Закупка работ: топографо-геодезические изыскания по объектам Жамбылской одтбет5/5
Дата17.05.2020
өлшемі422 Kb.
1   2   3   4   5Приложение 8

к Тендерной документации
Форма договора

о закупках работ


ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРІНІҢ ШАРТЫ №

Тараз қ. «___» ___________ 2013ж.


«Қазақтелеком» АҚ, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталады, «Қазақтелеком» АҚ 11.06.2013ж. бас сенімхатының негізінде іс-қимыл жасайтын «Қазақтелеком» АҚ филиалы - Жамбыл ОТД Бас директоры Сартбаев Д. А. атынан, бір жағынан, бұдан әрі «Мердігер» деп аталады. Жарғы ісқимыл жасайтын (лицензия ) атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» аталады, «Самұрық – Қазына» (26.05.2012ж №80 хаттама) Ұлттық Әлауқат Қоры" АҚ жататын меншікті құқығында немесе сенімді басқаруда, тікелей және жанама мекемелердің акцияларының мөлшері елу пайыз және одан жоғары құрайтын, «Самұрық – Қазына» Ұлттық Әлауқат Қоры" АҚ тікелей тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу бойынша бірыңғай Ережесіне сәйкес «Қазақтелеком» АҚ-ның тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу Ережесінің негізінде төмендегілер жайында осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты.

1.Шарттың мәні

1.1. Шартқа сәйкес, Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша Мердігер объектісі бойынша топографо-геодезиялық және инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарын орындауға міндеттенеді.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1 тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстардың көлемін толық орындауға және Тапсырыс беушіге 5 баптың 5.2 тармағының негізінде мерзімде тапсыруға міндеттенеді.

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оларға ақы төлейді.2-бөлім. Жұмыстардың құны мен есеп айырысу тәртібі

2.1. Жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша жұмыстар құны ҚҚС-мен теңге құрайды, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС-мен теңге құрайды.

2.2.Тапсырыс беруші мердігер орындаған тапсырмаға және орындалған жұмыстарды қабылдау актілермен мен олардың құны екі Тарап қол қойған бойынша расталған барлық жұмысқа ақы төлеу керек.

2.3. Осы Шартқа Тараптардың қосымша келісімімен (сондай-ақ қосымша сметалармен) расталмаған жобалау көлемдері мен жұмыстар құнын Мердігердің көтеруін Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші екі жақты қол қойған орындалған жұмыс актілері негізінде мен тиісті кезеңдегі олардың құны Мердігермен 30 күн ішінде есеп айырысуды жүргізеді.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Мердігер міндеттенеді:

3.1.1. Алған, тапсырманың және оған қосымшалармен көзделген көлемде және мерзімде (1.2 тармақ және 5-бөлім) барлық жұмысты орындауға және қабылдау комиссиясының Актісі бойынша Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмыстарды өткізуге.

3.1.2. Тапсырманың толық көлемінде және тиісті дәрежедегі сапада жұмыстарды жүргізуге.

3.1.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстарды қабылдаудың тиісті түрде ресімделген актілерін және есеп беру айының 25 күніне дейінгі мерзімде келісу үшін беруге.

3.1.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.1.5. Құрылыс алаңын және оған шектескен көше жолағының сақталуына және жиналуына жауапты болуға.

3.1.6. Объектіні Тапсырыс берушіге Шарттың 1.2. тармағында белгіленген мерзімде өткізуге және қажетті құжаттарды бір дана - электрондық сақтаушыда, екінші дана - қағаз сақтаушыда беру

3.1.7. Мердігер кездейсоқ өлім немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.1.8. Орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттау қаупін тартуға.

3.2. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттемелері

4.1. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.1.1.Шарттың 2-бөлімімен көзделген тәртіпте Мердігер орындаған жұмыстарға ақы төлеуді жүргізуге.

4.12. Мердігерден орындалған жұмыс көлеміндегі акті бойынша орындалған жұмыстарды қабылдап алу.

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1.Жұмыстардың басталуы: шартқа қол қойғаннан соң

5.2.Жұмыстардың аяқталуы: күннен кейін

6-бөлім. Кепілді міндеттемелер

6.1Тапсырмаға және қолданыстағы нормалар мен техникалық талаптарға сәйкес барлық жұмысты сапалы орындауға.7-бөлім. Тараптардың жауапкершілі

7.1. Ақы төлеу бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс беруші бұзғанда, ол Мердігердің пайдасына әрбір мерзімі өткен күн үшін мерзімі өткен міндеттеме сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ мерзімі өткен міндеттеме сомасының 5 % аспайтын өсімақыны төлеу керек. Осы тармақтың әрекеті алдын ала төлеу сомасына таратылмайды.

7.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін Мердігер бұзғанда, ол Тапсырыс берушінің пайдасына әрбір мерзімі өткен күн үшін Мердігерге тапсырылатын жұмыс құнының 0,01% мөлшерінде өсімақы төлеу керек. Мердігер 30 күннен аса жұмысты тапсыру мерзімін кешіктірген жағдайда Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 5 % мөлшерінде айыппұл төлеу керек.

7.3. Егер жергілікті құрам мөлшерін сақтамаған жағдайда Мердігер келісім шарттағы соммадан 5 % көлемінде, ары қарай әр 1% жергілікті құрамға 0,15% айыппұл төлейді. Бірақ келісім шарттағы соммадан 15 % аспауы тиіс.

7.4.Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ шығындардың орнын толтыру тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.5. Тараптар жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жинақтама бұйымдарға лицензиялар (сертификаттар) алумен және объектіні өз жеткізу көлемінде пайдаланумен байланысты барлық шығындарды өз бетінше көтеруге міндеттенеді.


8-бөлім. Шартты бұзу


8.1. Тапсырыс беруші біржақты тәртіпте Шартты бұзуға және мына жағдайларда шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы:

8.1.1. Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша құрылысты бастауды Мердігер кем дегенде 20 күннен аса кешіктіргенде.

8.1.2.Мердігердің жұмыстарды орындау мерзімін бұзғанда, осының нәтижесінде кем дегенде 30 күннен аса құрылысты аяқтау мерзімі жылжытылады.

8.1.3. Жұмыстар сапасына қойылатын талаптарды Мердігер жүйелі түрде сақтамағанда.

8.1.4. Құрылыс қызметінің лицензиялары күшін жойғанда, Шартта көрсетілген жұмыстарды жүргізуге Мердігердің құқығын айыратын Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде мемлекеттік органдардың актілері шыққанда.

8.1.5. Шартта көрсетілген мерзімде жұмысты аяқтамау мүмкіндігін анықтайтын Мердігердің жұмыстарды аса төмен орындау қарқыны.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,01 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

8.3.1. Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.

8.3.2. Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше жағдайлар


9.1. Мердігер құжаттарды немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Мердігердің атқарылған жұмыстарының кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалдың орнын Мердігер толтырады.

9.3. Шартта көзделген міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Тараптар арасында Шартты орындау кезінде туындайтын барлық келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешілу керек. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда немесе Шартқа қатысты туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап болмаса, оның бұзылуы, тоқтатылуы немесе әрекетсіздігі Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген тәртіпте қаралатын болады.11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша жартылай немесе толық орындалмаған міндеттемелерден, егер бұл орындамау Шарт бойынша міндеттемелерді Тараптардың орындауына тыйым салатын немесе қандай да бір жағдайда кедергі жасайтын жер сілкіну, эмбарго, соғыс немес әскери әрекеттер, мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерді шығаруы сынды табиғи және техногенді сипаттағы дүлей күш жағдайының салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады.

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайлар басталғанда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Дүлей күш жағдайлары туындаған жағдайда, кез келген Тарап олардың пайда болу күнінен бастап 5 күн ішінде жазбаша нысанда басқа Тарапқа бұл жайлы хабарлауға міндетті, бұл ретте дүлей күш жағдайларының басталу фактісі мемлекеттік уәкілетті органдармен расталу керек.

11.4. Егер табиғи және техногенді сипаттағы дүлей күш жағдайлары ұзақ уақыт бойы жалғасса және оның тоқтау белгілері білінбесе, Шартты кез келген Тарап басқа Тарапқа жазбаша хабарламаны жіберу жолымен бұза алады, мұндай жағдайда Тараптар өзара есеп айырысуды жүргізеді.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңдық күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3.Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5.Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Смета;Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелері мен қолдары:

Тапсырыс берушінің Мердігердің

Жамбыл облыстық

телекоммуникациялар

дирекциясы

Тараз қ, Абай көшесі, 124

тел.45-33-34,факс 43-11-74

ЖСК KZ229261301116416005

БСК KZKOKZKX


СТН 211500073836

БСН 030540007169

Казкоммерцбанк»АҚ ЖФ

БСН 021041001326


БЕК–16

_____________

САРТБАЕВ Д.А.


ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. Тараз «___»_________2013г. от «___» _________2005 г.

АО «Казахтелеком» в лице Генерального директора Жамбылской ОДТ - филиал АО «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сартбаева Д. А., действующего на основании Генеральной доверенности № 279 от 11.06.2012г., с одной стороны и именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице , действующего на основании Устава (лицензия ) с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук - Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного Решением Совета директоров АО «Самрук- Казына» (Протокол № 80 от 26.05.2012 года) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по топографо-геодезическим изысканиям по объектам:

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в срок согласно п. 5.2 раздела 5.

1.3.Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам, составляет тенге с учетом НДС, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет тенге с учетом НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, фактически выполненные Подрядчиком в соответствии с Заданием и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости, подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.4. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика


3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы в соответствии с полученным Заданием в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту сдачи.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с Заданием и надлежащим качеством.

3.1.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты-сдачи на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.1.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.1.6. Сдать работу Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию – 1 экземпляр в электронном носителе, 1 экземпляр в бумажном носителе.

3.1.7. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.1.8. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.2. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.1.2.Принять от Подрядчика по акту сдачи законченный объем работ.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1.Начало работ: после подписания договора

5.2.Окончание работ: через дней.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Заданием и действующими нормами и техническими условиями.Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного местного содержания от общей стоимости договора, но не более 15 % от общей стоимости договора

7.4.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов), необходимые для выполнения работ.


Раздел 8. Расторжение договора


8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

8.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

8.1.2.Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.

8.1.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

8.1.4. Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.

8.1.5.Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

8.3.1. Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

8.3.2. Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия


9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать документацию на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3.При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3.При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - СметаЮридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон:

Заказчика Подрядчика

Жамбылская областная

дирекция телекоммуникаций

г. Тараз ул. Абая, 124

тел.45-33-34,факс 43-11-74

ИИК KZ229261301116416005

БИК KZKOKZKX

РНН 211500073836

ЖФ АО «Казкоммерцбанк»

БИН 021041001326


КБЕ – 16
__________________

САРТБАЕВ Д.А.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет