – 84,7 ва 9,4 фоизни, паррандалар
– 64,4 ва 11,1 фоизни ташкил =илди.


2016 йил 1 июль щолатига барча хыжалик тоифалари быйича чорва моллари ва паррандалар сони =уйидагича ифодаланади:

минг бош

ысиш суръати,
фоиз щисобида
Йирик шохли =орамол

11 685,4

105,6

шу жумладан:фермер хыжаликлари

554,6

103,7

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

11 001,5

105,6

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

129,3

107,1


шу жумладан сигирлар

4 274,2

102,7

шу жумладан:фермер хыжаликлари

189,3

102,7

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

4 047,4

102,7

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

37,5

104,5


+ый ва эчкилар

19 866,3

103,9

шу жумладан:фермер хыжаликлари

1 458,9

107,5

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

16 489,0

103,6

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

1 918,4

103,9

Отлар

218,9

102,2

шу жумладан:фермер хыжаликлари

20,5

104,3

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

185,4

101,9

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

13,0

102,7


Паррандалар

63 648,4

107,9

шу жумладан:фермер хыжаликлари

7 092,0

104,4

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

40 982,9

110,6

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

15 573,5

102,8

Каталог: uploads -> doklad
uploads -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
uploads -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет