Ялпи ички мащсулотни ишлаб чи=аришбет5/5
Дата17.05.2020
өлшемі4.37 Mb.
1   2   3   4   5

Йыловчи ташиш. Барча транспорт турлари томонидан
3 690,6 млн. киши ташилган былиб, бу кырсаткич 2015 йилнинг
январь-июнига нисбатан 4,8 фоизга ортди. Йыловчи ташиш
айланмаси 5,1 фоизга кыпайиб, 50,7 млрд. йыловчи-км. ни ташкил этди.

Транспорт турлари быйича йыловчи ташиш ва йыловчи айланмаси =уйидагича ифодаланади:


2016 йил
январь
-июнь

жамига нисбатан,
фоиз
щисобида

ысиш суръати,
фоиз
щисобида

Транспортда ташилган
йыловчилар, млн. киши

3 690,6

100,0

104,8

темир йыл транспортида

11,0

0,3

104,6

автомобил транспортида

3 649,2

98,9

105,0

щаво транспортида

1,0

0,03

91,8

шащар электр транспортида

29,4

0,8

87,2

Йыловчи айланмаси,
млн. йыловчи-км


50 699,1

100,0

105,1

темир йыл транспортида

1 952,6

3,9

103,0

автомобил транспортида

45 382,9

89,5

105,8

щаво транспортида

3 150,5

6,2

98,1

шащар электр транспортида

213,1

0,4

92,8

Йыловчи ташишда энг катта улуш автомобил транспортига ты\ри келиб, 98,9 фоизни, йыловчи айланмасида эса 89,5 фоизни ташкил =илди.

Темир йыл транспортида йыловчилар жынатиш 4,6 фоизга ошди


ва 11,0 млн. йыловчини ташкил этди, йыловчи айланмаси эса 3,0 фоизга ошди ва 1 952,6 млн. йыловчи-км.ни ташкил этди.

Щаво транспорти ор=али 1 015,6 мингта йыловчи ташилди,


бу кырсаткич 2015 йилнинг январь-июнига нисбатан 8,2 фоизга камдир, йыловчи айланмаси эса 3 150,5 млн. йыловчи-км.ни ташкил этиб, ытган йилнинг шу даврига нисбатан 1,9 фоизга пасайди.

Метрополитенда йыловчи ташиш ва йыловчи айланмаси 2015 йилнинг январь-июнига нисбатан, мос равишда, 0,7 фоизга ортди.


Товарлар ва хизматлар
бозори

2016 йилнинг январь-июнида чакана савдо товар айланмаси
40 238,0 млрд. сымни ёки 2015 йилнинг январь-июнига нисбатан
114,1 фоизни ташкил =илди.

2016 йилнинг январь-июнида чакана товар айланмаси таркиби мулкчилик шакллари быйича =уйидагича ифодаланади:


млрд. сым

ысиш суръати,
фоиз щисобида

умумий щажмга нисбатан фоиз
щисобида

Жами

40 238,0

114,1

100,0

давлат мулки

52,3

107,2

0,1

нодавлат мулки

40 185,7

117,4

99,9

шундан:


фу=ароларнинг хусусий
мулки

30 061,6

124,0

74,7

Йирик корхоналар чакана савдо товар айланмаси 4 102,4 млрд.сымни ва умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши 10,2 фоизни ташкил =илди.

Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларининг чакана савдо товар айланмаси 18,2 фоизга кыпайиб, 36 135,6 млрд. сымни, чакана савдо товар айланмаси умумий щажмидаги улуши эса 89,8 фоизни ташкил =илди.

Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари товар айланмаси умумий щажмида уюшмаган савдо товар айланмаси 5 537,0 млрд. сымни ташкил =илди ёки ытган йилнинг тегишли даврига нисбатан 3,6 фоизга ошди. Жами чакана савдо товар айланмаси щажмида ушбу сектор улуши
13,8 фоизга тенг былди.

2016 йилнинг январь-июнида чакана савдо товар айланмаси таркиби =уйидагича ифодаланади:


млрд. сым

ысиш суръати,
фоиз щисобида

умумий щажмга нисбатан фоиз
щисобида

Жами

40 238,0

114,1

100,0

йирик корхоналар

4 102,4

87,4

10,2

кичик тадбиркорлик

36 135,6

118,2

89,8

шундан:


уюшмаган
савдо товар айланмаси

5 537,0

103,6

13,8


Бозор хизматлари ишлаб чи=аришнинг и=тисодий фаолият
турлари
быйича та=симланиши 2016 йилнинг январь-июнида =уйидагича ифодаланади:
млрд. сым

ысиш
суръати,
фоиз
щисобида

умумий щажмга
нисбатан фоиз
щисобида

Жами хизматлар

41 626,9

112,9

100,0

шу жумладан асосий турлари быйича:


Ало=а ва ахборотлаштириш хизматлари

2 873,3

111,4

6,9

Молиявий хизматлар

4 656,3

121,2

11,2

Транспорт хизматлари

12 091,9

109,1

29,1

шу жумладан:


автотранспорт хизматлари

6 521,1

116,0

15,7

Яшаш ва ов=атланиш быйича хизматлар

1 251,6

111,7

3,0

Савдо хизматлари

11 747,3

114,1

28,2

Кычмас мулк билан бо\ли=
былган хизматлар

1 510,6

116,6

3,6

Таълим сощасидаги хизматлар

1 424,5

105,2

3,4

Со\ли=ни са=лаш сощасидаги хизматлар

637,6

115,7

1,5

Ижара ва прокат хизматлари

973,0

117,1

2,3

Компьютер ва маиший техника товарларини тамирлаш
хизматлари

983,9

114,7

2,4

Шахсий хизматлар

1 416,5

113,9

3,4

Меъморчилик, мущандислик
изланишлари, техник синовлар
ва тащлил сощасидаги хизматлар

474,2

112,6

1,2

Бош=а хизматлар

1 586,2

111,9

3,8

Ùисобот даврида молиявий хизматлар 121,2 фоизга, ижара ва прокат быйича хизматлар 117,1 фоизга, кычмас мулк билан бо\ли= былган
хизматлар 116,6 фоизга, со\ли=ни са=лаш сощасидаги хизматлар
115,7 фоизга, компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш быйича
хизматлар 114,7 фоизга, савдо сощасидаги хизматлар 114,1 фоизга ошиб, ю=ори ысиш суръатларига эришилди.

Хизматлар таркибида энг катта улуш транспорт хизматлари (жами хизматларнинг 29,1 фоизи), савдо хизматлари (28,2 фоизи), молиявий


хизматлар (11,2 фоизи), ало=а ва ахборотлаштириш хизматлари
(6,9 фоизи) щиссасига ты\ри келди.
Нархлар

Нарх индексларининг ызгариши

Январь–июнда
(нарх-навонинг ысиши, фоиз щисобида)

ыртача ойлик
даражасииюнь ойи ытган
йилнинг декабрига
нисбатан
2015й.

2016й.

2015й.

2016й.
Истеъмол нархлари
индекси

0,4

0,4

2,6

2,5

Саноат мащсулотлари ишлаб чи=арувчилар нархларининг индекси

0,8

1,4

5,0

8,9

2016 йил январь–июнда асосий и=тисодий фаолият турлари быйича саноат мащсулотлари ишлаб чи=арувчилар нархларининг индекслари

ытган йилнинг
декабрига нисбатан фоиз щисобидаСаноат фаолияти

108,9

То\-кон саноати ва очи= конларни ишлаш

101,2

Хом нефть ва табиий газ =азиб олиш

101,0

Металл рудаларини =азиб олиш

100,0

+айта ишлаш саноати

109,9

Ози=-ов=ат мащсулотлари ишлаб чи=ариш

107,8

Ичимликлар ишлаб чи=ариш

120,6

Ты=имачилик мащсулотлари ишлаб чи=ариш

106,8

Кокс ва нефтни =айта ишлаш мащсулотлари ишлаб чи=ариш

100,2

Кимё мащсулотлари ишлаб чи=ариш

106,0

Бош=а нометалл минерал мащсулотлар
ишлаб чи=ариш

139,4

Металлургия саноати

114,0

Машина ва ускуналардан таш=ари тайёр металл буюмлар ишлаб чи=ариш

118,9

Электр ускуналар ишлаб чи=ариш

117,7

Автотранспорт воситалари, трейлерлар
ва ярим прицеплар ишлаб чи=ариш

102,8

Электр, газ, бу\ билан таъминлаш
ва щавони кондициялаш


109,0

Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чи=индиларни йи\иш ва утилизация =илиш

102,6


Демографик щолат
Дастлабки маълумотларга кыра, 2016 йилнинг 1 июль щолатига республика доимий ащолисининг сони 31 807,0 минг кишини ташкил =илди ва йил бошидан 231,7 минг кишига ёки 0,7 фоизга кыпайди. Шундан, 16 110,0 минг киши - шащар жойларида (ащоли умумий сонининг 50,6 фоизи) ва 15 697,0 минг киши - =ишло= жойларида
(49,4 фоизи) исти=омат =илади.

Январь-июнда республика быйича ащолининг табиий щаракати коэффициентлари =уйидагича ифодаланади:


минг киши

щар 1000 кишига

2015 йил

2016 йил

2015 йил

2016 йил
Ту\илганлар

311,7

318,0

20,2

20,2

Ылганлар

73,0

73,9

4,7

4,7

шу жумладан
бир ёшгача болалар
(щар 1000 та ту\илганга)

3,9

3,7

10,8

10,0

Никощлар, мингта

102,7

92,4

6,7

5,9

Ажралишлар, мингта

14,7

14,8

1,0

0,9

Ту\илиш даражаси. 2016 йилнинг январь-июнида ту\илганлар сони 318,0 мингтани ташкил =илди ва 2015 йилнинг шу даврига
(311,7 минг киши) нисбатан 6,3 минг кишига кыпайди. Ту\илиш
коэффициенти мос равишда 20,2 промиллени ташкил =илди.

Ылим даражаси. 2016 йилнинг январь-июнида ылганлар


сони 73,9 мингтани ташкил =илди ва 2015 йилнинг шу даврига
(73,0 минг киши) нисбатан 0,9 минг кишига кыпайди. Мос равишда ылим коэффициенти 4,7 промиллени ташкил =илди (2015 йил январь-июнда
- 4,7 промилле).

Ылганлар умумий сонидан 59,7 фоизи =он айланиш тизими


касалликларидан, 8,6 фоизи - ысма касалликларидан, 6,3 фоизи - нафас олиш органлари касалликларидан, 5,6 фоизи - бахтсиз щодиса,
защарланиш ва жарощатлардан, 5,5 фоизи - ов=ат щазм =илиш органлари касалликларидан вафот этган.

Дастлабки маълумотларга кыра, 2016 йилнинг январь-июнида


бир ёшга тылмаган 3,7 мингта болалар ылими кузатилди. Болалар ылими коэффициенти 10,0 промиллени ташкил =илди (2015 йилнинг
январь-июнида-10,8 промилле).

Бир ёшгача ылган болаларнинг умумий сонидан 53,5 фоизи перинатал даврда юзага келадиган щолатлардан, 24,4 фоизи – нафас олиш


органлари касалликларидан, 10,2 фоизи – ту\ма аномалиялардан
ва 3,0 фоизи - инфекция ва паразитлар билан касалланганлиги сабабли вафот этган.

Никощлар ва ажралишлар. 2016 йилнинг январь-июнида


фу=аролик щолати далолатномаларини ёзиш органларида 92,4 мингта никощлар ва 14,8 мингта ажралишлар рыйхатга олинди. Минг ащолига нисбатан 5,9 та (2015 йилнинг шу даврида – 6,7 та) никощ ва 0,9 та
(2015 йилнинг шу даврида – 1,0 та) ажралишлар ты\ри келади.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кыра, 2016 йилнинг
январь-июнь ойларида республика быйича кычиб келганлар сони
72,0 минг кишини, шу давр мобайнида кычиб кетганлар сони
эса 84,4 минг кишини ташкил =илди. Миграция =олди\и минус 12,4 минг кишига (2015 йилнинг шу даврида - минус 13,4 минг киши) тенг былди.
Бандлик ва мещнат бозори
Бандлик. 2016 йилнинг январь-июнь ойларида и=тисодий фаол ащоли сони 13 916,6 минг кишини ёки ащоли умумий сонининг
43,9 фоизини ташкил =илди.

Дастлабки маълумотларга кыра, 2016 йилнинг январь-июнь


ойларида и=тисодиётда банд былган ащоли сони 13 191,5 минг кишини ташкил =илди ва 2015 йилнинг шу даврига нисбатан 1,8 фоизга ошди.

И=тисодий фаолият турлари быйича бандлар сонининг сезиларли ысиш даражаси ташиш ва са=лаш сощасида (3,8 фоизга), яшаш ва ов=атланиш быйича хизматлар сощасида (3,7 фоизга), ахборот ва ало=а сощасида (3,4 фоизга), =урилишда (3,3 фоизга) кузатилди.

2016 йилнинг январь-июнида и=тисодий фаол ащолининг
бандлик даражаси (и=тисодиётда банд ащолининг и=тисодий фаол ащоли сонига нисбати) 94,8 фоизни ташкил этди.

Нодавлат секторда жами бандлар улуши 81,8 фоизга етди,


бу кырсаткич 2015 йилнинг шу даврида 81,6 фоизни ташкил =илган.

Ишсизлик1). 2016 йил июнь ойи охирига мещнат идораларида
иш =идирувчилар сифатида рыйхатдан ытган ащоли сони 5,8 минг кишини ташкил =илди ва бу кырсаткич 2015 йилнинг шу даврига (5,2 минг киши) нисбатан 12,8 фоизга кыпайган.

Ûзбекистон Республикаси Ùукуматининг 2007 йил 24 майдаги


106-сонли =арори билан тасди=ланган ишга жойлаштиришга мущтож мещнат билан банд былмаган ащолини щисобга олиш методикасига
асосан ани=ланган ишсизлар сони 2016 йил январь-июнида
725,1 минг кишини ташкил =илди ва и=тисодий фаол ащоли сонига
нисбатан ишсизлик даражаси 5,2 фоизга тенг былди.

1) Мещнат вазирлиги маълумотлари асосидаЫзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси


Каталог: uploads
uploads -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
uploads -> Қазақ тіліндегі ресми іс-қағаздары Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар
uploads -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
uploads -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет