Закона о слободном приступу информаацијама од јавног значаја (``Службени гласник рс`` бр. 120/04) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа (``Службени гласник рс`` бр. 57/05) објављује сеДата01.05.2016
өлшемі75.13 Kb.
түріЗакон
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информаацијама од јавног значаја (``Службени гласник РС`` бр. 120/04) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа (``Службени гласник РС`` бр. 57/05) објављује се:
ИНФОРМАТОР О РАДУ

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АРХИВУ
 1. Информатор објављује Историјски архив Зрењанин, Трг слободе 10. За тачност и потпуност података одговорна је директорка Нада Борош, виши архивист, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 2. Информатор је објављен дана 20.4.2007. године.

Информатор је у штампаном облику доступан сваког радног дана у времену од 7-15 часова у Историјском архиву Зрењанин.

Информатор је израђен и у електронском облику, а биће објављен на Web site www.arhivvojvodine.org.yu пошто је у изради сајт наше установе (www.arhivzrenjanin.org.yu). Архив Војводине је матични архив за установе у Војводини. 1. Од дана ступања на снагу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја до дана објављивања овог Информатора у Историјском архиву није било захтева за давање информација о чему је обавештен Повереник за информације од јавног значаја у складу са чланом 43. Закона.

 2. Историјски архив Зрењанин је установа културе чија је делатност заштита архивске грађе и регистратурског материјала.

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНИ ЗА ДЕЛОКРУГ РАДА АРХИВА


Делокруг рада Историјског архива регулисан је следећим прописима и правним актима:

  • Закон о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91,71/94,79/05,81/05,83/05),

  • Закон о делатностима од општег интереса у области културе (''Службени гласник РС'' број 49/92),

  • Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'' број 71/94),

  • Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97, 31/01),

  • Закон о раду (''Службени гласник РС'' број 24/05, 61/05),

  • Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'' број 34/01,62/06,63/06),

  • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'' број 120/04),

  • Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'' број 101/05),

  • Закон о јавним набавкама (''службени гласник РС''39/02,43/03,55/04,101/05),

  • Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' број 43/03,51/03, 61/05,0101/05),

  • Закон о забрани пушења у затвореним просторијама (''Службени гласник РС'' број 16/95).

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

Д И Р Е К Т О Р
СЕКРЕТАРИЈАТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА

СРЕЂИВАЊЕ

АРХ. ГРАЂЕ


ОДЕЉЕЊЕ ЗА

ОБРАДУ АРХ.

ГРАЂЕ


ОДЕЉЕЊЕ ЗА

ЗАШТИТУ АРХ.ГРАЂЕ

ВАН АРХИВА


ИНФОРМАТИВНО

ОДЕЉЕЊЕ И

БИБЛИОТЕКА


ИНФОРМАТИЧКО

ОДЕЉЕЊЕ


Директор руководи Историјским архивом и представља га пред свим субјектима и правним лицима. Одговоран је за организацију рада и пословање Архива. Директор Историјског архива Зрењанин је Нада Борош, професор историје са стеченим стручним звањем вишег архивисте.

Секретаријат обухвата опште, правне и рачуноводствене послове, врши пријем захтева странака и спроводи поступак око издавања уврења. Секретаријатом руководи секретар Архива – Ружица Цветић, дипл. правник. У оквиру секретаријата је и рачуноводство за чије послове је одговоран организатор материјано-финансијских послова – Смиљка Дамјановић, економски техничар. У секретаријату је запослено 6 извршилаца.

Одељење за сређивање архивске грађе обавља стручне послове везане за сређивање архивске грађе, проучавање твораца фондова, састављање историјске белешке за фонд, израђивање листе за излучивање регистратурског материјала. Ово одељење има 5 извршилаца којима руководи Нада Борош, виши архивист.

Одељење за обраду архивске грађе обавља послове везане за обраду архивске грађе и збирки као и израду научно-обавештајних средстава, вођење евиденција везаних за архивску грађу и збирке које се чувају у Архиву. Овим одељењем руководи Тања Милошевић, архивист. Ово одељење има 2 извршиоца.

Одељење за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

(тзв. спољња служба) врши преглед архивске грађе и регистратурског материјала који се налази по регистратурама као и надзор над њиховом заштитом, а на захтев регистратура пружа потребну стручну помоћ. Спољња служба преузима архивску грађу и регистратурски материјал од регистратура које су престале са радом или је испуњен законски услов за њихово преузимаље.Овим одељењем руководи Никола Петричић, архивист и чине га 2 извршиоца.

Информативно одељење и библиотека обавља услужну делатност, у смислу давања на увид истраживачима архивску грађу, књиге и разна информативна средства којима Архив располаже. Библиотека има око 14742 публукације. Ово одељење брине о издавачкој делатности Архива. Taкође, библиотекар одржава предавања ученицима основних и средњих школа, а која су везана за саму делаатност неше установе са посебним освртом на завичајну историју. Библиотека има два извршиоца – Аранку Балинт, библиотекара која руководи одељењем и референта за односе са јавношћу. Ово одељење је свакодневно доступно истраживачима, уз претходну најаву библиотекару ради припреме материјала.

Информатичко одељење обавља послове везане за информациони систем Архива, израду и одржавање Web-site Архива. Овим одељењем руководи Верица Николић, виши архивист, и чине га 2 извршиоца.
ПОДАЦИ О ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ ЗА 2007. ГОД.
Оснивачи Историјског архива су општине: Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ и Житиште.

Зараде запослених у Архиву обезбеђује Општина Зрењанин, док материјалне трошкове сносе све општине оснивачи, према уговореном процентуалном уделу.

Покрајински секретаријат за образовање и културу као и Министарство културе учествују у финансирању одређених пројеката и програма. Такође, Архив стиче и сопствена средства која усмерава, делом на плате запослених, а делом на унапређење рада.

Одобрена средства из буџета за 2007. годину 14.587.000,00 дин.

У 2006. години планирана и утрошена средства из буџета износе 12.562.000,00 дин. Разлика у одобреним средствима у односу на прошлу годину односе се на припремање изложбеног салона и за накнаде члановима Управног одбора.

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА


Историјски архив је смештен у згради Општине Зрењанин, Трг слободе 10, те просторије које користимо нису у својини Архива. Располажемо одговарајућим канцеларијским простором, као и депоима за смештај архивске грађе. Подрумски депо није у сређеном стању, али је зато велики депо потпуно реновиран, са новим металним полицама и у току је преселење архивске грађе које имамо око 3000 дужних метара са 654 фонда.

Историјски архив располаже солидном рачунарском опремом, скенером и дигиталним апаратом.

Архив има једно путничко возило које је у дотрајалом стању, те се планира набавка новог.

ОПИС УСЛУГА КОЈЕ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПРУЖА


Историјски архив као установа културе која врши заштиту архивске грађе пружа низ услуга истраживачима и другим странкама као и правним лицима.

Истраживачи у Архиву проучавају богату архивску грађу: посебно црквене матичне књиге, документацију везану за аграрну реформу и колонизацију, периодуку (новине) које имамо на немачком, мађарском и српском језику,


Архив тренутно оспособљава изложбени простор са око 150 м/2, али је и до сада имао годишње по неколико изложби које су се одржавале у изнајмљеном просору.

Странке се обраћају за издавање разних уверења, најчешће су то: школска уверења, уверења везана за податке из матичних књига, оствареном радном стажу и примањима, затим, за податке из грађе Општине Зрењанин ( до 1970. године), Управе прихода (до 1990.г.), али и за све друге податке из грађе која је на чувању у Архиву.

ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Сва уверења се издају у складу са Законом о општем управном поступку, уз уплату републичке административне таксе у складу са позитивним прописима и уз накнаду за трошкове поступка, према ценовнику који је донео Управни одбор Архива. Подаци о трошковима су изложени на видном месту у Архиву, тако да се странке могу информисати, а податке о томе даје и секретар.

Странке могу захтев поднети лично у Архиву, а могу и путем поште. Такође уверења се достављају лично или путем поште. На основу Закона о републичким административним таксама странка се може осободити плаћања таксе. Наплаћивање и ослобађање од плаћања таксе мора се навести у уверењу које се издаје странци.

Пример: Петар Петровић подноси захтев за издавање уверења из црквене матичне књиге рођених за Петровић Марка из Зрењанина, а који је рођен 1887. године.

На овај захтев и уверење плаћа се по 150 динара административна такса. За трошкове поступка по овом предмету плаћа се 350 динара.

Уколико Архив не располаже траженим подацима странка се о томе обавештава писменим путем, а изузетно и усмено: непосредно или путем телефона.

ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА


Архивска грађа се чува у депоима, библиотеци, а део постоји и на електронским носачима информација.
ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА
Осим архивске грађе, Архив поседује записнике са седница Управног одбора, Надзорног одбора, Стручног већа, одлуке донете на тим седницама, уговоре везане за пословање као и уговоре о раду за запослене. Рад Архива је јаван, те се подаци могу дати овлашћеним лицима на увид.
ПОСТУПАК КОД ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
Тражилац информација подноси писмени захтев поштом или личном предајом у секретаријату Архива. Захтев мора садржати назив органа, име, презиме и тачну адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и Трошковником (''Сл. гласник РС'' бр. 8/06), а који је ступио на снагу 4.2.2006. год.О траженој информацији се може добити копија документа, а не и увид у та документа и слично.
ПРАВИЛА У РАДУ АРХИВА
Историјски архив ради од 7-15 часова, пет дана у недељи.

Телефон: 023/564-322, факс: 564-322, електронска адреса:


info@arhivzrenjanin.org.yu

Секретар Архива – Ружица Цветић је овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама.

Директор Архива – Нада Борош је овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима. Контакт телефон је 023/510-925.

Како се Истиријски архив налази у згради СО Зрењанин, приступачност лицима са посебним потребама зависи од одлука општинских структура.

Рад Историјског архива је јавног карактера, те се странке могу информисати о архивској грађи коју чува Архив као и о начину рада ове установе.

Седницама Управног и Надзорног одбора Архива могуће је присустовати ако такву одлуку донесе већина чланова ових органа (у складу са Пословником о раду Управног и Надзорног одбора) и уз образложен писмени захтев ради добијања одобрења за присуство. О искључењу и ограничењу јавности рада такође у складу са Пословником, одлуку доноси већина чланова ових органа уз детаљно образложење у писменој форми.


До краја сваког календарског месеца Архив ће у информатор уносити све евентуалне промене настале у току тог месеца.
Информатор је израђен у електронском и физичком облику (штампан на листовима) ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор Архива у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет