Ялпи ички мащсулотни ишлаб чи=аришбет3/5
Дата17.05.2020
өлшемі4.37 Mb.
1   2   3   4   52016 йилнинг январь-июнида барча тоифадаги хыжаликларда
1 008,1 минг тонна (тирик вазнда) гышт (2015 йил январь-июнига нисбатан 6,8 фоизга кып), 4 205,5 минг тонна сут (7,1 фоизга кып),
3 065,8 млн. дона тухум (9,1 фоизга кып), 19,4 минг тонна жун
(5,4 фоизга кып), 913,2 минг дона =ора кыл тери (4,4 фоизга кып) етиштирилди.


2016 йилнинг январь-июнида хыжалик тоифалари быйича асосий турдаги чорвачилик мащсулотларини ишлаб чи=ариш =уйидагича ифодаланади:

ми=дори

жамига нисбатан,
фоиз щисобида

ысиш суръати,
фоиз щисобида


Гышт (тирик вазнда), минг тн.

1 008,1

100,0

106,8


шу жумладан:


фермер хыжаликлари

24,6

2,4

106,1

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

955,5

94,8

106,7

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

28,0

2,8

110,1

Сут, минг тн.


4 205,5

100,0

107,1

шу жумладан:


фермер хыжаликлари

147,0

3,5

107,0

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

4 029,7

95,8

107,0

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

28,8

0,7

113,2
Тухум, млн. дона


3 065,8

100,0

109,1

шу жумладан:


фермер хыжаликлари

274,5

9,0

109,3

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

1 858,1

60,6

114,5

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

933,2

30,4

99,6
Жун, тн.

19 362

100,0

105,4


шу жумладан:


фермер хыжаликлари

1 449

7,5

105,1

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

16 488

85,1

107,1

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

1 425

7,4

89,1
+оракыл тери, минг дона


913,2

100,0

104,4

шу жумладан:


фермер хыжаликлари

52,7

5,8

105,0

дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари

749,6

82,1

105,5

=ишло= хыжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

110,9

12,1

97,7


Дещ=он (шахсий ёрдамчи) хыжаликлари улуши гышт ишлаб чи=ариш умумий щажмида 94,8 фоизни, сут ишлаб чи=аришда 95,8 фоизни, тухум ишлаб чи=аришда 60,6 фоизни ташкил =илди.

Фермер хыжаликлари. 2016 йилнинг январь-июнида фермер хыжаликларида ишлаб чи=арилган =ишло= хыжалиги мащсулотининг щажми 4 606,3 млрд.сымни ташкил этиб, ытган йилнинг шу даврига нисбатан 4,2 фоизга ысди.

2015 йилнинг 1 июль ойи билан солиштирилганда фермер хыжаликларида йирик шохли =орамоллар 19,8 минг бошга


(ёки 3,7 фоизга), сигирлар 4,9 минг бошга (2,7 фоизга),
=ый ва эчкилар 102,2 минг бошга (7,5 фоизга), паррандалар
296,8 минг бошга (4,4 фоизага) кыпайган.

2016 йилнинг январь – июнида фермер хыжаликлари томонидан асосий турдаги дещ=ончилик ва чорвачилик мащсулотларини ишлаб чи=ариш щажмлари ва уларнинг умумий ишлаб чи=ариш щажмларидаги улуши =уйидагича ифодаланади:


минг
тонна

ишлаб чи=ариш умумий щажмидаги улуши, фоизда

ысиш суръати,
фоизда

Бошо=ли дон

4 874,8

83,1

101,3

шу жумладан, бу\дой

4 813,8

83,3

101,1

Картошка

156,4

10,7

109,4

Сабзавотлар

461,6

16,1

110,3

Полиз экинлари

63,9

36,2

106,7

Мева ва резаворлар

302,8

33,4

107,3

Узум

6,2

23,3

104,5

Гышт (тирик вазнда)

24,6

2,4

106,1

Сут

147,0

3,5

107,0

Тухум, млн. дона

274,5

9,0

109,3

Жун

1,4

7,5

105,1

+оракыл, минг дона

52,7

5,8

105,0


Инвестициялар ва =урилиш2016 йилнинг январь-июнида республикада асосий капиталга


киритилган инвестицияларнинг умумий щажми 22 304,8 млрд.сымни
(А+Ш доллари эквивалентидаги щажми - 7,8 миллиард А+Ш долларини) ёки 2015 йилнинг мос даврига нисбатан 111,8 фоизни ташкил =илди.

Асосий капиталга киритилган инвестициялар щажмининг


ЯИМга нисбати 26,6 фоизни ташкил =илиб, 2015 йилнинг
январь-июнига нисбатан 1,7 фоизга ортди.

2016 йилнинг январь-июнида мулкчилик шакллари


ва молиялаштириш манбалари быйича асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг та=симланиши =уйида келтирилган:

якунга нисбатан фоиз щисобида
Жами

шу шумладан мулкчилик шакллари быйича:

давлат

нодавлат
Жами инвестициялар, млрд.сым


22 304,8

4 056,4

18 248,4

шу жумладан молиялаштириш
манбалари быйича:


давлат бюджети мабла\лари

1 119,7

22,3

1,2

давлат ма=садли жам\армалари мабла\лари

1 172,3

28,8

0,0

корхоналар ва ащоли
мабла\лари

11 480,9

18,7

58,8

чет эл инвестициялари
ва кредитлари

5 131,7

18,4

24,0

банк кредитлари ва бош=а
=арз мабла\лари

2 504,8

4,0

12,8

Тикланиш ва тара==иёт жам\армаси мабла\лари

691,7

3,1

3,1

Болалар спортини ривожлантириш жам\армаси мабла\лари

203,7

4,7

0,1

2016 йилнинг январь-июнида и=тисодий фаолият турлари быйича асосий капиталга киритилган инвестициялар таркиби =уйидагича ифодаланади:
млрд.сым

умумий щажмга нисбатан, фоиз щисобида


Жами

22 304,8

100,0

шу жумладан и=тисодий фаолият
турлари быйича:+ишло=, ырмон ва бали= хыжалиги

794,4

3,6

То\-кон саноати

3 626,0

16,3

ундан:кымир ва лигнит =азиб олиш

130,2

0,6

хом нефть ва табиий газ =азиб олиш

3 242,4

14,5

металл рудалар =азиб олиш

80,4

0,4

+айта ишлаш саноати

3 170,9

14,2

ундан:ози=-ов=ат мащсулотлари, ичимликлар ва тамаки мащсулотлари

458,7

2,1

ты=имачилик мащсулотлари ва кийим

467,5

2,1

кимё мащсулотлари

457,4

2,0

резина ва пластмасса буюмлар

154,6

0,7

нометалл минерал мащсулотлар

409,1

1,8

металлургия

340,1

1,5

металл буюмлар

177,2

0,7

автотранспорт воситалари ва бош=а транспорт учун ускуналар

182,3

0,8

Электр, газ, бу\ билан таъминлаш
ва щавони кондициялаш

1 007,4

4,5

Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чи=индиларни йи\иш
ва утилизация =илиш

251,6

1,1

+урилиш

1 321,7

5,9

Улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш

1 080,8

4,9

Ташиш ва са=лаш

2 215,8

9,9

Ахборот ва ало=а

584,3

2,6

улардан:ало=а

552,4

2,5

Молиявий ва су\урта фаолияти

181,1

0,8

Профессионал, илмий ва техник фаолият

265,8

1,2

Таълим

711,5

3,2

Со\ли=ни са=лаш ва ижтимоий хизматлар кырсатиш

491,0

2,2

улардан:со\ли=ни са=лаш

481,0

2,1

Санъат, кынгил очиш ва дам олиш

201,2

0,9

Бош=а фаолият турлари

1 244,0

5,6

бундан таш=ари:Уй-жой =урилиши

4 976,8

22,3

Чет эл инвестициялари ва кредитларини алощида и=тисодий фаолият турлари быйича ызлаштириш =уйидагича ифодаланади:

умумий щажмга нисбатан фоиздаКаталог: uploads -> doklad
uploads -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
uploads -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет