Ўзбекистон тарихи кафедраси маматқулова раънонинг 5220200-тарих таълим йўналиши бўйича бакалавр даражасини олиш учунбет3/4
Дата28.04.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4

ХУЛОСА


Эрон Аҳамонийларининг Ўрта Осиёни босиб олишлари натижасида бу юрт ҳалқлари давлатчилиги тарихида империя босқичи бошланади. Ўрта Осиёга Аҳамонийлар даврида давлатчилик бошқарувининг илғор усуллари кириб келган деган советлар даври тарихчиларининг айрим қарашларига танқидий муносабатда бўлишга мажбур бўлдик. Аҳамоний шоҳан-шоҳларнинг империяни бошқаришда олиб борган ишларининг тарихда номаълум томонлари ёритилди. Айниқса, рус тарихшунослигида Аҳамонийлар империясида ягона ёзув - оромий ёзуви қўлланилган деган маълумотларнинг ёлғон эканлиги ишончли маълумотлар асосида очиб берилди. Аҳамонийлар даврига оид археологик манбаларга қараганда, бу даврда моддий маданият ҳеч бир ўзгармасдан ерли маҳаллий халқ анъаналари асосида ривожланган. Билъакс, Ўрта Осиёликлар яратган зардуштийлик дини Аҳамонийларнинг давлат динига айланганлиги, бақтрияликлар қуролларининг аҳамонийлар армиясининг асосий ҳарбий қуролига айланганлиги ҳам маълум. Демак, Ўрта Осиёликларнинг Аҳамонийлар империясида ўз ўрни бўлган ва фақат сиёсий жиҳатдан уларга бўйсунган.

Аҳамонийларнинг давлатни идора қилиш усули ҳақиқий ҳарбий деспотизмдир. Негаки, Аҳамонийларга давлатни идора қилишнинг қонун чиқарувчи, ижро ёки суд органлари каби бошқарув усуллари умуман бегона бўлган. Шоҳ ёки шоҳлар шоҳи барча ҳокимият эгаси ҳисобланган.

Янги маълумотларга кўра Кичик Осиёда канцелярия ишлари грек тилида, Каппадокия, Киликия, Сурия ва Фаластинда Оромий тилида олиб борилган, Мисрда эса Фиръавнлар замонидан қўлланиб келинаётган иероглифика давом этган бўлса, форсларда ва Ўрта Осиёда миххатсимон ва оромий ёзувлари қўлланилган. Бу маълумотдан шундай хулоса қилиш мумкинки, Аҳамонийлар империяси ҳудудида ягона оромий тили канцелярия тили вазифасини бажармаган.

Аҳамонийлар империяси даврида Бақтрия ҳудудида 11 та деҳқончилик ўлкасининг фаолият этганлиги кузатилди. Ҳар бир деҳқончилик ўлкасини Бақтрия сатраплиги ҳудудидаги маҳаллий амалдорлар бошқарган кичик иқтисодий бирлашма сифатида эътироф этиш мумкин. Негаки, ҳар бир деҳқончилик ўлкасида биттадан шаҳар ва шу шаҳарлар атрофида 4-11 тагача қишлоқ типидаги ёдгорликларнинг жойлашганлигини кузатишимиз мумкин.

Юқорида таъкидлаганимиздек, Ўрта Осиё халқлари мил. авв. VI-IV асрларда Аҳамонийлар империяси таркибига кирган бўлса-да, унинг моддий маданияти намуналарида, меъморчилик, шаҳарсозлик соҳаларида аҳамонийларнинг маданий таъсири сезилмайди. Ўзгаришлар географик бўлиниш ва сиёсий бошқарув соҳаларида амалга оширилган.

Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг шаклланиши ва ривожланиши борасида айтилган қисқача фикрлар шулардан иборат. Президентимиз ўз асарларида тарихни ёритишда бирёқламаликка, субъектив фикрларга йўл қўймаслик керак, «фақат баҳс, мунозара, таҳлил меваси бўлган хулосаларгина бизга тўғри йўл кўрсатади»122 деб ёзадилар. Шундай экан муаллиф бажарилган иш бўйича холисона танқидни, фикр ва мулоҳазаларни қабул қилади, токи бу танқид ва мулоҳазалар фанимиз ривожига, ёритилаётган мавзунинг янада ишончлироқ бўлишига ҳизмат қилсин.ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР ВА МАНБАЛАР

 1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1999. 138-бет.

 2. Абаев В.И. Антидэвовская надпись Ксеркса. Иранские языки. Труды Института языка и мышления АН СССР. Т.I. М., Л., 1945. С.134-140;

 3. Абаев В.И. Два зароастризма в Иране. ВДИ, 1990, №4. С.198-207.

 4. Абаев В.И. Надпись Дария о сооружении дворца в Сузе. Иранские языки. М., Л., 1945. С.130.

 5. Абаев В.И. Пятый столбец Бехистунской надписи Дария I и Антидэвовская надпись Ксеркса. ВДИ. 1963, №3. С.113-118.

 6. Абдуллаев А.Л. Памятники раннежелезного века Южного Таджикистана. Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом востоке. Тезисы докладов конференции посвященной десятилетию ЮТАЭ. М., 1983. С.3-4.

 7. Альбаум Л.И. Поселение Кучуктепа в Узбекистане. МСПИАРИ. Тезисы докладов, Баку, 1965.

 8. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. М., 1969.

 9. Арриан. Поход Александра/ Пер. М.Е. Сергеенко. – М. – Л., 1962.

 10. Асқаров А.А. Қадимги Хоразм тарихига доир баъзи бир масалалар. Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. ЎзР ФА академиги Карим Шониёзов таваллудининг 80 йиллигига бағишланган халқаро илмий анжуман материаллари. Тошкент, 2004. 76-84 - бетлар.

 11. Аскаров А.А. Пшактепа. ИМКУ. Вып, 17, Ташкент, 1982. С.33-37.

 12. Аскаров А.А., Альбаум Л.И. Поселение Кучуктепа. Ташкент, 1979; Сагдуллаев А.С. Усадьбы древней Бактрии. Ташкент,1987;

 13. Аскаров А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд: Фан, 1993. – С. 143.

 14. Воробьева М.Г. Дингилдьже. Усадьба середины I тыс. до н.э. в древнем Хорезме. М. 1973. С.153-154;

 15. Гафуров Б.Г. К 2500-летию Иранского государства. История иранского государства и культуры. М.,1971. С.5-37.

 16. Гафуров Б.Г. Таджики (Древнейшая, древняя и средневековая история). – М.: Наука, 1972.

 17. Геродот. История в девяти книгах. I, 153. (пер. Г.А. Страновского). Л., 1972.

 18. Дандамаев М.А. Ахеменидское государство и его значение в истории древнего Востока / История Иранского государства и культуры. – М., 1971.– С. 94–102.

 19. Дандамаев М.А. Бехистунская надпись как источник по истории начала царствования Дария I. Автореф. дисс. ... к.и.н. Л., 1958

 20. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н.э.). М.. 1963;

 21. Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970;

 22. Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961;

 23. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы

 24. Дандамаев М.А. Социальная сущность переворота Гауматы. ВДИ, 1958, №4. С.36-50.

 25. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980.

 26. Дьяконов И.М. Истории Мидии от древнейших времен до конца IV века до н.э. М.,Л., 1956;

 27. Дьяконов М.М. Археологические работы в нижнем течении реки Кафирниган. МИА., №37, 1958;

 28. Дьяконов М.М. Сложение классового общества в Северной Бактрии. СА, XIX, 1954.

 29. Забелина Н.Н. Раскопки на городище Калаи-Мир. МИА, №37, 1958.

 30. Зеймаль Т.И. Древнеземледельческое поселение Болдай-тепе. МКТ, Вып.2, Душанбе, 1971.

 31. Зеймаль Т.И. Древние и средневековые каналы Вахшской долины. СНВ. - Вып.10. - М., 1971.

 32. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре / Отв. ред. А.А.Вигасин. – М.: Изд-во МГУ, 1993. VIII. 1. 8.– С. 167.

 33. Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. М.,Л.. 1959. С.140-149.

 34. Массон В.М. Поход Александра Македонского в Среднюю Азию. ИТССР, 1957. С.65.

 35. Пидаев Ш.Р. Материалы к изучению древних памятников Северной Бактрии. Древняя Бактрия. Л., 1974.

 36. Пидаев Ш.Р. Открытие нового памятника серединеы I тысячелетие до н.э. ОНУз, № 11, 1973. С.77-82;

 37. Пугаченкова Г.А. Халчаян. Ташкент, 1966;

 38. Пьянков И.В. «История Персии» Ктесия и среднеазиатские сатрапии Ахеменидов в конце V в. до н.э. // ВДИ. – М., 1965. – № 2. – С. 42.

 39. Пьянков И.В. Средняя Азия в Ахеменидскую эпоху. ИТН, Глава V, Душанбе, 1998. С.266;

 40. Ричард Фрай. Наследие Ирана, М., 1972.

 41. Ртвеладзе Э.В. Древняя Бактрия - Средневековый Тохаристан. Динамика историка-культурного развития (по материалам амударьинского правобережья). Автореф. дисс. ... д.и.н. М., 1988. С.8.

 42. Ртвеладзе Э.В. К вопросу о фискальной службе в древней Средней Азии. ОНУз. 1999, № 9-10. С.55.

 43. Ртвеладзе Э.В. К характеристике памятников Сурхандарьинской области ахеменидского вревени. СА.. №2, 1975;

 44. Ртвеладзе Э.В. Разведочное изучение памятников на юге Узбекистана. Древняя Бактрия. Л., 1974.

 45. Сагдуллаев А, Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи (қадимгши даврдан XIX асрнинг ўрталарига қадар). Тошкент, 2006.

 46. Сагдуллаев А. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. – Б. 31–32.

 47. Сагдуллаев А.С. Культура Северной Бактрии в эпоху поздней бронзы и раннего железа (по материалам памятников района Шурчи-Байсуна). Автореф. дисс. ... к.и.н. Л., 1978. С.7.

 48. Сагдуллаев А.С. Усадьбы Древней Бактрии. Ташкент, 1987.

 49. Сарианиди В.И. Раскопки Тилля-тепе в Северном Афганистане. Вып.1, М., 1972. С.7.

 50. Ставиский Б.Я. Средняя Азия и ахеменидский Иран // История Иранского государства и культуры. – М.: Наука, 1971. – С. 157.

 51. Струве В.В. Восстание в Маргиане при Дарий I. Материалы ЮТАКЭ. Вып.I, Ашгабад, 1949. С.9-34;

 52. Струве В.В. Поход Дария I на саков-массагетов. Изв. АН СССР, 1946, №3. С.229-250;

 53. Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968;

 54. Тереножкин А.И. Согд и Чач. КСИИМКА. 1950. С.150-173.

 55. Тревер К.В. Александр Македонский в Согде. ВИ, 1947, №5.

 56. Хакимов З.А. Оазисное расселение в Бактрии эпохи раннего железа. Творческое наследие народов Средней Азии в памятниках искусства, архитектуры и археологии. Тезисы докладов. (26-29 мая 1985 г. Далварзин-тепе). Ташкент, 1985. С.134.

 57. Шайдуллаев Ш.Б. Северная Бактрия в эпоху раннего железнего века. Ташкент, 2000.

 58. Шайдуллаев Ш.Б. Шимолий Бақтрия илк темир даври археологиясининг айрим муаммоли масалалари хусусида. Ўзбекистон-қадимда ва ўрта асрларда. (Республика ёш тарихчи олимлари анжуманининг маърузалари матн. 16-17 март). Самарқанд, 1992. С.34-36.

 59. Antonini C.S. Swat and Central Asia. «East and west». Vol.19. Rome, 1969.

 60. Chirshman R. Village Perse-Achemenide. Paris, 1954.

 61. Gerold Walser. Persepolis. Tubingen, 1980. P.32-34.

ИЛОВА1 Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1999. 138-бет.

2Сагдуллаев А, Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи (қадимгши даврдан XIX асрнинг ўрталарига қадар). Тошкент, 2006.

3Каримов И.А.Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1999. 146-бет.

4Каримов И.А. Ўша асар. 146-бет.

5Каримов И.А. Ўша асар. 153-бет.

6Каримов И.А. Ўша асар. 153-бет.

7Струве В.В. Поход Дария I на саков-массагетов. Изв. АН СССР, 1946, №3. С.229-250; Струве В.В. Восстание в Маргиане при Дарий I. Материалы ЮТАКЭ. Вып.I, Ашгабад, 1949. С.9-34; Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н.э.). М.. 1963; Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970; Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961; Дьяконов И.М. Истории Мидии от древнейших времен до конца IV века до н.э. М.,Л., 1956; Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. М.,Л.. 1959. С.140-149.

8Widengren G. The Sacral Kingship of Iran. «Numen», Supplement, Leiden,1959, P. 242-257.

9Lenormant Сh. Manuel d’histoire ancienne de L’ Orient jusqu’aux guerres Mediques. 1836, P. 255.

10Lenormant Сh. Manuel d’histoire ancienne de L’ Orient jusqu’aux guerres Mediques. 1836. P. 255.

11Ричард Фрай. Наследие Ирана, М., 1972.

12Дандамаев М.А. Бехистунская надпись как источник по истории начала царствования Дария I. Автореф. дисс. ... к.и.н. Л., 1958

13Дандамаев М.А. Социальная сущность переворота Гауматы. ВДИ, 1958, №4. С.36-50.

14Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980. С.192-194.

15Геродот, III. 89-97.

16Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968; Абаев В.И. Антидэвовская надпись Ксеркса. Иранские языки. Труды Института языка и мышления АН СССР. Т.I. М., Л., 1945. С.134-140; Абаев В.И. Пятый столбец Бехистунской надписи Дария I и Антидэвовская надпись Ксеркса. ВДИ. 1963, №3. С.113-118.

17Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980. С.110.

18Геродот, III. 92-93.

19Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII в. Соч., Том 3, М.. 1965. С.24-25; Массон В.М. Поход Александра Македонского в Среднюю Азию. ИТССР, 1957. С.65.

20Тревер К.В. Александр Македонский в Согде. ВИ, 1947, №5.

21Ртвеладзе Э.В. К вопросу о фискальной службе в древней Средней Азии. ОНУз. 1999, № 9-10. С.55.

22Абаев В.И. Надпись Дария о сооружении дворца в Сузе. Иранские языки. М., Л., 1945. С.130.

23Геродот. III, 117.

24Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968.

25Геродот. История в девяти книгах. I, 153. (пер. Г.А. Страновского). Л., 1972.

26Геродот. История в девяти книгах. VII, 64. (пер. Г.А. Страновского). Л., 1972.

27Ўша асар, VII, 66.

28Асқаров А.А. Қадимги Хоразм тарихига доир баъзи бир масалалар. Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. ЎзР ФА академиги Карим Шониёзов таваллудининг 80 йиллигига бағишланган халқаро илмий анжуман материаллари. Тошкент, 2004. 76-84 - бетлар.

29Абаев В.И. Два зароастризма в Иране. ВДИ, 1990, №4. С.198-207.

30Сагдуллаев А.С. Усадьбы Древней Бактрии. Ташкент, 1987.

31Шайдуллаев Ш.Б. Шимолий Бақтрия илк темир даври археологиясининг айрим муаммоли масалалари хусусида. Ўзбекистон-қадимда ва ўрта асрларда. (Республика ёш тарихчи олимлари анжуманининг маърузалари матн. 16-17 март). Самарқанд, 1992. С.34-36.

32Беҳистун (Бисутун, Бисотун) қояси ҳозирги Эрон ҳудудида, Ҳамадондан 100 км ғарбда жойлашган.

33Доро давридаги Марғиёна аҳолисини турли этник келиб чиқишга эга бўлган қабила ва элатлар ташкил қилар эди: массагетлар (“катта саклар”, улар ўзларини бошқа саклардан фарқли ўлароқ шундай атар эдилар) ва яна олдинроқ бу ерга келган шарқий саклар (Геродотга кўра, “амиргийлар”. Эҳтимол, бу атама “Мурғ”, “Мурғоб” ёки “Мурғсув” дарёси номидан келиб чиққан. Бундан яна Марв воҳасининг номи – “Марғуш”, “Марғиёна” ҳам келиб чиққан).

34Академик В.В.Струвенинг фикрича, Фрада Марғиёна қўзғолончиларига кўмак берган саклар томон қочиб қутулган.

35Ёзувнинг Марғнёнадаги қўзғолоннинг Бақтрия сатрапи Дадаршиш томонидан буткул бостирилиши (мил. ав. 522 йил 10 декабрь) ҳақида ҳикоя қилинган бобил тилидаги матнида ҳам қўзғолончиларнинг талафотлари ҳақида маълумот бор (ўлдирилганлар 55243 нафар ва асирлар 6572 нафар). Ўлдирилганлар сонининг асир олинганлар сонидан кескин фарқ қилиши, шубҳасиз, Дадаршишнинг қўзғолончилар кўрсатган қатъий қаршиликларига жавобан “ўт, қилич ва қон” ила олиб борган ҳаракати ва “асир олмаслик” принципига амал қилганлиги натижасидир. Археологик тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, Дадаршиш уюштирган вайронагарчиликлардан сўнг Марв воҳасининг ғарбий чегараларидаги айрим ерлар бўшаб қолган (Массон. Древнеземледельческая культура. Б. 91 92, 142).

36Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, у даврда Марғиёна Бақтрия сатрапиясига кирар эди, бошқаларнинг фикрича эса, Марғиёна унинг таркибига мил. ав. 522 йилда киритилган бўлиб, бу Бақтриянинг марғиёналиклар қўзғолонини бостиришдаги ёрдами учун мукофот эди.

37Юнончада Гистасп – Куруш (Кир) саройидаги форс аслзодаси. Айрим олимлар уни Занд-Авестода эсга олинадиган шоҳ Виштаспа билан бир шахс дейдилар.

38Яъни уруғ асосчиси Аҳамоннинг авлоди.

39Юнончада Теиспес.

40Доро I Аҳамонийлар сулоласининг олд вакилларини, яъни шоҳлар Куруш ва Камбизни назарда тутмоқда ҳамда ўзини уларнинг қариндоши сифатида тахтни эгаллашга қонуний ҳаққи бор эканлигини исботламоқчи.

41Аҳамоний ёзувларига кўра, Бақтрия ғарбда ва жануби-ғарбда Ария билан, шимоли-ғарбда Хоразм билан, шимолда Суғд билан, жанубда Арахозия билан ва жануби-шарқда Гандҳара билан чегарадош эди.

42Форс шоҳига бўйсунган вилоятлар қуйидаги тартибда санаб ўтилади. Аввал Форсдан (юнончада Персидадан) ғарбда жойлашган вилоятлар: Элам (Сузиёна – ҳозирги Хузистон), Бобил (ҳозирги Ироқнинг маркази), Оссурия (ҳозирги Ироқ ва Суриянинг шимоли), Арабистон, Миср, денгиз бўйидаги вилоятлар; сўнгра Кичик Осиёдаги ва шимолий вилоятлар эслатилади: Лидия (Сард), Иония (Кичик Осиёнинг Эгей денгизи соҳили), Мидия (маркази ҳозирги Ҳамадон бўлган қадимги давлат, ҳозирги Курдистонга тўғри келади), Арманистон, Каппадокия (ҳозирги Туркиянинг марказий қисми); ва ниҳоят, шимоли-шарқий ва шарқийлар: Партава (ҳозирги Хуросон), Дранғиёна (ҳозирги Сеистон, Заранж шаҳри атрофлари), Ария (ҳозирги Ҳирот атрофи), Хоразм (Ўзбекистон), Бақтрия, Суғдиёна (ҳозирги Ўзбекистон ва қисман Тожикистон), Гандҳара (Ганза), Скифия (Ўрта Осиё) – уни Қора денгиз бўйидаги Скифия билан адаштирмаслик керак, Саттагидия (Кобул), Арахозия (Қандаҳор атрофи), Мака (эҳтимол, бу жануби-шарқий Эрон ва Покистондаги ҳозирги Мекрондир).

43Гаумата – коҳин, ўзини Бардия (Курушнинг катта ўғли Камбизнинг укаси ва вориси) деб эълон қилган ва мил. ав.522 йилда Эронда ҳукуматни қўлига олган. Унга қарши чиққан Камбиз (форсча Камбужия) тез орада вафот этган ва 522 йилнинг июль ойига келиб Гаумата Аҳоманийлар давлатининг ҳаммаси бўлмаса ҳам, асосий қисмларининг ҳукмдори бўлиб қолган. Унинг ҳаракатларининг ижтимоий томонлари аниқ эмас ва тадқиқотчилар томонидан турлича талқин этилади. Тахмин қилиб айтиш мумкинки, у уруғ аъёнларинииг имтиёзларини оддий халқ фойдасига камайтиришга уринган (солиқлар миқдорини камайтириш, оғир ҳарбий чақириқни уч йилга тўхтатиш). Мил. ав.522 йилнинг 29 сентябрида Гаумата йирик уруғ бошлиқлари томонидан ўлдирилган, тахтга эса Аҳамонийлар уруғининг кейинги авлоди намояндаси – Доро I ўтирган.

44Мил.ав. 522 йил март ойи.

45Мил. ав. 522 йил сентябри.

46Қадимги Нисаййя шаҳрини баъзи тадқиқотчилар Эрон ясси тоғлигининг шимоли-ғарбий қисмидаги Рагиёна вилоятида бўлган ва бу ҳудуд ўзининг зотдор отлари билан машҳур бўлган, деб талқин қилишарди. Лекин Рагиёна вилоятининг маркази Рага ўрта асрлардаги Рай ва ҳозирги Теҳроннинг шарқи бўлганлигини ва бу ерлар ҳеч қачон зотли отлари билан машҳур бўлмаганлигини эътиборга олсак, бу фикр хато эканлигини кўрамиз. Аслида бу ерда ҳозирги Ашхобод ўрнидаги қадимги Ниса шаҳри назарда тутилаётганлиги шубҳасиздир, чунки у ерлар бир пайтлар Мидиянинг таъсир доирасига кирган ва ҳамиша ўзининг зотли отлари билан машҳур бўлган.

47Г иркания – шимолий Эронда Каспий денгизидан жануби-шарқдаги ўлка, ҳозирги Горган остони.

48Виспаузатиш шаҳрининг аниқ жойи номаълум.

49Мил.ав. 521 йил 8 март.

50Патиграбан шаҳрининг ўрнини Партаванинг ғарбида, Гиркания яқинида деб тахмин қилиш мумкин.

51Мил.ав. 521 йил 12 июль.

52Мил. ав. 521 йил 10 декабрь.

53Марғиёнадаги қўзғолон бостирилганидан сўнг “Мен (Доро) Бақтрияда мана бу ишларни қилдим” деган сўзлардан кўриниб турибдики, мил. ав. 533-522 йилларда Марғиёна Бақтриянинг мулки бўлган. Академик В.В.Струвенинг тахминига кўра, Марғиёнанинг Бақтрия таркибига кириши сатрап Дадаршишнинг марғиёналиклар устидан қозонган ғалабаси натижасидир.

54Марғиёнадаги қўзғолонга бошчилик қилган Фрада фақат бир йилдан сўнг (мил. ав. 521 йилнииг 27 ноябридан сўнг) асир олиниб қатл этилганлиги унинг душманлар қўлига тушмаганлигидан ва 522 йилда ҳали қўзғолон бутунлай бостирилмаганлигидан далолат беради. Мил ав. 521 йил ёзида Патиграбан яқинидаги жангда Доро Эрондаги қўзғолончиларни ҳам тор-мор этган.

55Қадимги форсларда зардуштийликдан илгари ҳам ёлғон энг оғир гуноҳ ҳисобланар эди.

56Бу ерда сак-массагет қабилаларининг икки тури ҳақида сўз кетаётганга ўхшайди: бири – денгиз ортидагилари, иккинчиси – ўткир учли қалпоқ киядиганлари. Қадимги форсча матнда буларнииг биринчисини “сака тиам-тара дарая”, иккинчисини “сака тиграхауда” дейилган. Баъзи тадқиқотчилар матннинг шу ерида “денгиз” (дарая) деб Орол денгизи назарда тутилган, деб тахмин қиладилар. Лекин Аҳамоний шоҳларнинг биронтаси бу денгиз ортига ўтганлиги ҳақида маълумот йўқ. Демак, “денгиз” деб бу ерда Каспий назарда тутилаётганлиги эҳтимолга яқинроқ.

57Келтирилган жумла Каспий денгизи назарда тутилаётганлиги ҳақидаги фикрни тасдиқлайди, чунки бу ҳолда кемалардан ясалган кўприк Амударё устидан ўтказилганлигини кўрсатади.Қадим ва илк ўрта асрларда Амударё қуйи оқимида икки тармоққа ажралган: бири Орол денгизига ва иккинчиси Каспий денгизига қуйилган.

58Унинг исми ҳақида қар.: Фрейман. Б. 235-240. Беҳистун ёзувининг тантанали-ғолибона матнига зид ўлароқПолиен ўзииинг “Ҳарбий ҳийлалар” (“Стратеген”)ларида ҳикоя қиладики, Доронинг сакларга қарши юришига жиддий қийинчиликлар ҳамроҳ бўлган. Кетма-кет сакларнинг учта йирик ҳарбий бўлинмаларига қарши ҳаракат қилишга тўғри келган ва фақат учинчиси Дорога жангсиз таслим бўлган. Шуни ҳам назарда тутиш керакки, Полиен ҳақиқатан бўлиб ўтган воқеалар ҳақида сақланган хабарларга асосланган.

59В.В.Струве матннинг шу ерининг бошқача таржимасини келтирган: “Доро – шоҳ айтади: “Сўнгра мен лашкар билан ўткир учли (тиғра-хауда) қалпоқ киядиган сакларнинг кетидан қувиб, саклар ўлкасига йўл олдим. Бу сакларга мен ета олмадим. Мен денгизга етганимда, ўз лашкарим билан уни кечиб ўтдим (шубҳасиз, бу ерда Амударё назарда тутилаётир, чунки Доро на Каспий, на Орол денгизларини кечиб ўтган – А.А.). Сўнгра мен кўп сакларни ўлдирдим. Уларнинг бир бошлиғини қўлга туширдим, у кишанда ҳузуримга келтирилди, мен уни қатл қилдим. Уларнинг Скунха исмли бошқа бошлиғини уларнинг ўзлари тутиб ҳузуримга келтиришди. Шунда улар устидан бошқа бошлиқни тайинладим, чунки менинг хоҳишим шундай эди. Сўнгра мамлакат меники бўлди” (Струве. Поход.Б. 242-244). Иккала таржимадаги фарқга сабаб шуки, В.В.Струве Беҳистун ёзувининг қаттиқ шикастланган бешинчи устунчасининг илк тикланган матнига асосланган.

Каталог: uploads -> books -> 47879
47879 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги термиз давлат университети тарих факультети маънавият асослари ва
books -> Махсус таълим вазирлиги низмий номидаги тдпу ходиева дилрабо пиримовна
books -> Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека методика преподавания истории в школе учебно методическое пособие
47879 -> Термиз давлат университети педагогика факультети психология кафедраси
47879 -> И.Ҳ.Ҳамдамов, С. Б. Мустанов, Э. И.Ҳамдамова, Г. А. Сувонова ботаника и.Ҳамдамов, С. Мустанов, Э. И.Ҳамдамова, Г. Сувонова Ботаника
47879 -> 3. Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари тарихи Хетт давлати (салтанати)
47879 -> Термез давлат университети жисмоний маданият факультети жисмоний тарбия ва спорт кафедраси
47879 -> Хорижий мамлакатлар тарихи” кафедраси умумий тарих. ҚАдимги давр. Тошкент – 2009
47879 -> Самарқанд қишлоқ ХЎжалиги институти
47879 -> Термиз давлат университети жисмоний маданият факультети жисмоний тарбия ва спорт кафедраси


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет